Miliony dla małych, miliony dla średnich

Potężne pieniądze, bo prawie 460 milionów euro przeznaczy Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na wspieranie wspólnych przedsięwzięć polskich przedsiębiorstw w Internecie. Relacje B2B (Business to Business) prowadzone za pomocą Internetu to nie tylko korzyść dla firm polegająca na obniżeniu kosztów działania, ale również – i to jest kluczowe dla rozwoju tych relacji – szybkość przenoszenia rzeczy w biznesie najcenniejszej – informacji. W tym roku Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka doczeka się dwóch konkursów. Pierwsza runda aplikacyjna zostanie ogłoszona najprawdopodobniej pod koniec marca 2010 roku.

Poziom możliwego dofinansowania zależy od wielu czynników – statusu firmy, kategorii wydatków, a nawet lokalizacji w poszczególnych województwach. Najmniej, bo do 45 procent wydatków pozyskać można na szkolenie pracowników. Nieco więcej, bo połowę wydatków otrzymać może firma na usługi ekspertów i doradców. Inwestycje to poziom dofinansowania rzędu 70 procent. Najwięcej, bo 85 procent kosztów można w formie refundacji otrzymać za informacje o udziale w projekcie środków unijnych (czyli za ogłoszenia i informacje).

Pomoc Działania 8.2 PO IG kierowana jest do szerokiej rzeszy polskich przedsiębiorstw. O dotacje starać się mogą zarówno mikroprzedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa małe i te średniej wielkości. Ważne, żeby operowały na terenie Polski i były w biznesowych relacjach z przynajmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami. Istotne jest również, aby chciały i potrafiły dotychczasową współpracę zautomatyzować i przenieść jej część do sieci – na to właśnie dostaną pieniądze z PO IG. Ile? Zakres pomocy jest dość szeroki – wydatki kwalifikowane mogą sięgnąć od 20 tysięcy złotych do 2 milionów.

Tak duże pieniądze to wynik podporządkowania działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości temu, co dzieje się na świecie, a więc przenoszeniu maksimum relacji biznesowych do sieci.

Niestety Działanie 8.2 i pozyskiwanie środków z PO IG obarczone jest dość dużą liczbą błędów. PARP informuje, że w czterech konkursach, które dotychczas zostały przeprowadzone w tym działania (wynik czwartego poznamy prawdopodobnie w styczniu) złożono 1600 wniosków na sumę przekraczającą 800 milionów złotych. Okazuje się, że po trzech konkursach uznanie w oczach komisji konkursowej zyskało jedynie 419 projektów, które uzyskały ponad 170 milionów złotych wsparcia. To jednocześnie bardzo dobra informacja dla tych, którzy dopiero teraz chcą przestawić swoje relacje biznesowe bardziej w kierunku rozwiązań internetowych. W puli 460 milionów na to działanie zostało jeszcze wiele do zdobycia.

Jak wygląda droga do dotacji? Teoretycznie jest prosta. Wystarczy przygotować wniosek w specjalnie do tego stworzonym generatorze wniosków. Następnie złożyć go we właściwej ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnej Instytucji Finansującej. Potem następuje ocena formalna i merytoryczna w RIF, przy czym potrwać może ona nawet trzy miesiące licząc od daty, kiedy zakończył się nabór. Wyniki podane przez RIF musi jeszcze zatwierdzić Instytucja Pośrednicząca (w tym wypadku jest nią Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Potem jest już łatwiej – zwycięzcy i przegrani są informowani o wynikach konkursu, przy czym ci pierwsi dostają również zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie. Ci drudzy niestety nie.

Zapoznaj się teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji z PO IG Działanie 8.2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.