Zimą trudniej o dotację z urzędu pracy?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dziennik ustaw z 2008 roku Nr 69, pozycja 415 z późniejszymi zmianami) przewiduje między innymi możliwość przyznawania przez starostę bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Warunki i tryb udzielania tych środków określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw Nr 62, pozycja 415).

W 2008 roku na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej urzędy pracy wydatkowały kwotę w wysokości 669,0 miliona złotych, w ramach której zaktywizowano 52, 034 bezrobotnych. Natomiast w okresie od stycznia do maja 2009 roku sfinansowano podjęcie działalności gospodarczej 17,842 osobom bezrobotnym na kwotę 300 milionów złotych.

Od 2006 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej za swój główny cel traktuje aktywne formy wspierania bezrobotnych. Wśród szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży i przygotowania zawodowego, na czele popularności sposobów aktywizacji jest od 2006 roku (czyli daty wprowadzenia w życie) pozyskiwanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenie stanowisk pracy. W 2006 roku na ogólnie pojętą aktywizację zawodową bezrobotnych Ministerstwo przeznaczyło 2,067,2 milionów złotych (z czego na działalność 574,1 miliona złotych). W 2007 roku było to już 2,544,6 miliona złotych (a na firmy 898 milionów złotych). Rok później, w 2008 roku kwota wsparcia z ministerstwa wyniosła 3,177,4 miliona złotych z czego na wsparcie zakładania własnych biznesów przeznaczono 1,082,4 miliona złotych).

Statystyka podpowiada również, kiedy mamy największe szanse na uzyskanie dotacji. Zarówno w roku 2008 jak i 2009 najmniej dotacji przyznano – jak wskazują dane uzyskane przez nas w MPiPS – w styczniu (odpowiednio 426 i 238 dotacji) i lutym (1480 i 608). Najlepiej pod tym względem wygląda maj 2009 roku, w którym przyznano ponad 7,5 tysiąca dotacji w całym kraju. Skąd ta prawidłowość? Styczniowi i lutowi przedsiębiorcy to szczęściarze z roku poprzedniego, którym – niejako rzutem na taśmę – udało się dostać dotację. Prawda jest jednak taka, że powiatowe urzędy pracy dostają określoną pulę do rozdysponowania już na początku roku. Nie rozdzielają jej po równo na każdy z miesięcy, uruchamiają po prostu możliwie dużo wniosków, które już zostały złożone. W miarę wyczerpywania się dostępnych środków, coraz mniej osób zostaje zakwalifikowanych do otrzymania dotacji. Dlatego najlepszym rozwiązaniem, o ile to możliwe, jest zgłoszenie się do programu na początku roku, bowiem wtedy mamy największą szansę, że nasz wniosek spotka się  z akceptacją.

Nie ma się co dziwić takiej popularności tej formy aktywizacji bezrobotnych. Obecnie dotacja z PUP na rozwinięcie swojej firmy jest – mimo wielu minusów – najłatwiej dostępną formą wsparcia własnej firmy. W dodatku z roku na rok coraz wyższą. Od sierpnia (Główny Urząd Statystyczny opublikował wtedy komunikat o wysokości przeciętnego wynagrodzenia – to wyniosło 3 081,48 zł na podstawie którego oblicza się wysokość wsparcia) suma, którą można uzyskać to dokładnie 18 tysięcy 488 złotych i 88 groszy. Jeszcze dwa lata wcześnie było to niecałe 13 tysięcy złotych.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla Urzędu Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *