Przedsiębiorczość

Korzyści dla uczestników:

Dzięki umiejętności kształtowania postawy przedsiębiorczej sprawisz, że Twój zespół zacznie brać we własne ręce sprawy w tych obszarach, w których uznasz, to za najskuteczniejsze z punktu widzenia celów biznesowych. Ty sam będziesz potrafił trafnie ocenić, kiedy inicjatywa i przedsiębiorczość, doprowadzi Twój zespół do celu, a kiedy warto z tej cechy zrezygnować i nie wspierać jej u pracowników. Sprawisz, że podwładni poczują, że mają wpływ na swoją pracę i przyszłość firmy.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem. Średnio ok. 5 lat na stanowiskach menedżerskich, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Program szkolenia:

Część I Zaproponowanie koncepcji Przedsiębiorczości, jako cechy, rozumianej jako zbiór ośmiu predyspozycji (odpowiednich cech osobowościowych) do piastowania funkcji menedżerskich. Przedstawienie koncepcji, oraz przyjrzenie się własnym zachowaniom, w świetle zaproponowanego modelu. Wypracowanie skutecznych zachowań na każdym z ośmiu wymiarów.

 • Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii poznawczej, – W jaki sposób ludzie działają i co ich zniechęca oraz motywuje do działania, czyli tzw. Styl poznawczy: Reaktywny styl funkcjonowania vs Proaktywny styl funkcjonowania;
  • Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń u osób pro- i reaktywnych oraz w jaki sposób nimi zarządzać, aby wzbudzić motywację i ukierunkować na działanie;
  • W jaki sposób ludzie oceniają siebie nawzajem na przykładzie tzw. Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami na temat współpracowników, przełożonego, firmy przez podwładnych;
  • Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny;
  • Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel;
 • Menedżer, jako Osobowość Przedsiębiorcza. Osiem kluczowych cech.
 • Cecha Pierwsza Osobowości przedsiębiorczej – Adaptowanie się do nowych warunków, czyli jak szybko przyzwyczajam się do nowych zadań, obowiązków i wyzwań:
  • Umiejętność adaptacji do nowych sytuacji społecznych i jej wpływ na poczucie komfortu i sprawne działanie w środowisku biznesowym.
  • Analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Druga Osobowości przedsiębiorczej – Wewnętrzne poczucie kontroli:
  • Cecha odpowiedzialna za postrzeganie przyczyn sukcesów i porażek w samym sobie;
  • Rozwijanie świadomości menedżerskiej, odpowiedzialnej za branie odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Trzecia Osobowości przedsiębiorczej – Motywacja osiągnięć;
  • Umiejętność związana z posiadaniem ambitnych i realnych celów biznesowych oraz związana ze skłonnością do myślenia i planowania w długiej perspektywie czasowej, czyli do tzw. Planowania strategicznego;
  • Preferowanie zadań koncepcyjnych vs diagnostycznych;
  • Koncentracja na obowiązkach i odporność na niepowodzenia;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Czwarta Osobowości przedsiębiorczej – Stabilność emocjonalna:
  • Umiejętność związana z radzeniem sobie ze stresem, doświadczaniem obaw, napięć i rozdrażnienia;
  • Sposoby reagowania na sytuacje trudne i konfliktowe, oraz radzenie sobie z doświadczaniem negatywnych emocji, takich jak wrogość czy gniew;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Piąta Osobowości przedsiębiorczej – Otwartość na doświadczenie:
  • Umiejętność związana z niekonwencjonalnym działaniem oraz dużą niezależnością w wydawaniu opinii sądów;
  • Preferowanie jasnych i klarownych poleceń, konwencjonalność w zarządzaniu a kreatywność i niejednoznaczność w wydawaniu poleceń;
  • Dogmatyczny styl zarządzania vs Kreatywne podejście do zadań menedżerskich;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.


Część II Kontynuacja analizy własnej postawy i zachowań w świetle zaproponowanego modelu Przedsiębiorczości. Przekazanie uczestnikom najskuteczniejszych wzorców zachowań i świadomość wpływu własnego stylu zarządzania na podległy personel.

 • Cecha Szósta Osobowości przedsiębiorczej – Odporność emocjonalna:
  • Umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresujących i pod presją czasu i odpowiedzialności;
  • Praca ciągła vs Częste przerwy w trakcie wykonywania zadań;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Siódma Osobowości przedsiębiorczej – Samowystarczalność:
  • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, oraz niska zależność od opinii i pomocy innych ludzi;
  • Zaangażowanie w pracę i skupianie się na celach biznesowych z jednoczesnym zaniedbywaniem relacji z podwładnymi i dbaniem o „atmosferę” w zespole;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • o Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Cecha Ósma Osobowości przedsiębiorczej – Społeczna percepcja:
  • Umiejętność dostrzegania i nazywania emocji u innych ludzi – wstęp do rozwijania Inteligencji Emocjonalnej;
  • Analiza własnych zachowań na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Wpływ natężenia tej cechy, na postrzeganie menedżera przez podwładnych – analiza pozytywnych i niekorzystnych ocen podległego personelu;
  • Wypracowanie skutecznych zachowań, mających na celu rozwijanie tej cechy.
 • Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące;
  • Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich. Wybór obszaru do rozwoju, podyktowany będzie wynikiem uzyskanym w Kwestionariuszu Przedsiębiorczości, oraz indywidualnej decyzji konkretnego menedżera, będącej wynikiem analizy własnego doświadczenia biznesowego.

Proponowany kwestionariusz psychologiczny: Kwestionariusz Przedsiębiorczości skonstruowany na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem Kierownika specjalizacji Psychometria Stosowana Pana dr Michała Chruszczewskiego. Na podstawie wyników uczestnik zaplanuje własny rozwój na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy i będzie się koncentrował na wzmacnianiu tych cech, które ma najsłabiej rozwinięte, a które są niezbędne w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników w pracy. Będzie potrafił ocenić potencjał pracowników pod kątem tych cech i w umiejętny sposób nakłaniał do zmian, niezbędnych do wykształcenia konkretnej cechy, niezbędnej dla danego pracownika, na zajmowanym przez niego stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.