Rozmowa o Biznesie :: Adam Gnych :: Współpraca i komunikacja w zespole

Dzisiejsza Rozmowa o Biznesie poświęcona jest współpracy i komunikacji w zespole. Moim gościem, który przybliży charakterystykę tej niezwykle istotnej sfery w każdej firmie niezależnie od profilu jej działalności, jest Adam Gnych –  Trener prowadzący w Biznesplany.Biz szkolenie Współpraca i komunikacja w zespole.

Mateusz Orłowski: Czym w ogóle jest komunikacja w zespole?

Adam Gnych: Komunikacja to dynamiczny proces wymiany informacji między członkami zespołu służący realizacji określonych celów grupy. Od jakości tej komunikacji zależy atmosfera i nastawienie członków zespołu do pracy, jakość wykonywanych zadań i relacji interpersonalnych. Zespół, który skutecznie się komunikuje na każdym etapie realizacji projektów biznesowych, pozwala na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy i co chyba najważniejsze patrząc od ludzkiej strony, nerwów. A bardziej przystępnie – komunikacja w zespole występuje wtedy, kiedy wszyscy się rozumieją nawzajem, wiedzą dokąd zmierzają, dbają o dobrą i twórczą atmosferę, oraz szukają rozwiązań, a nie polują na czarownice.

Mateusz Orłowski: Rzeczywiście można nauczyć się „poprawnej komunikacji w zespole”, czy jest to już zaprogramowane gdzieś głęboko w każdym z nas, jak pracujemy w zespole?

Adam Gnych: „Poprawnej” i skutecznej komunikacji w znaczącej większości przypadków można się nauczyć. Meta-analizy licznych badań skuteczności programów szkoleniowych wykazują, że treningi umiejętności komunikacyjnych (np. trening asertywności), przynoszą pożądane efekty, zazwyczaj dość stabilne w czasie. Innymi słowy, można z powodzeniem rozwijać umiejętności komunikacyjne; większość dużych firm inwestuje poważne środki w treningi i szkolenia poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej. Oczywiście są przypadki, gdzie nauka umiejętności komunikacyjnych napotykać może pewne trudności i ograniczenia. Na przykład badania nad autorytaryzmem prowadzone między innymi przez Theodora Adorno, wykazują, że istnieją pewne cechy osobowości, które utrudniają opanowanie sprawnej i skutecznej komunikacji z otoczeniem. Duży wpływ na rodzaj naszej komunikacji ma także temperament, którego pewne cechy mogą stać na przeszkodzie w szybkim i sprawnym rozwijaniu umiejętności skutecznej komunikacji (jak i przyswajaniu nowej wiedzy w ogóle). Podsumowując: skutecznej komunikacji może nauczyć się każdy, jednak czy będzie to trwać krócej czy dłużej, zależy między innymi od tego jak jesteśmy zaprogramowani, czyli na przykład od tego, jaki mamy temperament, który jest względnie trwałą cechą psychiki ludzkiej.

Mateusz Orłowski: Czym tak naprawdę powinna charakteryzować się poprawna komunikacja w zespole i od jakich czynników ona zależy?

Adam Gnych: Skuteczna komunikacja w zespole zależy między innymi od trzech głównych grup czynników: Po pierwsze od cech psychicznych poszczególnych członków zespołu (w tym temperamentu, osobowości, motywacji, przekonań i wartości), po drugie od umiejętności zarządzania zespołem i celów, do jakich zespół jest powołany i po trzecie, od fizycznych możliwości i barier w wymianie informacji, czyli możliwości wymiany informacji poprzez spotkania twarzą w twarz, e-maile, telefony. Istnieje wiele konfiguracji powyższych punktów i każda z nich wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, dzięki którym to, co chcemy przekazać będzie zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych. W dużym skrócie o poprawnej komunikacji w zespole mówić możemy wtedy, kiedy każdy członek grupy ma odpowiedni dostęp do informacji, dokładnie wie, jakie są w stosunku do niego oczekiwania, jakie cele mają, jako zespół zrealizować oraz czego robić nie możemy i jakie są konsekwencje złamania reguł.

Mateusz Orłowski: Dobra komunikacja= efektywna praca zespołu. Czy to wszystko, aby zespół różnych ludzi pracował efektywnie?

Adam Gnych: Oczywiście, że nie. Skuteczna komunikacja jest jednym z elementów niezbędnych do efektywnej pracy zespołu, ale nie jest warunkiem wystarczającym. Dziesięciu niekompetentnych i niesumiennych pracowników nie osiągnie zakładanych celów, pomimo rewelacyjnej komunikacji między sobą. Ważne są także umiejętności menedżerskie lidera zespołu, klimat organizacji, oraz jasno i precyzyjnie zdefiniowane cele i zadania stojące przez konkretnym zespołem. Dopiero połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że szanse na stworzenie efektywnego i zgranego zespołu znacząco rosną.

Mateusz Orłowski: Wiemy, że różnice w komunikacji kobiet i mężczyzn istnieją niezaprzeczalnie. Jakie to różnice, na czym polegają?

Adam Gnych: Śmiało można powiedzieć, iż kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni, przy czym chodzi tu zarówno o częstotliwość i intensywność przeżywania zarówno emocji negatywnych jak i pozytywnych. Drugą łatwo zauważalną i potwierdzoną empirycznie różnicą jest… ilość wypowiadanych słów w ciągu dnia. Statystycznie kobiety wypowiadają znacznie więcej słów niż mężczyźni, częściej i dłużej werbalizują swoje myśli i sądy. Ponadto podczas rozmowy kobiety wykazują znacznie większą niż mężczyźni tendencję do koncentracji na emocjach i relacjach interpersonalnych, podczas gdy mężczyźni koncentrują się na zadaniu i konkretnych rozwiązaniach. Należy pamiętać, że wszystkie wymienione różnice są pewną generalizacją, gdyż różnice w komunikacji w mniejszym stopniu zależą od płci biologicznej, a w większym od płci psychicznej: istnieją męskie psychicznie kobiety i kobiecy mężczyźni, czyli osoby bardziej utożsamiające się z cechami stereotypowo przypisywanymi drugiej płci.
Podam może bardzo prosty przykład z życia wzięty, ilustrujący różnice w komunikacji między kobietami i mężczyznami. Obrazuje on przy okazji także inne pojmowanie czasu przez obie płci. Kobieta mówi: „Ty nigdy nie wyrzucasz śmieci”. Warto w tym miejscu zatrzymać się na chwilę i zdać sobie sprawę, co tak naprawdę kobieta może mieć na myśli mówiąc „nigdy”. Dużo się nie pomylimy, jeżeli uznamy, że wypowiedziane przez kobietę „nigdy” nie odnosi się, do jakiegoś długiego okresu czasu, ale konkretnie do „tu i teraz, czyli do teraźniejszości. Wróćmy do mężczyzny. Mężczyzna słysząc komunikat: „Ty nigdy nie wyrzucasz śmieci”, w automatyczny sposób, zaczyna szukać w pamięci wszystkich przypadków, kiedy jednak te śmieci wyrzucił. W dobrej wierze, odpowiada kobiecie: „No przecież, wyrzuciłem w ostatnim kwartale 8 razy śmieci”. Gdy nie uwzględnimy tej prostej rozbieżności dotyczącej innego rozumienia przez kobiety i mężczyzn słowa „nigdy”, to najprawdopodobniej konflikt mamy gotowy.

Mateusz Orłowski: Jakie problemy w komunikacji zazwyczaj „wychodzą na jaw” podczas szkoleń, które Pan prowadzi?

Adam Gnych: Nawyki komunikacyjne. Ludzie pracujący od lat w określonym środowisku uczą się pewnych wzorców zachowań, które szybko stają się nawykami. Te nawyki bardzo często prowadzą do konfliktów i nieporozumień z otoczeniem. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie:, „ Jakie mam nawyki komunikacyjne?”, „Jak te nawyki wpływają na innych ludzi?”. Przykład ze szkoleń:, „Dlaczego on mnie nie rozumie, przecież mówię w sposób jasny i klarowny?”. No właśnie, dlaczego on mnie nie rozumie? Najprawdopodobniej rozmawiasz z nim nie w jego stylu komunikacyjnym. O co chodzi? Zwróćmy uwagę na prosty przykład reklamy szamponu do włosów. Producent reklamuje go następującym sloganem: „Piękne włosy, bez łupieżu”. Autor tego sloganu zdawał sobie sprawę z różnic w stylach komunikacyjnych, jakie występują między ludźmi i wykorzystał tę wiedzę przy tworzeniu przekazu reklamowego. Autor miał świadomość, że jest pewna grupa ludzi, do których trafi pierwsza cześć komunikatu, czyli: „Piękne włosy” i że tą grupę ludzi można określić, jako: Zorientowani na rozwiązania. Jest też grupa ludzi, którą określa się: Zorientowani na wątpliwości i do nich komunikat: „Piękne włosy” nie przemawia, wręcz przeciwnie, może ich nastawić do nadawcy niechętnie. Z tego powodu mamy i drugą część przekazu reklamowego skierowaną właśnie do tej grupy: Zorientowanych na wątpliwości, i brzmi ona: „Bez łupieżu”. Innymi słowy wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, i żeby sprawnie się komunikować warto poznawać jak najwięcej tych dróg, czyli stylów komunikacji. Oczywiście styl komunikacji: Zorientowani na rozwiązania vs wątpliwości, jest jedną z wielu różnic, jakie występują między ludźmi. Podczas szkoleń uświadamiamy sobie te różnice i uczymy się sprawnie komunikować w każdym z poznanych stylów. Są to aspekty, które są zwykle dość plastyczne i podlegają modyfikacji.

Mateusz Orłowski: Z jakimi barierami spotykamy się w trakcie komunikowania?

Adam Gnych: Z badań wynika, że łatwiej komunikują się (a również lubią) ludzi podobni do siebie. Podobieństwo obejmuje wiele cech, między innymi przekonania, system wartości, status społeczno-ekonomiczny, wykształcenie, zasób słownictwa, zainteresowania i wiele innych. Zasadniczo im więcej podobieństw, tym łatwiejsza komunikacja i wzajemna sympatia pomiędzy dwojgiem ludzi. Bariery w komunikacji wynikają często z różnic pomiędzy nadawcą i odbiorcą komunikatu. Z drugiej strony bariery komunikacyjne można rozpatrywać, jako rodzaj nawykowo wysyłanego komunikatu; na przykład – Thomas Gordon wymienia następujące blokady w komunikacji międzyludzkiej: rozkazywanie – „Po prostu zamknij się i usiądź”, ostrzeganie – „Jeżeli nie przestaniesz rozmawiać, to…” , moralizowanie – „Więcej zaufania do pozostałych członków zespołu bardzo proszę”, doradzanie – „Dlaczego nie przemyślisz tego jeszcze raz z kimś, kto się na tym zna”, pouczanie – „Przecież wiesz, że mówienie takich rzeczy, może prowadzić do nieporozumień”, obwinianie – „Przekonany jestem że wiesz, że to twoja wina”, przezywanie – „Aż tylu niekompetentnych na jednej sali się zebrało”, wypytywanie – „Czy możesz jeszcze raz nam wszystkim dokładnie powiedzieć, co robiłeś w ostatni poniedziałek?”. Już samo zdanie sobie sprawy z istnienia powyższych blokad i wyeliminowanie ich z repertuaru własnych zachowań, znacząco poprawia jakość komunikacji i zmniejsza ilość nieporozumień między dwojgiem ludzi.

Mateusz Orłowski: Przejdźmy teraz do komunikacji drogą internetową. Coraz więcej zespołów porozumiewa się przez tylko i wyłącznie przez komunikatory internetowe i pocztę e-mail. Ich członkowie są czasami rozrzuceni po całym świecie i nie mają możliwości osobistego spotkania. Czy są jakieś ważne obszary, na które powinien zwracać uwagę lider takich zespołów?

Adam Gnych: Przede wszystkim warto poznać i zrozumieć, jakich wewnętrznych „kodów” komunikacyjnych używa zespół. Mam tu na myśli specyficzne dla danej grupy ludzi słowa klucze, skróty myślowe itp. Menedżer zarządzający takim zespołem, bez dwóch zdań powinien posiadać bardzo duże umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność odszyfrowania stylu osobowości członka zespołu po sposobie, w jaki pisze on e-maile. Taka umiejętność jest niezbędna, aby jasno i precyzyjnie przekazywać zadania i cele do realizacji z jednej strony z drugiej, aby rzeczowo i konkretnie wyjaśniać wszelkie wątpliwości i problemy, które się pojawiają. Podejrzewam, iż wszyscy znamy takie osoby, które na proste pytanie w e-mailu, potrafią odpowiadać na kilka stron, czasami dołączając załączniki. W pewnej firmie jeden z dyrektorów borykający się z problemem, nazwijmy go „długością odpowiedzi na proste (dla niego) pytanie” wprowadził wewnątrz działową formatkę, do której można było wprowadzić nie więcej niż 500 znaków. Jest to oczywiście rozwiązanie, ale należy je wprowadzać w taki sposób, aby każdy z członków zespołu czuł zasadność takiego rozwiązania i żeby nikt nie poczuł się dyskryminowany. Wracając do powyższego przykładu, jako osoba zarządzająca, lider zespołu, warto mieć świadomość faktu, że ludzie różnią się między sobą między innymi, ilością informacji, jaka jest im niezbędna do podjęcia konkretnych decyzji. Innymi słowy potoczne sformułowanie: „Mądrej głowie dość po słowie”, jest oczywiście prawdziwe, ale tylko w połowie przypadków i nie oznacza to tego, że ta druga połowa jest niemądra. Oznacza to, że ta druga połowa jest także mądra, ale różni się stylem komunikacji, który pokrótce można opisać tak: Potrzebuję więcej informacji, aby zrozumieć i zacząć skuteczniej działać. I nie ma to związku ani z inteligencją, ani z mądrością jakkolwiek chcielibyśmy ją zdefiniować.

Mateusz Orłowski: Wiadomo, że przez brak fizycznego kontaktu, traci się pewne możliwości komunikacji. Jak zatem dobrze integrować zespół w takich warunkach i dobrze nim zarządzać?

Adam Gnych: Poruszamy tutaj dwie kwestie: integrację zespołu i zarządzanie nim. Jeżeli chodzi o integrację zespołu to jest to bardzo duże wyzwanie nawet, jeżeli komunikujemy się przez Skype, bądź organizujemy videokonferencje. Aby zespół zintegrował się, w zasadzie niezbędny jest kontakt bezpośredni pomiędzy członkami zespołu. Natomiast inną kwestią jest zarządzanie zespołem. W zależności od celów, do jakich został on powołany, taka komunikacja może być całkowicie wystarczająca do sprawnego zarządzania. W takich sytuacjach należy zwrócić szczególną uwagę na motywację członków zespołu, regularny monitoring postępu jego pracy oraz stały przepływ informacji.

Mateusz Orłowski: W czym może pomóc szkolenie z komunikacji w zespole? Czego może się nauczyć jego uczestnik i dlaczego warto w nim uczestniczyć?

Adam Gnych: Podstawowym celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikowi, w jaki sposób komunikuje się z innymi ludźmi, a co za tym idzie, jaki wpływ wywiera jego styl komunikacji na pozostałych członków zespołu. Poznanie mocnych i słabych stron własnego stylu komunikacji, jest bardzo często dla uczestników zaskoczeniem i odkryciem. Nagle osoba uświadamia sobie, że konflikty, nieporozumienia z innymi ludźmi często biorą się nie ze złej woli czy niechęci, ale z faktu niedostosowanej pod konkretnego człowieka komunikacji. Szkolenie pozwala także zrozumieć, dlaczego istnieją różnice między ludźmi, jeżeli chodzi o komunikację, skąd się one biorą, oraz co najważniejsze dla praktyków, daje konkretne techniki komunikacji pod konkretny typ osobowości. Co więcej, na szkoleniu idziemy krok dalej i poznamy sposoby i metody, które pozwalają przewidywać: “Co myśli sobie o nas drugi człowiek”, kiedy się z nim komunikujemy. Dzięki poznanym na szkoleniu technikom uczestnik będzie potrafił precyzyjniej i skuteczniej się komunikować, rozwinie swoją wrażliwość na sygnały komunikacji niewerbalnej i będzie potrafił adekwatnie je interpretować, nauczy się także wpływać na emocje swojego rozmówcy w taki sposób, aby „zjednywać sobie ludzi”. Z drugiej strony patrząc na korzyści płynące dla uczestnika, na pewno będzie on potrafił po szkoleniu wyeliminować wszystkie te bariery i blokady, które prowadzą do konfliktów i nieporozumień. Pozna także bardzo skuteczną typologię opartą na najnowszych odkryciach psychologii poznawczej, badającej i analizującej między innymi sposoby, w jaki ludzie się komunikują i oceniają. Na szkoleniu omówimy także najczęstsze role, jakie ludzie przyjmują w zespole oraz poznamy techniki komunikacji najskuteczniejsze dla każdej z ról. Jest to niezbędna wiedza dla każdego menedżera.

Rozmowę przeprowadził Mateusz Orłowski – menedżer ds. szkoleń Biznesplany.Biz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.