Kontrola Menedżerska

Korzyści dla uczestników:

Dzięki nowym technikom, będziesz potrafił zastosować, najbardziej motywujący i „ludzki” sposób kontroli pracowników. Dzięki temu atmosfera w zespole stanie się przyjazna i twórcza, a Ty nie będziesz postrzegany, jako „nadzorca” i „kontroler”. Wzmocni to Twoją pozycję, jako menedżera i pozwoli budować klimat zaufania wśród pracowników, co przełoży się także na ich satysfakcję z wykonywanej pracy.

Metody pracy:

Szkolenie jest w 90% prowadzone metodą warsztatową. wysokimi wskaźnikami psychometrycznymi i będący narzędziem wspierającym proces doradztwa i coachingu. Czas niezbędny na wypełnienie kwestionariusza to 20-25 minut. Wykłady (10% czasu) poświęcone Uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń rozwijających zdolność do wczuwania się w emocje innych. Uczestnicy będą mieli okazję określić swoją Inteligencję Emocjonalną wypełniając kwestionariusz INTE, charakteryzujący się bardzo będą na przedstawienie natury emocji oraz najważniejszych koncepcji teoretycznych. Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania w trakcie przerw pomiędzy kolejnymi sesjami szkoleniowymi.

Szkolenie szczególnie polecamy dla:

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem. Średnio ok. 5 lat na stanowiskach menedżerskich, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Program szkolenia:

Część I – ta część szkolenia będzie poświęcona zmierzeniu własnej Inteligencji Emocjonalnej kwestionariuszem INTE, poszerzeniu wiedzy na temat emocji i ich wpływu na zachowanie człowieka oraz zdobywaniu umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych emocji. Uczestnicy będą mieli okazję zbadać swój styl wydawania poleceń oraz najczęstsze metody ich kontrolowania i egzekwowania.

 • Omówienie prac domowych i zadań z poprzedniego szkolenia:
  • Prezentacja wniosków i omówienie oraz analiza zauważonych reakcji i opinii;
  • Zaplanowanie kolejnych działań, związanych z rozwijaniem konkretnej cechy charakterystycznej dla Osobowości Przedsiębiorczej.
 • Kontynuacja – Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej. Czy delegowanie zadań krok po kroku jest skuteczne? Co kryje się pod starym powiedzeniem „Mądrej głowie dość po słowie”? Jak wpływ na podwładnych ma szczegółowe i analityczne przekazywanie informacji i zadań do wykonania? Odpowiedzi na te pytania dostarczy Styl poznawczy: Koncentracja na Procedurach vs Koncentracja na Opcjach;
  • Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń;
  • Analiza sposobu funkcjonowania w organizacji w zależności od dominacji danego wymiaru;
  • W jaki sposób ludzie siebie oceniają? Dlaczego uważamy ludzi za chaotycznych, albo powierzchownych? Skąd się biorą te oceny i jaki mają wpływ na wizerunek menedżera i motywację pracowników? Odpowiedzi na te pytania dostarczy nam tzw. Matryca Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami przez podwładnych;
  • Zastosowanie Stylu Poznawczego Koncentracja na Procedurach – Koncentracja na Opcjach w procesie motywowania, coachingu oraz organizowania pracy własnej i podległego personelu.
  • Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny;
  • Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel;
 • Dyrektywność „serdeczna” i „agresywna” oraz jej wpływ na zachowania i ceny podległego personelu.
 • Dyrektywność serdeczna;
  • Świadomość uczuć i wrażliwość na sygnały emocjonalne płynące od drugiej osoby;
  • Analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.
 • Dyrektywność agresywna;
  • Stosowanie przymusu i silnego nacisku (bezpośredniego lub emocjonalnego) na podwładnego;
  • Analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.
 • Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Mierzy Inteligencje Emocjonalną IE rozumianą jako:
  • Zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji,
  • Zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.
 • Czym są emocje? Definicje i wynikające z nich wskazówki praktyczne.
 • Osiowe emocje według Paula Ekmana i Daniela Golemana.
 • Ćwiczenie „Zarządzanie emocjami” mające na celu, określenie najczęściej przeżywanych stanów emocjonalnych. Zidentyfikowanie i nazwanie własnych emocji, które najczęściej kierują zachowaniem danej osoby.
 • Jak moje emocje wpływają na ludzi wokół mnie i na ich oceny mojej osoby, czyli rozwijanie świadomości z wywierania wpływu w aspekcie komunikacji niewerbalnej.

Część II – ta część szkolenia będzie poświęcona zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności rozumienia i odczuwania emocji przeżywanych przez innych ludzi oraz kontrolowania i wpływania na zachowania podległego personelu.

 • Empatia, czyli w jaki sposób „odczuć”, co przeżywa druga osoba w bezpośrednim kontakcie ze mną i jak sprawić, aby inni chcieli przebywać w moim towarzystwie?
 • Czy prześladuję inne osoby wywołując w nich paniczny strach? A może często stajesz się ofiarą, odczuwającą lęk i niepewność? A może odczuwasz litość i współczucie i wykonujesz za innych pracę, którą to oni powinni wykonać? Dowiesz się tego wszystkiego biorąc udział w ćwiczeniu „Dramat trójkąta” służącemu rozpoznawaniu podstawowych nie przystosowawczych emocji przeżywanych przez ludzi w sytuacjach zależności strukturalnej: Przełożony-Podwładny. W trakcie ćwiczenia każdy z uczestników będzie miał możliwość odegrania ról związanych z odczuwaniem konkretnych emocji, zarówno w roli Przełożonego, jak i Podwładnego.
 • Konsekwencje tłumienia emocji i ich wpływ na fizjologię. Przegląd badań Hansa Sayle nad przewlekłym stresem.
 • Sposoby radzenia sobie z negatywnymi ocenami współpracowników i podwładnych.
 • Ćwiczenia służące rozpoznawaniu emocji u innych i rozwijaniu umiejętności do „wchodzenia” w cudze stany emocjonalne.
 • Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące;
  • Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich. Wybór obszaru do rozwoju, podyktowany będzie wynikiem uzyskanym w Kwestionariuszu Inteligencji Emocjonalnej INTE, oraz indywidualnej decyzji konkretnego menedżera, będącej wynikiem analizy własnego doświadczenia biznesowego.
  • Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia określi, jaki rodzaj dyrektywności będzie rozwijał przez najbliżej dwa miesiące tak, aby poszerzać wachlarz własnych zachowań menedżerskich i być jeszcze skuteczniejszym w efektywnym i nowoczesnym zarządzaniu ludźmi. Decyzja podyktowana zostanie wynikiem jaki uczestnik uzyska w Kwestionariuszu Dyrektywności.

Proponowane kwestionariusze psychologiczne: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE oraz Kwestionariusza Dyrektywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.