Przyczyny problemów w realizacji biznesplanów

Przyczyny niedostatecznej realizacji biznesplanów mogą być następujące (wykluczamy błąd rachunkowy czy merytoryczny przy ustalaniu odsetka realizacji biznesplanu):

  • Brak dobrej woli wykonania biznesplanu – wynikający z niewiary czy wprost złej woli, co zostało naświetlone w przykładzie „dotacyjnym”, nie musi tu być absolutnego zaniechania działań, wystarczy samo niedostateczne zaangażowanie w realizację: opieszałość przy wykonywaniu czynności operacyjnych przewidzianych w biznesplanie (spowodowana na przykład niskim priorytetem ich wykonania), zła komunikacja w przedsiębiorstwie (co oznacza, że nawet z winy pozornie mało istotnego pracownika biznesplan może nie zostać wykonany lub być wykonany w stopniu mniejszym niż było to osiągalne)

  • Nierealne cele przedstawione w biznesplanie – Jak było już poruszane w niniejszym dokumencie, biznesplan musi być realistyczny w sensie tworzenia go na realistycznych podstawach i założeniach. Lepiej jest stworzyć biznes plan, który ma realne szanse powodzenia i przyjemnie się zawieść (gdy cele zostaną zrealizowane a nawet przekroczone) niż tworzyć ten dokument z głową w chmurach i potem zastanawiać się dlaczego nie udało się spełnić wyśrubowanych celów. Interesującym rozwiązaniem dla marzycieli oraz malkontentów jest stworzenie więcej niż jednego zestawu celów biznesplanu: na przykład wariantów pesymistycznego, realistycznego oraz optymistycznego. Generalnie największą wagę przywiązujemy do podejścia realistycznego i to ten zestaw celów będziemy później weryfikować. Ocenianie biznesplanu na podstawie stopnia realizacji celów w wariancie optymistycznym lub pesymistycznym będzie niemiarodajne i niecelowe.
  • Nieprzewidziane okoliczności – Tak jak omawiano na początku niniejszego opracowania są to sytuacje w rodzaju wybuchu wojny czy aktów terrorystycznych. Mówiąc najprościej: są to okoliczności o bardzo małej szansie na zaistnienie jednak dużych problemach, jakie implikują gdy jednak się pojawiają. Nie ma tu uniwersalnej recepty: część specjalistów zaleca ubezpieczenia, jednak po pierwsze zachodzą wątpliwości co do obiektywizmu tych osób (nierzadko będących de iure lub de facto zatrudnionymi w firmach ubezpieczeniowych), a po drugie nie można ubezpieczyć się od każdego negatywnego zdarzenia (choćby dlatego że nie wszystkie zdarzenia które jeszcze nie wystąpiły można objąć umysłem). Istnieje także kategoria nienaukowa i niebiznesowa: przeznaczenie – szczęście oraz pech (w sensie wartościowania) są subiektywne, jednak trudno nie wierzyć w to że jako takie istnieją (w sensie bytu).

Trudności „zwykłe” – Nie są to przyczyny właściwe realizacji biznesplanu. Mówiąc językiem czysto potocznym po prostu czasem coś się nie udaje. Czasem jest w tym dużo winy ze strony zwykłego niedbalstwa czy nieudacznictwa, czasem jest to wspomniany pech, a czasem inne czynniki, które niweczą wysiłki realizacji nawet najlepszych biznesplanów przez wysoce zmotywowanych przedsiębiorców. Dla systematyki można je podzielić na trudności w skali mikro (działania przestępcze, w tym także ze strony konkurencji, niewypełnianie postanowień umownych przez firmy oraz osoby trzecie, awarie technologiczne i tym podobne) oraz makro (spowolnienia i recesje gospodarcze, szoki cenowe i ogólnoinflacyjne, zmienność cen surowców, walut i ogólnie instrumentów finansowych i tym podobne). W zasadzie pojawienie się każdego problemu będącego z zasięgu wyobraźni nawet średnio inteligentnego człowieka może zostać zniweczone zawczasu poprzez podjęcie stosownych środków ostrożnościowych. Analogicznie wygląda to w wypadku problemów już pojawiających się: można je rozwiązywać lub podejmować kroki mające na celu zminimalizowanie ich negatywnych następstw. Warto zwrócić uwagę, że menedżer lub inny zarządca firmy cały czas usprawiedliwiający swoje niewykonywanie celów biznesplanu trudnościami obiektywnymi może chcieć zamaskować tym swoją niekompetencję lub wprost nieudacznictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.