W jakich priorytetach będzie realizowany POIG?

PO IG realizowany będzie poprzez 8 priorytetów tematycznych oraz priorytet Pomoc Techniczna:

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
 • Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
 • Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
 • Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

 • Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
 • Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
 • Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Priorytet III Kapitał dla innowacji

 • Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
 • Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka
 • Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 • Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
 • Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 • Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Priorytet V Dyfuzja innowacji

 • Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności
 • Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • Działanie 6.1 Paszport do eksportu
 • Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
 • Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski
 • Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
 • Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki

Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
 • Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
 • Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Priorytet IX Pomoc techniczna

 • Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania
 • Działanie 9.2 Wyposażenie instytucji
 • Działanie 9.3 Informacja i promocja
 • Działanie 9.4 Ewaluacja

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.