Rozmowa o Biznesie :: Katarzyna Orłowska :: Leasing

W naszej następnej Rozmowie o Biznesie, chcielibyśmy postarać się przyjrzeć bliżej jednemu z narzędzi finansowych jakim jest leasing. Naszym rozmówcą jest specjalista ds. leasingu – Katarzyna Orłowska.

Mateusz Orłowski: Zacznijmy od tego, czym jest leasing?

Katarzyna Orłowska: Leasing to najpopularniejsze obok kredytu narzędzie finansowe, służące finansowaniu środków trwałych w przedsiębiorstwie (począwszy od środków transportu poprzez maszyny i urządzenia po nieruchomości). Leasing to umowa cywilno – prawna, na mocy której leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy czyli korzystającemu środki trwałe, a korzystający płaci za ich użytkowanie raty leasingowe.

Leasingobiorcom mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jak również duże firmy i korporacje.

Przez cały okres trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu pozostaje własnością firmy leasingowej. Wyboru środka trwałego jak i jego dostawcy dokonuje leasingobiorca.

Mateusz Orłowski: Jakie istnieją rodzaje leasingu, oferowane przez leasingodawców?

Katarzyna Orłowska: Do najpopularniejszych należą dwa rodzaje leasingu.

  • Leasing operacyjny – w przypadku tego rodzaju leasingu opłaty leasingowe (wpłata początkowa, raty leasingowe) są kosztem uzyskania przychodu firmy leasingobiorcy. VAT, którym obłożone są raty leasingowe, stanowi podatek naliczony. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje właściciel środka trwałego czyli leasingodawca. Czas trwania umowy musi zamykać się w określonych ramach i nie może on być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji.
  • Leasing finansowy (kapitałowy) – w leasingu finansowym przedmiot leasingu zaliczany jest do majątku korzystającego (leasingobiorcy). To właśnie leasingobiorca  dokonuje odpisów amortyzacyjnych (koszty amortyzacji). Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca zalicza odsetki przypadające na kolejne raty leasingowe. Leasing kapitałowy zbliżony jest do zakupu na raty.

Mateusz Orłowski: Jakie są zalety leasingu?

Katarzyna Orłowska: Do największych zalet leasingu operacyjnego należą korzyści podatkowe (tzw. tarcza podatkowa), czyli możliwość wliczenia w koszty uzyskanie przychodu wpłaty początkowej i rat leasingowych. Dodatkowo, podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych. Nie trzeba więc płacić go jednorazowo na początku umowy.

Leasing nie obciąża zdolności kredytowej przedsiębiorców. Raty leasingowe które stanowią koszt uzyskania przychodu są pokrywane z bieżących przychodów firmy, uzyskanych dzięki jego użytkowaniu.

Leasing jest narzędziem łatwiej dostępnym w porównaniu z kredytem bankowym. Proste i szybkie procedury pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych i ich realizację, a tym samym szybkie reagowanie na zmieniający się rynek który wymusza dostosowywanie się do jego potrzeb.. Leasing charakteryzuje się też uproszczoną procedurą weryfikacji klientów i mniej restrykcyjnie podchodzi do kwestii zdolności kredytowej przedsiębiorców. Nie wymaga też od leasingobiorców dodatkowych zabezpieczeń. Standardowym zabezpieczeniem jest weksel. Leasingodawca standardowo nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ w okresie trwania umowy pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu.

Na uwagę zasługuje też fakt, że większość firm leasingowych nie pobiera dodatkowych prowizji i opłat.

Leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura.

Mateusz Orłowski: Więc czym dokładnie różni się leasing od kredytu i w jakich sytuacjach może okazać się on korzystniejszy od kredytu?

Katarzyna Orłowska: Kredyt bankowy to podstawowe narzędzie finansowania dla przedsiębiorców. Banki posiadają bogatą i różnorodną ofertę kredytową. Jednak formalności związane z przyznaniem kredytu są dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku leasingu. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do dostarczania dużej ilości dokumentów (dotyczących formy działalności jaką prowadzą), dokumentów finansowo księgowych, oświadczeń majątkowych, opinii i zaświadczeń, niejednokrotnie wymagają też przedstawiania biznesplanów czy kopii umów, kontraktów. Banki stosują też dodatkowe zabezpieczenia (hipotek, zastawy itp.). Banki dość restrykcyjnie podchodzą też do kwestii zdolności kredytowej (każdy bank posiada swój algorytm liczenia tej zdolności i wytyczne, którymi kieruje się wydając decyzję kredytową.

Leasing tym czasem jest szybkim i elastycznym narzędziem. Jest coraz bardziej popularny nie tylko z uwagi na uproszczone procedury przyznawania finansowania środków trwałych, ale doceniane są też jego walory podatkowe. Dodatkowo korzystanie z leasingu nie ogranicza ani nie pomniejsza też zdolności kredytowej przedsiębiorców. Oznacza to, że finansując środki trwałe leasingiem  zwiększają swoje możliwości finansowe.

Na temat korzyści jakie wynikają z finansowania leasingiem wspomniałam już wcześniej. Są to też główne czynniki powodujące, że leasing jest atrakcyjniejszym dla przedsiębiorców narzędziem finansowym niż kredyt.

Mateusz Orłowski: Kto może skorzystać z leasingu?

Katarzyna Orłowska: Leasing dedykowany jest dla wszystkich firm niezależnie od formy w jakiej one działają. Począwszy od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarcza, poprzez różnego rodzaju spółki prawa handlowego.

Rozmowę przeprowadził Mateusz Orłowski – menedżer ds. szkoleń Biznesplany.Biz

Kolejna Rozmowa o Biznesie już w piątek.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.