Uzyskaj pieniądze na otworzenie firmy w Przyworsku

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku kontynuuje realizację projektu systemowego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „WIĘCEJ SZANS W POWIECIE PRZEWORSKIM” z Priorytetu VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zasadami naboru projektów systemowych

Zgodnie z celem nadrzędnym Poddziałania 6.1.3 projekt wpływa na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku, ponieważ dzięki realizacji projektu co najmniej 900 uczestników projektu zwiększy swoje szanse na pracę.

Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku, w tym w szczególności spełniające kryteria:

  • Młodzież do 25 r.ż., w tym w tym min. 30% będą to osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw.młodzież NEET)
  • Osoby 50+
  • Osoby niepełnosprawne

Wsparciem projektu zostaną objęci wszyscy nauczyciele figurujący w rejestrze bezrobotnych PUP w Przeworsku, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie 01.01.2012-31.12.2012 i wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie.

FORMY WSPARCIA

  • STAŻE dla 710 osób
  • DOTACJE (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej) dla 95 osób
  • WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY dla 20 osób
  • PRACE INTERWENCYJNE dla 30 osób
  • SZKOLENIA dla 45 osób

W 2014 roku wartość projektu ogółem wynosi 7 123 700 zł, która w całości stanowi kwotę dofinansowania. Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2014 r. – 31 grudzień 2014 r.

Osoby zainteresowane otworzeniem działalności gospodarczej, szczególnie powinny zainteresować środki przeznaczone na uruchomienie firmy. 95 osób nie niestety niezbyt duża grupa. Tylko osoby, które złożą wnioski odpowiednio wcześnie i będę je miały bardzo dobrze przygotowane będą mogły liczyć na zdobycie pieniędzy, które pozwolą im na otworzenie własnego przedsiębiorstwa.

Dobrze przygotowany biznesplan to w takim przypadku podstawa. Jednak, aby otrzymać dotację poza biznesplanem konieczne będzie również przekazanie do Urzędu Pracy innych dokumentów, których posiadanie zwiększy szanse na otrzymanie dotacji. Na szczęście w Biznesplany.Biz zapewniamy pełną usługę, zawierającą w sobie zarówno przygotowanie biznesplanu, jak i przekazanie wzorów dokumentów, które w znaczący sposób wpływają na korzystną punktację podczas oceny całego wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *