Planowanie i organizowanie

Korzyści dla uczestników:

Jeżeli do tej pory koncentrowałeś się głównie na celach krótkoterminowych i na „gaszeniu pożarów”, to teraz będziesz umiał zawczasu podjąć działania, aby zapobiegać sytuacjom, które mogą z czasem urosnąć do rangi poważnych problemów. Dzięki zdobyciu umiejętności myślenia strategicznego i skutecznego planowania, będziesz jeszcze sprawniejszy, jako menedżer, zyskasz w oczach podwładnych, jako osoba umiejąca trafnie przewidywać przyszłe zdarzenia i potrafiąca wykorzystywać nadarzające się okazje.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem. Średnio ok. 5 lat na stanowiskach menedżerskich, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Program szkolenia:

Część I – ta część szkolenia służy zdobyciu wiedzy na temat indywidualnych sposobów pracy podległego personelu w kontekście planowania i organizowania pracy własnej, z uwzględnieniem różnic w temperamencie podległego personelu.

 • Omówienie prac domowych i zadań z poprzedniego szkolenia:
  • Prezentacja wniosków;
  • Omówienie i analiza zauważonych reakcji i opinii;
 • Kontynuacja – Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej. Dlaczego niektórym pracownikom wystarczy jedno słowo i w mig rozumieją, co mają do wykonania i jakie są względem nich oczekiwania przełożonego? Czemu innym trzeba wszystko dogłębnie i szczegółowo tłumaczyć? Wyjaśnienia tych pytań dostarcza Styl poznawczy: Koncentracja na Poziomie Szczegółowości vs Koncentracja na Poziomie Ogólności;
  • Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń osób „Ogólnych” i „Szczegółowych”;
  • Analiza sposobu funkcjonowania w organizacji w zależności od dominacji danego wymiaru – Ogół – Szczegół;
  • Czemu niektórych współpracowników określamy, jako nudziarzy i rozwlekających proste sprawy do niewyobrażalnych rozmiarów? A czemu z kolei innych określamy, jako nie do końca przykładających się do powierzonych zadań? Odpowiedzi poszukamy poznając kolejną tzw. Matrycę Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami przez podwładnych;
  • Zastosowanie Stylu Poznawczego Koncentracja na Poziomie szczegółowości – Koncentracja na Poziomie Ogólności w procesie motywowania, coachingu oraz organizowania pracy własnej i podległego personelu.
  • Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny;
  • Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel;
 • Twórcze planowanie według strategii stosowanej przez Walta Disneya;
  • Analiza i ocena planów z trzech pozycji: Marzyciela, czyli wszystko jest możliwe, Realisty, czyli moment, zastanówmy się, co jest wykonalne oraz Konstruktywnego Krytyka, czyli ok. ale to nie będzie działać, ponieważ…;
 • Myślenie strategiczne w pracy menedżera;
  • Ustalenie grupowych i indywidualnych celów długo i krótkoterminowych, jako jedna z metod efektywnego planowania;
  • Delegowanie zadań w zależności od predyspozycji psychologicznych poszczególnych członków zespołu.
 • Wpływ Temperamentu na planowanie i organizowanie pracy oraz efektywność pracownika;
  • Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, dzięki któremu uzyskasz rzetelną i sprawdzoną wiedzę na temat tego, jak ludzie się zachowuję i które z tych zachowań ciężko podlegają zmianom. Dzięki temu nie będziesz „wyważał otwartych drzwi”, tylko tak zaplanujesz zadania, aby były najefektywniej wykonywane przez pracownika o określonej charakterystyce temperamentu. Przyczyni się do wyeliminowania zjawiska „wypalenia zawodowego” wśród pracowników;
  • Planowanie i organizacja pracy podległego personelu w zależności od temperamentu konkretnego pracownika;

Część II – ta część szkolenia będzie poświęcona rozwijaniu umiejętności myślenia systemowego w organizacji oraz planowaniu i organizowaniu zadań podległego personelu przez pryzmat Koncepcji Poziomów Logicznych.

 • Wszystko wpływa na wszystko i z pozoru mała zmiana (np.: wymiana telefonów na nowe modele), może mieć kolosalny wpływ na atmosferę w zespole, albo poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy. Myślenie systemowe w organizacji, czyli organizacja, jako system naczyń połączonych, gdzie warto widzieć co wpływa na co i w jaki sposób;
  • Spojrzenie na funkcjonowanie poszczególnych pionów, departamentów i działów z perspektywy całościowej umożliwiające balansowanie pomiędzy krótkoterminowymi korzyściami i długofalowymi skutkami niepożądanymi, tak aby wybrać najlepszą i najskuteczniejszą drogę do osiągania celów biznesowych;
 • Koncepcja Poziomów Logicznych, wg Georga Batesona i jej zastosowanie w procesie planowania i organizowania prac podległego zespołu
  • Prezentacja Koncepcji Poziomów Logicznych;
  • Wpływ poszczególnych poziomów na siebie i na system oraz analiza charakterystycznych i specyficznych problemów na styku poszczególnych poziomów;
  • Poziom Pierwszy: Środowisko. Przegląd i analiza dostępnych zasobów i możliwości ich wykorzystania do realizacji celów biznesowych firmy tak, aby w odpowiedni sposób motywować i budować pozytywną atmosferę w zespole;
  • Poziom Drugi: Obserwowalne zachowania w miejscu pracy. Analiza zachowań podległego personelu i planowanie zmian, na podstawie zachowań, które oddalają od realizacji wyznaczonych celów, co daje możliwość zawczasu wyeliminowania zachowań destrukcyjnych i negatywnie wpływających na funkcjonowanie zespołu;
  • Poziom Trzeci: Umiejętności. Przegląd kompetencji i umiejętności zawodowych podległego personelu. Planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i dedykowanych programów szkoleń, dzięki czemu w świadomy sposób wpływamy na rozwój pracowników;
  • Poziom Czwarty: Przekonania/Wartości Menedżerów i pracowników. Wpływ przekonań na realizacje celów biznesowych i na funkcjonowaniu ludzi w organizacji;
  • Poziom Piąty: Tożsamość. Charakterystyka i zdefiniowanie ról, zachowań, przekonań, sposobów funkcjonowania podległego personelu w zależności od sprawowanej funkcji w organizacji;
  • Poziom Szósty: Misja. Analiza kierunku rozwoju organizacji, zdefiniowanie i ustalenie strategicznych celów i zadań dla poszczególnych Działów i Departamentów, członków zespołu.
 • Określenie i zdefiniowanie własnej roli, jako Menedżera, na wszystkich Poziomach Logicznych. Dlaczego jestem menedżerem? Odpowiedzi i pytania.
 • Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące;
 • Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich i zdiagnozowanych problemów występujących w zespole podległych pracowników.
 • Opracowanie planu rozwoju podległych pracowników według Koncepcji Poziomów Logicznych i powiązanie ich z celami biznesowymi firmy.
 • Analiza temperamentu poszczególnych pracowników i zaproponowanie modyfikacji planu pracy pod kątem temperamentu konkretnego pracownika.

Proponowane kwestionariusze psychologiczne: Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *