Koszty finansowania działalności kredytem konsorcjalnym

Podstawowa stopa procentowa, stosowana w odniesieniu do pożyczek eurodolarowych, do których zalicza się finansowanie w trybie konsorcjalnym, pozostaje ściśle powiązana ze stopą LIBOR (Londyńska Międzybankowa Stopa Procentowa). Zazwyczaj wysokość oprocentowania jest jednak korygowana w stosunku do poziomu stóp rynkowych, jakie obowiązują z początkiem każdego kolejnego okresu spłaty rat, zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami i harmonogramem spłat.

Średnie marże banku wiodącego w ramach konsorcjum wynoszą ok. 1-3% kwoty udzielonego dofinansowania, a uwarunkowane są przede wszystkim walutą kredytu i poziomem ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy. Jednak oprócz kosztów odsetkowych oraz marży bankowej, ta forma finansowania wiąże się z poniesieniem szeregu jednorazowych opłat administracyjnych, do których zalicza się w szczególności:

  • prowizje przygotowawcze – dzielone są pomiędzy bank główny i banki zarządzające, negocjowane oraz pobierane na etapie zawierania umowy kredytowej, a służą w głównej mierze pokryciu kosztów przygotowania i rozdysponowania kredytu (0,25-1% kwoty udzielanych funduszy);
  • prowizje od zaangażowania środków – dzielone pomiędzy wszystkich uczestników konsorcjum, stanowią zwrot dodatkowych kosztów bankowych zamrożonego kapitału, w zamian za zablokowanie na rachunku kredytobiorcy niewykorzystanych jeszcze przezeń środków (wysokość 0,3-0,5% w skali rocznej);
  • prowizję wstępną – inkasowaną przez bank wiodący od całości wkładu własnego do puli kredytu, jeszcze przed rozdysponowaniem pozostałych opłat między członkami konsorcjum;
  • prowizję agencyjną – opłacaną rocznie w formie ryczałtowej, jednak występującą tylko sporadycznie, w przypadku ponoszenia przez uczestników konsorcjum dodatkowych kosztów administracyjnych.

Kredytobiorca, kalkulując całkowity koszt kredytu, winien doliczyć doń ponadto stopę podatkową, jaką obciążone zostają finansowe dochody banków, albowiem banki – w celu utrzymania realnego poziomu swej marży – obliczają płatności rat i odsetek z uwzględnieniem obowiązujących stawek opodatkowania.

Często zdarza się również, iż konsorcjum wprowadza do umowy klauzulę kompensacyjną lub waloryzacyjną, która przewiduje wyrównanie ewentualnego wzrostu kosztów kredytu w przypadku podniesienia stopy rezerw obowiązkowych przez bank centralny kraju, w którym znajduje się siedziba banku wiodącego oraz zabezpieczać może banki przed niekorzystnymi z ich punktu widzenia wahaniami kursów walut, o ile finansowanie udzielane jest firmie w walucie obcej (pamiętajmy, iż pod pojęciem „kredyt konsorcjalny”, rozumiemy przede wszystkim eurokredyty).

Marta Konstancja Olesińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *