Najczęściej zadawane pytania na temat projektu „Moja własna firma” wraz z odpowiedziami

Zdając sobie sprawę z tego, że mogło pojawić się wśród osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na otworzenie działalności gospodarczej w ramach projektu Moja własna firma prezentujemy zestawienie najpopularniejszych pytań wraz z odpowiedziami. Mamy nadzieję, że pomogą wam one w podjęciu decyzji o staraniu się o dotację. Zleć to naszej firmie, a zajmiemy się tym szybko i profesjonalnie. Zachęcamy do kontaktu.

Projekt Moja własna firma dotyczy Warszawy i okolicznych powiatów. W całej Polsce jednak ruszają lub już ruszyły inne projekty, którymi warto się zainteresować jeśli poważnie myślisz o otworzeniu własnej firmy. Są one ciekawą alternatywą do środków, które możesz pozyskać z urzędów pracy czy banków.

Czy osoba pracująca, która weźmie udział w projekcie i założy własną działalność gospodarczą musi z dotychczasowej pracy zrezygnować?

Osoba, która zarejestruje własną działalność gospodarczą nie ma obowiązku rezygnacji z dotychczasowej pracy.

Jakie dokumenty trzeba złożyć w pierwszym etapie tj. co po za formularzem rekrutacyjnym, jakie dokładnie oświadczenia?

Zgodnie z ogłoszeniem o rekrutacji należy złożyć: formularz rekrutacyjny w wersji papierowej, formularz rekrutacyjny na płycie CD, deklarację uczestnictwa oraz

  • Kserokopię dowodu osobistego potwierdzającego fakt zameldowania na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego w jednym z powiatów wymienionych w Regulamininie (kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie) lub;
  • Kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu tymczasowym na terenie województwa mazowieckiego w jednym z powiatów wymienionych w w Regulamininie (kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie) dodatkowo Uczestnik Projektu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego) oraz udzielić dodatkowych, pisemnych wyjaśnień zmierzających do określenia charakteru pobytu na terenie województwa mazowieckiego (np. studia, praca zawodowa itp.).

Obecnie pracuje w Warszawie ale jestem zameldowany w innnym miejscu, natomiast działalność chcę otworzyć w Warszawie. Czy konieczne jest w tym przypadku zameldowanie w Stolicy?

Tak, warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie zameldowania w jednym z powiatów wymienionych w Regulaminie.

Czy obywatelka Białorusi mieszkająca na stałe w Polsce – karta pobytu na osiedlenie się, pracująca legalnie w malej firmie odzieżowej, ma szanse na udział w projekcie-Moja własna firma-w ramach działania 6.2?

Nie ma żadnych przeciwskazań by osoba taka uczestniczyła w projekcie, o ile spełnia podstawowe wymagania (zamieszkiwanie na terenie jednego z powiatów wymienionych w regulaminie, nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu itp.).

Gdzie odbywać się będą szkolenia?

Szkolenia odbywać się będą w biurze projektu, w Warszawie, przy ulicy Zurawiej 32/34.

Czy w projekcie może brać udział osoba pracująca, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej?

Projekt skierowany jest do grupy 96 osób, wśród których znajduje się grupa 16 osób zatrudnionych (w tym 3 w mikro, 3 w małych, 3 w średnich oraz 7 w dużych przedsiębiorstwach).

W definicji regulaminu jest opisana osoba, która utraciła zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu. Moja sytuacja jest taka, że 3 miesiące mija 5 lutego, czy mam więc szansę, aby zakwalifikować się do tej grupy? Czy przekroczenie 3 miesięcy np. o 2 tyg eliminuje daną osobę?

Status uczestnika jest brany pod uwagę w dniu złożenia formularza. Jeśli więc złoży Pan do 5 lutego, będzie Pan traktowany jako osoba, która utraciła zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. Jeśli złoży Pan po 5 lutym nie może Pan zaznaczyć tej opcji.

W jakim okresie mogą byc realizowane wstepnie planowane wydatki- czy dotacja dotyczy pierwszych dwoch lat rozwoju firmy czy jedynie wydatków koniecznych do założenia działalności? Czy kwota podana we wniosku jest wiążąca?

Wsparcie inwestycyjne w wysokości maksymalnie 40 000,00 PLN brutto musi zostać wydatkowane w przeciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wydatki i kwoty podane w formularzu rekrutacyjnym są jedynie wstępną informacją. W późniejszym etapie – przy konstrukcji Biznes Planu, podane tam wydatki będą wiążące.

Co oznacza, wersja elektroniczna formularza? Czy trzeba wypełnić w wordzie (ale wtedy nie ma odręcznych podpisów), czy można wydrukowaną i podpisaną wersję formularza zeskanować?

Obie formy są prawidłowe. Sugerujemy jednak zapisać wersję w formacie doc na płycie CD.

Wsparcie inwestycyjne na sfinansowanie pierwszych nakładów inwestycyjnych – max. do 40 000,00 PLN dla 72 uczestników projektu…”, a dlaczego nie dla wszystkich 96 osób?

Wytyczne Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przewidują przekazanie wsparcia maksymalnie dla 75% uczestników projektu, czyli wsparcie finansowe w ramach projektu może otrzymać maksymalnie 72 z 96 uczestników.

Na Państwa stronie piszę, że trzeba dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie woj. mazowieckiego LUB kserokopie zameldowania tymczasowego. W takim razie dopuszczalne jest zameldowanie czasowe czy nie?

Zameldowanie tymczasowe jest dopuszczalne. Należy w takim wypadku dostarczyć kserokopię zameldowania tymczasowego na terenie województwa mazowieckiego w jednym z powiatów wymienionych w w Regulamininie (kserokopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie) dodatkowo Uczestnik Projektu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego) oraz udzielić dodatkowych, pisemnych wyjaśnień zmierzających do określenia charakteru pobytu na terenie województwa mazowieckiego (np. studia, praca zawodowa itp.)

Co będzie można opłacić z pieniędzy ze wsparcia pomostowego i od czego zależy wysokość tego co miesięcznego dofinansowania?

Podstawowe wsparcie pomostowe udzielane jest przez okres do 6 miesięcy liczone od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości do 1 317 zł miesięcznie. Ma ono ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności z tego wsparcia można opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza ubezpieczeniowe dla przedsiębiorcy oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Czy pisemne wyjaśnienia dotyczące tymczasowego zameldowania, mają jakiś wzór?

Nie, nie ma okeślonego wzoru, w tym przypadku należy złożyć kseokopię potwierdzenia o zameldowaniu tymczasowym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z oświadczeniem, iż dana osoba zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego z zamiarem stałego pobytu (zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego) oraz udzielenie dodatkowych, pisemnych wyjaśnień zmierzających do określenia charakteru pobytu na terenie województwa mazowieckiego (np. studia, praca zawodowa itp.).

Aplikuję jako osoba nie ucząca się (zaznaczam to w formularzu). Jaki wpływ na rekrutację będzie miał hipotetyczny fakt, że: a)jeszcze przed rozstrzygnięciem rekrutacji zacznę się uczyć (podyplomowo lub zaocznie), b) czy na mój udział w projekcie będzie miał wpływ fakt, że w trakcie szkoleń lub w trakcie prowadzenia działalności (po podpisaniu umowy) zacznę się uczyć?

Status osoby jest brany pod uwagę w momencie składania formularza rekrutacyjnego. Późniejsza zmiana statusu np. podczas szkoleń nie będzie miała znaczących skutków.

Fragment deklaracji uczestnictwa: „..- nie zmieniłem/-am / zmieniłem/-am miejsce zamieszkania w ciągu ostatnich 12 m-cy i w tym okresie zamieszkiwałem/-am na terenie gmin:”. Od 5 lat mieszkam w Warszawie ale jestem zameldowany w woj . lubelskim. Planuje teraz zameldować się tymczasowo. Co mam wpisać/zaznaczyć w tej deklaracji?

Proszę zaznaczyć miejsce zamieszkiwania czyli gminę Warszawską.

Czy na ocenę wniosków ma wpływ kolejność ich składania. Innymi słowy, czy jeśli złożę aplikację ostatniego dnia (11 lutego) to czy mam jeszcze jakieś szanse na pozytywne rozpatrzenie?

Kolejność składania formularzy nie ma żadnego znaczenia. Ważne by formularz wpłynął w terminie (w przypadku tej rekrutacji jest to godzina 17.00 – 11 lutego).

Do 11 lutego należy złożyć ksero dowodu osobistego – zgubiłem dowód, jestem w trakcie wyrabiania nowego. Czy to będzie problemem? W zamian mogę przedstawić ksero prawa jazdy, paszportu, dyplomu ze studiów.

Proszę przedstawić inny dokument potwierdzający fakt zameldowania w jedym z powiatów, o którym mowa w regulaminie, oraz oświadczenie, iż niezwłocznie dostarczy Pan dowód osobisty po wyrobieniu nowego dokumentu.

Proszę powiedzieć czy jeżeli jestem na urlopie wychowawczym i docelowo planuję założyć własną działalność gosp. to czy mam szanse na otrzymanie dotacji?

Nie ma żadnych przeciwskazań by osoba taka została zakwalifikowana do projektu. Proszę jednak zaznaczyć właściwy status w formularzu rekrutacyjnym.

Czy mogę składać wniosek jednocześnie w wyżej wymienionym projekcie oraz w PUP o dofinansowanie na otworzenie działalności? I drugie pytanie czy muszę czekać na rozstrzygnięcie konkursu aby założyć działalność? Czy np mogę złożyć podanie do 11 lutego a np. 15 lutego zacząć otwierać działalność z własnych środków?

Można złozyć formularz w projekcie oraz dodatkowo w PUP. Niemniej jednak po zakwalifikowaniu się do któregokolwiek projektu, należy zrezygnować z uczestnictwa w drugim. Rejestracja działalności gospodarczej może się odbyć najwcześniej po zakończeniu szkoleń.

Studiuję zaocznie jednocześnie pracując na umowę zlecenie w kilku (3) firmach. Którą rubrykę powinienem zaznaczyć w Formularzu rekrutacyjnym, II. Status uczestnika? Czy muszę dowiedzieć się od każdego pracodawcy do której kategorii zalicza się dane przedsiębiorstwo?

Jeśli osiąga Pan dochód z umów zleceń, nie może Pan zaznaczyć opcji „nieaktywny zawodowo”. W takim przypadku proszę zaznaczyć, iż jest Pan osobą pracującą. W Pana przypadku kategoria pracodawcy dotyczyć będzie tego z pracodawców, którego dotyczy najdłuższa pod względem trwania umowa cywilnoprawna (w późniejszym etapie ta firma musi Panu wystawić stosowne oświadczenie o posiadaniu umowy cywilnoprawnej). O zaistniałej sytuacji proszę nadmienić w formularzu rekrutacyjnym w polu „Inne istotne informacje…”.
Jeśli jednak nie osiąga Pan dochodu z umów cyilnoprawnych podczas trwania procesu rekrutacyjnego proszę zaznaczyć, iż jest Pan osobą nieaktywną zawodowo, w tym uczącą się.

Wersja elektroniczna formularza powinna być z załącznikami – deklaracją i skanem dowodu?

Jeśli dostarcza Pan/Pani również wersję papierową to wystarczy wersja elektroniczna formularza. Jeśli jednak chce Pan/Pani przesłać dokumenty elektronicznie, wtedy powinien być formularz, deklaracja wraz z skanem dowodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.