Przedsiębiorczość

Korzyści dla uczestników:

Dzięki umiejętności kształtowania postawy przedsiębiorczej sprawisz, że Twój zespół zacznie brać we własne ręce sprawy w tych obszarach, w których uznasz, to za najskuteczniejsze z punktu widzenia celów biznesowych. Ty sam będziesz potrafił trafnie ocenić, kiedy inicjatywa i przedsiębiorczość, doprowadzi Twój zespół do celu, a kiedy warto z tej cechy zrezygnować i nie wspierać jej u pracowników. Sprawisz, że podwładni poczują, że mają wpływ na swoją pracę i przyszłość firmy.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem. Średnio ok. 5 lat na stanowiskach menedżerskich, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Program szkolenia:

Część I Zaproponowanie koncepcji Przedsiębiorczości, jako cechy, rozumianej jako zbiór ośmiu predyspozycji (odpowiednich cech osobowościowych) do piastowania funkcji menedżerskich. Przedstawienie koncepcji, oraz przyjrzenie się własnym zachowaniom, w świetle zaproponowanego modelu. Wypracowanie skutecznych zachowań na każdym z ośmiu wymiarów.

 • Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii poznawczej, – W jaki sposób ludzie działają i co ich zniechęca oraz motywuje do działania, czyli tzw. Styl poznawczy: Reaktywny styl funkcjonowania vs Proaktywny styl funkcjonowania;
  • Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń u osób pro- i reaktywnych oraz w jaki sposób nimi zarządzać, aby wzbudzić motywację i ukierunkować na działanie;
  • W jaki sposób ludzie oceniają siebie nawzajem na przykładzie tzw. Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami na temat współpracowników, przełożonego, firmy przez podwładnych;
  • Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny;
  • Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel;
 • Menedżer, jako Osobowość Przedsiębiorcza. Osiem kluczowych cech.
 • Cecha Pierwsza Osobowości przedsiębiorczej – Adaptowanie się do nowych warunków, czyli jak szybko przyzwyczajam się do nowych zadań, obowiązków i wyzwań:
  • Umiejętność adaptacji do nowych sytuacji społecznych i jej wpływ na poczucie komfortu i sprawne działanie w środowisku biznesowym.
  • Analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Druga Osobowości przedsiębiorczej – Wewnętrzne poczucie kontroli:
  • Cecha odpowiedzialna za postrzeganie przyczyn sukcesów i porażek w samym sobie;
  • Rozwijanie świadomości menedżerskiej, odpowiedzialnej za branie odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Trzecia Osobowości przedsiębiorczej – Motywacja osiągnięć;
  • Umiejętność związana z posiadaniem ambitnych i realnych celów biznesowych oraz związana ze skłonnością do myślenia i planowania w długiej perspektywie czasowej, czyli do tzw. Planowania strategicznego;
  • Preferowanie zadań koncepcyjnych vs diagnostycznych;
  • Koncentracja na obowiązkach i odporność na niepowodzenia;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Czwarta Osobowości przedsiębiorczej – Stabilność emocjonalna:
  • Umiejętność związana z radzeniem sobie ze stresem, doświadczaniem obaw, napięć i rozdrażnienia;
  • Sposoby reagowania na sytuacje trudne i konfliktowe, oraz radzenie sobie z doświadczaniem negatywnych emocji, takich jak wrogość czy gniew;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Piąta Osobowości przedsiębiorczej – Otwartość na doświadczenie:
  • Umiejętność związana z niekonwencjonalnym działaniem oraz dużą niezależnością w wydawaniu opinii sądów;
  • Preferowanie jasnych i klarownych poleceń, konwencjonalność w zarządzaniu a kreatywność i niejednoznaczność w wydawaniu poleceń;
  • Dogmatyczny styl zarządzania vs Kreatywne podejście do zadań menedżerskich;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.


Część II Kontynuacja analizy własnej postawy i zachowań w świetle zaproponowanego modelu Przedsiębiorczości. Przekazanie uczestnikom najskuteczniejszych wzorców zachowań i świadomość wpływu własnego stylu zarządzania na podległy personel.

 • Cecha Szósta Osobowości przedsiębiorczej – Odporność emocjonalna:
  • Umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresujących i pod presją czasu i odpowiedzialności;
  • Praca ciągła vs Częste przerwy w trakcie wykonywania zadań;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Siódma Osobowości przedsiębiorczej – Samowystarczalność:
  • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, oraz niska zależność od opinii i pomocy innych ludzi;
  • Zaangażowanie w pracę i skupianie się na celach biznesowych z jednoczesnym zaniedbywaniem relacji z podwładnymi i dbaniem o „atmosferę” w zespole;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • o Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Ósma Osobowości przedsiębiorczej – Społeczna percepcja:
  • Umiejętność dostrzegania i nazywania emocji u innych ludzi – wstęp do rozwijania Inteligencji Emocjonalnej;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące;
  • Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich. Wybór obszaru do rozwoju, podyktowany będzie wynikiem uzyskanym w Kwestionariuszu Przedsiębiorczości, oraz indywidualnej decyzji konkretnego menedżera, będącej wynikiem analizy własnego doświadczenia biznesowego.

Proponowany kwestionariusz psychologiczny: Kwestionariusz Przedsiębiorczości skonstruowany na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem Kierownika specjalizacji Psychometria Stosowana Pana dr Michała Chruszczewskiego. Na podstawie wyników uczestnik zaplanuje własny rozwój na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy i będzie się koncentrował na wzmacnianiu tych cech, które ma najsłabiej rozwinięte, a które są niezbędne w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w pracy. Będzie potrafił ocenić potencjał pracowników pod kątem tych cech i w umiejętny sposób nakłaniał do zmian, niezbędnych do wykształcenia konkretnej cechy, niezbędnej dla danego pracownika, na zajmowanym przez niego stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *