Zarządzanie zespołem

Korzyści dla uczestników:

Dzięki umiejętności zarządzania zgodnej z Rolami Zespołowymi, sprawisz, że Twój zespół zacznie funkcjonować w jeszcze sprawniejszy i efektywniejszy sposób. Ty sam będziesz potrafił trafnie ocenić, kiedy zastosować konkretny sposób zarządzania i coachowania. Sprawisz, że podwładni poczują, że mają wpływ na swoją pracę i przyszłość firmy.

Metody pracy:

Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Menedżerowie, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Program szkolenia:

Część I – Przegląd sposobów komunikacji, pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych, i nauczenie się zarządzania każdą z ról.

 • Komunikacja w zespole, czyli co się na nią składa i od kogo zależy;
  • Najczęstsze wzorce komunikowania się w zespole;
  • Kierunki i treści komunikacji;
  • Struktura i przepływ informacji a efektywność podejmowania decyzji;
  • Sieci komunikacyjne w zespole;
 • Efektywność pracy zespołu;
  • Analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń menedżerskich;
  • Czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych;
  • Prezentacja narzędzi diagnozy skuteczności własnego zespołu pracowniczego;
  • Planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych;
 • Konflikt, jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi:
  • Źródła i rodzaje konfliktów;
  • Postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania;
  • Diagnozowanie sytuacji konfliktowej;
  • Przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających;
  • Style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań;
 • KWESTIONARIUSZ: Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, czyli sprawdzenie jak „dobry” jestem w komunikacji międzyludzkiej i czy aby na pewno wszyscy mnie dobrze i precyzyjnie rozumieją.
 • W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wypełnić Kwestionariusz Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, dzięki czemu uzyskają informację na temat swoich mocnych i wartych rozwinięcia obszarów związanych z komunikacją interpersonalną oraz umiejętnością motywowania i udzielania informacji zwrotnych podwładnym.
 • Rama partnerstwa, czyli pierwszy krok do rozwiązywania konfliktów w myśl zasady WIN-WIN, według Dr Dudleya Weeksa, pracującego nad rozwiązywaniem konfliktów w partiach politycznych oraz dużych korporacjach, w ponad 60 krajach.
 • Konflikty oraz udzielanie informacji zwrotnych – 12 najczęstszych Przeszkód w komunikacji, prowadzących do konfliktu, ujęte w cztery grupy:
  • Dawanie rozwiązania
  • Osądy
  • Zaprzeczanie
  • Przesłuchiwanie
 • Słuchanie Odzwierciedlające – niezwykle pomocna umiejętność, umożliwiająca odzwierciedlenie uczuć i informacji z zawartości wypowiedzi drugiej osoby w procesie coachingu, motywowania, delegowania zadań, dzięki której, nie tylko rozwija się umiejętność słuchania drugiej strony, ale buduje relację oparta na szacunku i wzajemnym zaufaniu, co pozwala budować trwałe i wartościowe relacje.
 • Pytania zorientowane na rozwiązanie konfliktu, czyli tzw. Model Zmiany, nazywany podejściem Zorientowanym na Rozwiązanie, opracowany przez Steva de Shazera oraz Insoo Kim Berga, dzięki któremu menedżer jest w stanie tak prowadzić rozmowę z podwładnym, iż ma on wrażenie że jest współautorem rozwiązania i że nic nie jest mu „narzucane z góry”.


Część II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik zarządzania i coachowania w zależności od odgrywanej przez pracownika nieświadomie roli.

 • Najlepiej jest „Mówić o sobie” a „nie o innych”, czyli Komunikat „JA”, składający się z trzech części, a zaproponowany przez Dr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów:
  • Umożliwia dokonanie zmiany w zachowaniu drugiej osoby, które uważasz za nieakceptowane.
  • Pozwala chronić poczucie własnej wartości osoby, z którą jesteś w konflikcie.
  • Kładzie duży nacisk, na jakość relacji między Tobą a tą drugą osobą.
  • Umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.
 • Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół;
  • Osiem najczęściej występujących ról zespołowych: Praktyczny organizator, Naturalny lider, Człowiek akcji, Człowiek idei (siewca), Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista – Typowe cechy, Pozytywne strony, możliwe słabości każdej z wyżej wymienionych ról, oraz techniki zarządzania, niezbędne do budowania silnego i zorientowanego na cel zespołu;
  • Diagnoza własnej roli najczęściej odgrywanej w zespole: jej wady i zalety oraz wpływ na podległy personel;
  • Wypracowanie skutecznych metod coachingu i zarządzania personelem w zależności od zdiagnozowanej roli, jaką odgrywa konkretna osoba w zespole;
 • Dyrektywność „serdeczna” i „agresywna” oraz jej wpływ na zachowania i ceny podległego personelu.
 • Dyrektywność serdeczna;
  • Świadomość uczuć i wrażliwość na sygnały emocjonalne płynące od drugiej osoby;
  • Analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.
 • Dyrektywność agresywna;
  • Stosowanie przymusu i silnego nacisku (bezpośredniego lub emocjonalnego) na podwładnego;
  • Analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.
 • Jak się zachowują prawdziwi Liderzy i Przywódcy, którzy pociągają za sobą masy ludzi, czyli przegląd zachowań z komunikacji niewerbalnej tzw. Mowy Ciała, charakterystycznej dla liderów.
 • Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość podległego personelu, poddawanemu tego typu wpływowi.
 • Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.

Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *