Koszty finansowania działalności kredytem konsorcjalnym

Podstawowa stopa procentowa, stosowana w odniesieniu do pożyczek eurodolarowych, do których zalicza się finansowanie w trybie konsorcjalnym, pozostaje ściśle powiązana ze stopą LIBOR (Londyńska Międzybankowa Stopa Procentowa). Zazwyczaj wysokość oprocentowania jest jednak korygowana w stosunku do poziomu stóp rynkowych, jakie obowiązują z początkiem każdego kolejnego okresu spłaty rat, zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami i harmonogramem spłat.

Średnie marże banku wiodącego w ramach konsorcjum wynoszą ok. 1-3% kwoty udzielonego dofinansowania, a uwarunkowane są przede wszystkim walutą kredytu i poziomem ryzyka kredytowego pożyczkobiorcy. Jednak oprócz kosztów odsetkowych oraz marży bankowej, ta forma finansowania wiąże się z poniesieniem szeregu jednorazowych opłat administracyjnych, do których zalicza się w szczególności:

  • prowizje przygotowawcze – dzielone są pomiędzy bank główny i banki zarządzające, negocjowane oraz pobierane na etapie zawierania umowy kredytowej, a służą w głównej mierze pokryciu kosztów przygotowania i rozdysponowania kredytu (0,25-1% kwoty udzielanych funduszy);
  • prowizje od zaangażowania środków – dzielone pomiędzy wszystkich uczestników konsorcjum, stanowią zwrot dodatkowych kosztów bankowych zamrożonego kapitału, w zamian za zablokowanie na rachunku kredytobiorcy niewykorzystanych jeszcze przezeń środków (wysokość 0,3-0,5% w skali rocznej);
  • prowizję wstępną – inkasowaną przez bank wiodący od całości wkładu własnego do puli kredytu, jeszcze przed rozdysponowaniem pozostałych opłat między członkami konsorcjum;
  • prowizję agencyjną – opłacaną rocznie w formie ryczałtowej, jednak występującą tylko sporadycznie, w przypadku ponoszenia przez uczestników konsorcjum dodatkowych kosztów administracyjnych.

Kredytobiorca, kalkulując całkowity koszt kredytu, winien doliczyć doń ponadto stopę podatkową, jaką obciążone zostają finansowe dochody banków, albowiem banki – w celu utrzymania realnego poziomu swej marży – obliczają płatności rat i odsetek z uwzględnieniem obowiązujących stawek opodatkowania.

Często zdarza się również, iż konsorcjum wprowadza do umowy klauzulę kompensacyjną lub waloryzacyjną, która przewiduje wyrównanie ewentualnego wzrostu kosztów kredytu w przypadku podniesienia stopy rezerw obowiązkowych przez bank centralny kraju, w którym znajduje się siedziba banku wiodącego oraz zabezpieczać może banki przed niekorzystnymi z ich punktu widzenia wahaniami kursów walut, o ile finansowanie udzielane jest firmie w walucie obcej (pamiętajmy, iż pod pojęciem „kredyt konsorcjalny”, rozumiemy przede wszystkim eurokredyty).

Marta Konstancja Olesińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *