Kwity depozytowe – nowy-stary sposób na finansowanie inwestycji

W ostatnim artykule o tematyce wykorzystania zagranicznych rynków kapitałowych jako źródła finansowania firmy przedstawiony zostanie międzynarodowy rynek kwitów depozytowych, rozwijający się już od lat 20-tych ubiegłego stulecia, jednak dopiero obecnie przeżywający szczególny rozkwit. Giełdy, które zdecydowały się na wprowadzenie do swej oferty tego rodzaju papierów wartościowych, poszczycić się mogą dynamicznym rozwojem. Wśród nich są NYSE, NASDAQ, AMEX, London Stock Exchange oraz parkiet luksemburski. Mimo, iż wymagania stawiane spółkom przez trzy pierwsze ze wspomnianych giełd są stosunkowo wysokie, to jednak prestiż, jaki daje notowanie na nich walorów przedsiębiorstwa, jest niewątpliwy. Mniejsze spółki wykorzystać mogą łagodniejsze wymogi np. giełdy berlińskiej, luksemburskiej lub frankfurckiej, pragnąc pozyskać dodatkowe fundusze dzięki emisji kwitów depozytowych. Coraz bardziej różnorodna staje się również struktura geograficzna przedsiębiorstw wykorzystujących tę formę finansowania zewnętrznego. Już nie tylko spółki z Europy Zachodniej decydują się na wykorzystanie zalet tych papierów wartościowych, ale także przedsiębiorstwa z Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej.

Stworzenie koncepcji kwitów depozytowych stanowiło odpowiedź na poszukiwanie przez inwestorów nowych sposobów dywersyfikacji lokat kapitału oraz przekroczenia barier narodowych, które stoją przed podmiotami zainteresowanymi inwestycjami w zagraniczne papiery wartościowe. Nie bez znaczenia jest również korzystny wpływ emisji tego rodzaju papierów wartościowych na kształtowanie się kursu akcji spółki.

Kwity depozytowe nie są bynajmniej najbardziej innowacyjnym produktem inżynierii finansowej, lecz instrumentem, który na rynkach finansowych obecnych jest od 80 lat. Pierwsze tego typu walory zostały bowiem wprowadzone na rynek przez bank JP Morgan w 1927r. Były to Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADR) przedsiębiorstwa U.K. Selfridges Provincial Stores Limited – znanej brytyjskiej sieci detalicznej notowanej na parkiecie NYCE (prekursorze American Stock Exchange). Zastosowanie idei kwitów depozytowych miało na celu ułatwienie obywatelom amerykańskim inwestowania w papiery wartościowe emitowane przez spółki spoza Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy amerykańscy, zainteresowani takimi lokatami kapitału, zmuszeni byli bowiem dostosować się do przepisów obowiązujących w danym kraju (m.in. musieli posiadać rachunki w bankach zagranicznych, płacić wysokie lokalne podatki, otrzymywać dywidendy w obcej walucie lub odbierać je osobiście w formie pieniężnej). Nowe papiery wartościowe dawały inwestorowi amerykańskiemu szerokie możliwości nieskomplikowanego inwestowania i korzystania ze wszystkich praw oraz korzyści, jakie powiązane są zwykle z akcjami. Dodatkowy atut od samego początku stanowił fakt, iż kwity depozytowe w rozumieniu legislacji USA stanowiły papier wartościowy, a tym samym podlegały krajowym regulacjom prawnym.

Nowe instrumenty finansowe notowane były u początku swego istnienia wyłącznie w dolarach amerykańskich; w tej samej walucie wypłacano również dywidendę, co chroniło inwestorów z USA przed ryzykiem kursowym. Lata 30-te i 40-te ubiegłego stulecia były okresem zastoju w emisjach kwitów depozytowych, spowodowanego wielkim kryzysem gospodarczym, a następnie II wojną światową. W kolejnej dekadzie doszło jednakże do zwiększenia zainteresowania tą formą poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. Również od owego okresu pojawiać się zaczęły nowe formy kwitów, takie jak Międzynarodowe Kwity Depozytowe, Europejskie Kwity Depozytowe (na brytyjskim rynku kapitałowym), Kontynentalne Kwity Depozytowe.

W latach 90-tych XXw. nastąpił dynamiczny rozwój omawianego rynku, przede wszystkim za sprawą jednego z najbardziej innowacyjnych banków depozytowych, jakim jest Citibank. To właśnie ta instytucja wprowadziła pierwszy program Globalnych Kwitów Depozytowych, pozwalający przedsiębiorstwom gromadzić środki finansowe równolegle na dwóch rynkach kapitałowych: amerykańskim oraz na jednej z giełd europejskich. Pod koniec ostatniej dekady minionego stulecia utrzymywała się tendencja do wzrostu wolumenu i wartości obrotów kwitami depozytowymi; w stosunku do początku dziesięciolecia wskaźniki te wzrosły 8-krotnie. W związku ze spowolnieniem tempa wzrostu światowej gospodarki po 2000r. dane owe nie uległy już jednak znaczącym zmianom.

Jeśli chodzi o procedury związane z emisją omawianych instrumentów finansowych, to oprócz warunków narzuconych przez krajowe i zagraniczne komisje papierów wartościowych, emitenci kwitów depozytowych spełniać muszą warunki giełdy, która jest miejscem obrotu walorami. Najbardziej restrykcyjne pod tym względem reguły obowiązują na New York Stock Exchange, na której notowane są spółki – giganty. Spośród przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej zadebiutowały tam dotychczas spółki Matav z Węgier oraz Vimpel Communication z Rosji. Najbardziej spektakularnym zaś debiutem europejskiej spółki na giełdzie za oceanem była emisja kwitów ADR przez rosyjski Gazprom pod koniec lat 90-tych.

NYSE zaproponowała emitentom kwitów depozytowych dwa standardy kwalifikacyjne, obejmujące niżej wymienione wymogi minimalne:

1. Domestic Original Listing Standards:

– liczba akcjonariuszy: 2.000, posiadających przynajmniej po 100 akcji,

– liczba akcji znajdujących się w publicznym obrocie: 1,1 mln,

– wartość rynkowa akcji w publicznym obrocie: 100 mln USD,

– wielkość zysku przed opodatkowaniem: 2,5 mln USD w ostatnim roku oraz 2 mln USD za każdy z dwóch poprzednich lat.

2. Alternate Listing Standards for Non-US Companies:

– liczba akcjonariuszy: 5.000 na całym świecie, posiadających co najmniej 100 akcji,

– liczba akcji znajdujących się w publicznym obrocie: 2,5 mln na całym świecie,

– wartość rynkowa akcji w publicznym obrocie: 100 mln USD,

– wielkość zysku przed opodatkowaniem: 100 mln USD w ciągu ostatnich 3 lat oraz nie mniej niż 25 mln USD rocznie.

Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym przedsiębiorstwa do przeprowadzenia emisji kwitów depozytowych na NYSE są przede wszystkim wygórowane opłaty pobierane przez tę giełdę. Mogą się one wahać – w przypadku opłaty wstępnej – od 150.000 do 250.000 USD, natomiast w przypadku opłaty rocznej od 35.000 do 500.000 USD, zależnie od wielkości emisji.

NASDAQ, zwany również giełdą elektroniczną, składa się z dwóch parkietów: National Market, przeznaczonego dla większych spółek, oraz SmallCap Market, dla przedsiębiorstw mniejszych, będących we wczesnym stadium rozwoju. Zasadnicze kryteria dopuszczenia do obrotu kwitów depozytowych emitowanych przez spółki, obowiązujące na każdym z tych rynków, są następujące:

1. National Market:

– minimum 400 akcjonariuszy podmiotu,

– liczba akcji znajdujących się w obrocie publicznym: 1,1 mln oraz minimalna cena akcji 5 USD,

– zysk przed opodatkowaniem: minimum 1 mln USD w ostatnim roku lub za dwa lata z trzech ostatnich lat,

– wartość akcji znajdujących się w publicznym obrocie: 15 mln USD.

2. SmallCap Market:

– wartość akcji znajdujących się w publicznym obrocie: przynajmniej 5 mln USD,

– zysk netto: 750 tys. USD w poprzednim roku lub za dwa z trzech ostatnich lat,

– minimum 300 akcjonariuszy spółki oraz minimalna cena akcji: 4 USD.

Emitent musi się ponadto liczyć z opłatami wstępnymi w wysokości od 50 tys. do 150 tys. USD oraz opłatami rocznymi, wahającymi się od 10 tys. do 30 tys. USD w zależności od liczby emitowanych ADR.

Pomimo wygórowanych wymogów w odniesieniu do potencjalnych emitentów papierów, nadal liderami w dziedzinie obrotu kwitami depozytowymi są obecnie NYSE oraz NASDAQ. Jednak to NYSE jest na pierwszym miejscu pod względem wielkości oraz wartości obrotu omawianymi walorami. Z kolei w przypadku American Stock Exchange regulacje oraz opłaty są znacznie łagodniejsze, jak też niższe niż w przypadku NYSE. Również tu przewidziane zostały dwie kategorie kwalifikacyjne: Regular Listing Requirements oraz Alternate Listing Requirements, które spełnia kilka spółek notowanych obecnie na warszawskiej GPW.

Minimalne warunki przewidziane na ASE, jakie spełnić musi emitent kwitów depozytowych, kształtują się następująco:

– liczba akcjonariuszy: 800 akcjonariuszy i 500.000 akcji w publicznym obrocie lub 400 akcjonariuszy i milion akcji / 400 akcjonariuszy i 500.000 akcji, jednocześnie ze średnim dziennym wolumenem obrotu w ciągu ostatnich 6 miesięcy wynoszącym 2.000 akcji;

– wartość rynkowa akcji w publicznym obrocie: w standardzie RLR to 3 mln USD przy minimalnej cenie akcji 3 USD; w standardzie ALR – 15 mln USD przy minimalnej cenie akcji 3 USD;

– wielkość zysku przed opodatkowaniem: dla obu standardów podobna – 750 tys. USD w ostatnim roku lub w ciągu dwóch ostatnich lat.

Opłata wstępna na American Stock Exchange waha się od 18.000 USD za mniej niż 5 mln akcji do 33.000 USD za więcej niż 50 mln akcji, natomiast opłata roczna wynosi odpowiednio od 15.000 do 30.000 USD.

Z kolei Londyńska Giełda Papierów Wartościowych stanowi największy rynek Globalnych Kwitów Depozytowych, przewyższający NYSE pod względem udziału obrotów oraz kapitalizacji spółek zagranicznych, zarówno w obrotach, jak też kapitalizacji ogółem. Dodatkowo na giełdzie tej dokonuje się transakcji Amerykańskimi Kwitami Depozytowymi (ADR) oraz kwitami europejskimi, czyli Euro Depositary Receipts (EDR), denominowanymi w euro. Po raz pierwszy LSE wprowadziła EDR w 1998r. jako propozycję dla spółek z krajów rozwijających się. Jej celem było zebranie kapitału w euro na jednym z największych poza USA rynków kapitałowych oraz nawiązanie kontaktu z inwestorami i kontrahentami europejskimi.

Dotychczas ponad sto firm z całego świata zdecydowało się na emisję kwitów depozytowych na LSE. Najważniejsze wymogi stawiane przez LSE emitentom tych papierów są następujące:

– spółkę reprezentować musi tzw. agent notowań, w której to roli najczęściej występuje bank inwestycyjny, broker lub firma prawnicza; agent ów – posiadający określone kwalifikacje – staje się łącznikiem między spółką a UKLA (odpowiednik naszej Komisji Nadzoru Finansowego) podczas procesu emisji;

– minimalna rynkowa wartość kwitów wynosi 700 tys. funtów;

– przynajmniej 25% kwitów musi być przedmiotem publicznej oferty;

– papiery wartościowe muszą zostać zdeponowane w akceptowanym przez UK Listing Authority banku depozytowym;

– emitent musi prowadzić spółkę co najmniej przez trzy lata.

Drugą europejską giełdą najczęściej wybieraną przez emitentów kwitów depozytowych jest parkiet w Luksemburgu. Dotychczas wyemitowało na niej kwity ponad 130 spółek z 22 państw. Najwięcej, bo aż 50 spółek, pochodziło z Indii, 30 z Tajwanu, a 15 z Korei Południowej. Polska zamyka listę z kapitalizacją 0,2 mln EUR oraz jedną dotychczas notowaną spółką (dane za 2008r.).

Ponieważ giełdy w Londynie i Luksemburgu podlegają dyrektywie Unii Europejskiej dotyczącej notowań kwitów depozytowych, regulacje na tych rynkach regulowanych są podobne. Spółka zainteresowana emisją składa wniosek o dopuszczenie jej do obrotu, dołączając szkic prospektu emisyjnego, dodatkowe informacje wyjaśniające, nieuwzględnione w prospekcie oraz dokumenty potwierdzające przedstawione dane finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *