Kredyty konsorcjalne – czym są i kto może ubiegać się o ich uzyskanie?

Rozpoczynając rozważania na temat możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo dodatkowych środków finansowych na eurowalutowym rynku kredytów konsorcjalnych, wypada przede wszystkim przybliżyć najpierw samą definicję eurowaluty. Pod tym pojęciem rozumieć należy jakąkolwiek walutę wymienialną, zdeponowaną w banku poza granicami kraju jej pochodzenia. Wspomniany rynek obejmuje zatem bankowe pożyczki terminowe udzielane w walutach, które nie stanowią z mocy prawa środków płatniczych w krajach pochodzenia dysponentów kapitału, udzielających kredytu. W roli kredytobiorców występować mogą natomiast zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak też inne banki oraz rządy państw.

Spośród walut, w których zazwyczaj denominowane są eurokredyty, najbardziej znaczący udział w rynku posiada dolar amerykański, co nie powinno być zaskoczeniem, a powiązane jest ściśle z dużym wolumenem eurodolarów deponowanych w bankach poza granicami USA. W odniesieniu do owych depozytów nie stosuje się przepisów o rezerwach obowiązkowych, toteż są one znacznie bardziej konkurencyjne aniżeli lokaty na rynku krajowym.

W przypadku udzielania „poważniejszych” kredytów długoterminowych, a więc opiewających na znaczne kwoty i których okres spłaty rozłożony jest nierzadko na kilka czy nawet kilkanaście lat, powołuje się do życia porozumienia zwane konsorcjami, których uczestnicy składają się na łączną kwotę kredytu, lecz zazwyczaj tylko jeden z nich przejmuje w ramach konsorcjum rolę wiodącą, czuwając nad terminową spłatą zobowiązania. Umowa między kredytodawcami działa więc na podobnej zasadzie jak forma instytucjonalna konsorcjum, powołanego dla realizacji innego typu przedsięwzięcia (choćby budowy autostrady), zaś celem jest zawarcia jest przede wszystkim rozłożenie ryzyka na większą liczbę podmiotów, partycypujących w finansowaniu.

Kredyty konsorcjalne udzielane są wspólnie przez kilka, a niekiedy kilkanaście banków, przy czym możliwy jest także udział w nich innych instytucji finansowych. Rację bytu dla powołania konsorcjum stanowi pozyskanie przez klienta oczekiwanej kwoty finansowania w ramach jednej transakcji, przy czym najczęściej przekracza ona poziom kilkudziesięciu milionów USD – są to więc sumy niebagatelne i trudno spodziewać się, by o ich pozyskanie starało się przeciętne polskie przedsiębiorstwo. Udogodnienie może stanowić natomiast fakt, iż o udzielenie tego rodzaju kredytu firmy starać się mogą również wspólnie, występując jako zrzeszenie podmiotów gospodarczych. W praktyce ma to miejsce w przypadku klastrów tudzież parków technologicznych, gdyż firmy działające w ich ramach zainteresowane są pozyskaniem kapitału dla realizacji wspólnych celów, zaś z uwagi na innowacyjny charakter prowadzonej przez nie działalności czy też obciążenie znacznym stopniem ryzyka, miałyby problem z uwiarygodnieniem swej zdolności kredytowej i uzyskaniem finansowania w formie tradycyjnego bankowego kredytu na warunkach rynkowych.

Wspominając o tego typu zrzeszeniach przedsiębiorstw, wypada wprowadzić rozróżnienie pomiędzy klastrami a technoparkami, zwłaszcza iż obie nazwy są często ze sobą utożsamiane i używane jako synonimy. A to spory błąd merytoryczny – co prawda zarówno klastry, jak i parki technologiczne, są zupełnie nowymi sposobami spojrzenia na rywalizację rynkową oraz wzmacniania konkurencyjności firm, jednak zasady ich funkcjonowania są zgoła odmienne. Integracja firm oraz instytucji otoczenia biznesu wokół wspólnego celu służy przede wszystkim pobudzaniu współpracy i zacieśnianiu powiązań kooperacyjnych, przyspieszaniu komercjalizacji i praktycznego wykorzystania w przedsiębiorstwach nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, jak również zwiększeniu ich innowacyjności, a co za tym idzie zdolności konkurencyjnej na globalizującym się rynku. Dla powodzenia tego typu przedsięwzięć konieczne jest jednak wzniesienie się ponad indywidualne cele podmiotu i dążenie do zaspokojenia potrzeb nie tyle własnej firmy, co całego segmentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *