Wstęp biznesplanu i list intencyjny

Zarówno wstęp jak i list intencyjny biznesplanu są częściami istotnymi z punktu widzenia jego adresata, jednakże często pomijanymi czy to z powodu zapomnienia czy przeświadczenia o ich nieistotności. Części te mogą być względem siebie komplementarne (uzupełniać się wzajemnie) lub substytucyjne (jedna może zastąpić drugą) ‑ elementy listu intencyjnego mogą zostać zamieszczone we wstępie lub też wstęp może zawierać się w liście intencyjnym. Czasami również pewne informacje mogą ulec duplikacji w wypadku gdy biznesplan zawiera zarówno wstęp jak i list intencyjny, przy czym nie musi być to błędem (przykładem może tu być podwójne zamieszczenie informacji o pozostawaniu przez nadawcę w gotowości do kontaktu oraz chęci do wyjaśnienia pewnych mogących się pojawić ze strony adresata wątpliwości i ewentualnej gotowości do negocjacji pewnych szczegółowych zagadnień tyczących się inwestycji zawartych w biznesplanie). Niniejsze opracowanie opisuje zarówno aspekty związane z tworzeniem wstępu, jak i listu intencyjnego.

WSTĘP BIZNESPLANU

Wstęp może zawierać bardzo wiele ważnych dla adresata wiadomości – zarówno czysto „technicznych” (czyli tyczących się budowy biznesplanu i sposobu jego przyswajania), jak i merytorycznych z punktu widzenia oceny danego projektu inwestycyjnego (choćby informacje o dobrej woli oraz metodologii sporządzania dokumentu – na przykład stosowania zasady ostrożności i tym podobnych). Wstęp może być osobno podpisywany przez nadawcę biznesplanu pry składaniu jego wersji papierowej, jednak nie ma takiego zwyczaju.

  • Definicje – Podobnie jak w umowach czy aktach prawnych dla jasności dobrze jest zdefiniować, co oznaczać mają zwroty takie jak „Nadawca” (zazwyczaj jest to wnioskujący o kredyt lub dotację), „Adresat” (zazwyczaj jest to instytucja finansowa lub urząd państwowy bądź samorządowy) czy na przykład stosowane synonimy.
  • Informacje podstawowe dotyczące samego dokumentu – Określa się w nich cel sporządzania oraz złożenia biznesplanu: informuje się czy chodzi o kredyt, dotację czy inny sposób finansowania przedsięwzięcia. Określa się również kwotę która jest postulowana na podstawie przedstawionego dokumentu. Nie można zapomnieć o zasadzie zachowania spójności pomiędzy biznesplanem a dokumentami do których jest on załącznikiem o ile takie istnieją (na przykład wniosek kredytowy).
  • Dane kontaktowe – Oczywiście zazwyczaj pojawiają się one na stronie okładkowej czy nawet na liście doręczeniowym lub w e-mailu, jednak warto je określić ponownie, szczególnie w wypadku w którym istnieje konieczność specjalnej formy lub miejsca kontaktu (na przykład osobna skrytka pocztowa lub specyficzne terminy komunikacji między nadawcą a adresatem dokumentu).
  • Informacje tyczące się dobrej woli wnioskującego – Standardowa formułka tycząca się „działania przez nadawcę w dobrej wierze oraz podporządkowania się przez niego zasadom współżycia społecznego” nie zaszkodzi wstępowi żadnego z biznesplanów. Zazwyczaj taka lub podobna widnieje również w umowie kredytowej czy wniosku o dotacje, jednakże dodanie jej we wstępie nadaje biznesplanowi większej uniwersalności.
  • Informacje o przyjętych uproszczeniach i zaokrągleniach – Określenie metodologii jest niezwykle ważne – szczególnie w wypadku danych finansowych (dość dziwnymi wydają się na przykład kwoty odsetek od kredytu bez informacji o przyjętych zaokrągleniach). Analogicznie jest z uproszczeniami – wolno je stosować pod warunkiem że się o tym poinformuje. Dopuszczalnymi są uproszczenia których użycie nie wprowadzi w błąd co do ponoszonego ryzyka inwestycji oraz korzyści z niej płynących w sensie zaniżenia ryzyka lub zawyżenia korzyści (oznacza to że na przykład można pominąć pewne dodatkowe uboczne działalności przynoszące zysk przedsięwzięciu ale nie wolno pominąć nawet niewielkich komponentów generujących koszty).
  • Informacje dotyczące praw autorskich i warunków rozpowszechniania dokumentu ‑ Najbardziej sensownym wydaje się tu zezwolenie na rozpowszechnianie dokumentu tylko i wyłącznie w celach związanych z oceną danego projektu inwestycyjnego. Zaleca się zastrzeżenie wszelkich praw autorskich na rzecz składającego dokument. Dobrze jest zwrócić uwagę że ewentualne złamanie tych wytycznych może pociągnąć za sobą konsekwencje cywilne lub karne tak dla instytucji oceniającej biznesplan jak i dla jej pracowników zaangażowanych w powyższe czynności.
  • Informacje dotyczące poufności danych zawartych w dokumencie – oczywiście teoretycznie banki i inne instytucje powinny (czy to z mocy prawa czy zasad etycznych) pamiętać o dyskrecji dotyczącej tak klienta jak i jego projektu, jednak w praktyce często zdarzają się przecieki. Tyczą się one zarówno danych identyfikacyjnych nadawcy, jak i informacji o inwestycji – w zasadzie każda informacja zawarta w biznesplanie może być zagrożona z punktu widzenia jej poufności. U podstaw leży oczywiście upowszechnienia zawodu bankiera i otwarcie go na osoby swego czasu reprezentujące poziom pozwalający im maksymalnie na sprzątanie pomieszczeń instytucji finansowej. Przypomnienie o potencjalnych konsekwencjach cywilnych i karnych (zarówno dla instytucji jak i poszczególnych jej pracowników) nie musi automatycznie wpływać na osobę będącą potencjalnym źródłem przecieku (czy to zwykłego biurowego plotkarza czy też bankiera skorumpowanego przez na przykład konkurencję albo grupę przestępczą), lecz sygnalizuje ono że nadawca biznesplanu traktuje poważnie swoje interesy i nie zawaha się o nie walczyć – także na drodze sądowej.

Wstęp biznesplanu może przyjąć zarówno formę „zwykłego” tekstu, jak i tekstu strukturyzowanego (podpunkty i tym podobne) lub ich stosownych kombinacji. Wstęp biznesplanu może być bardzo długi o ile sam biznesplan jest bardzo skomplikowany, a wstęp opisuje szczegółowo wszystkie „techniczne” kwestie z nim związane (chodzi tu na przykład o definicje). Czasami wstęp jest rozdzielany na kilka osobnych podrozdziałów w treści biznesplanów (na przykład „Metodologia”, „Definicje”, „Przyjęte założenia” i tym podobne). Warto również pamiętać o spójności wstępu (i nie tylko) z informacjami i oświadczeniami przedkładanymi poza biznesplanem (przykład: sytuacja w której warunki zgody na rozpowszechnianie biznesplanu wyrażone w jego wstępie są inne niż wyrażone we wniosku kredytowym może potem wzbudzić wiele kontrowersji i nieporozumień).

LIST INTENCYJNY BIZNESPLANU

List intencyjny może być dopełnieniem wstępu biznesplanu. Przede wszystkim przybiera on nieco bardziej bezpośrednią i osobistą formę – stosowana jest forma pierwszoosobowa w miejsce trzecioosobowej będącej zazwyczaj podstawą przy tworzeniu właściwej treści biznesplanu. List intencyjny wprowadza adresata w zasadniczą część biznesplanu oraz ma za zadanie pozostawić go w poczuciu, że nadawca jest człowiekiem odpowiedzialnym, starannym oraz jest osobiście zainteresowanym w powodzeniu danej inwestycji.

Dobrze napisany list intencyjny powinien wyrażać wolę (naturalnie taka wola powinna istnieć faktycznie a nie jedynie w liście) pomocy adresatowi przez nadawcę oraz gotowość do negocjacji szczegółów wykonania zamiaru biznesowego przedstawionych w biznesplanie. Trzeba pamiętać, że lepiej jest gdy na przykład bank zgłasza zastrzeżenia co do pewnego fragmentu biznesplanu (ściślej: planowanego działania w aspekcie zarządzania przedsięwzięciem) niż gdy traktuje projekt jako całość i jako całość odrzuca. Naturalnie najlepszą będzie sytuacja w której projekt traktowany jest jako całość i jako całość akceptowany.

Wysoko rekomendowanym jest pozostawienie pod listem intencyjnym rubryki na datę i podpis (oraz oczywiście złożenie odręcznie pisanych daty i podpisu po wydrukowaniu dokumentu) o ile dokument ma być składany w formie papierowej. Dodaje to takiemu listowi wiarygodności oraz swego rodzaju powagi.

Przykładowy dość skondensowany (należy pamiętać że list intencyjny nie powinien przekraczać pewnej „rozsądnej” objętości – na przykład 5000 znaków) list intencyjny może wyglądać następująco:

PRZYKŁAD LISTU INTENCYJNEGO BIZNESPLANU

Składam niniejszy biznesplan na Pańskie ręce, jako reprezentującego Fundusz Inwestycyjny REB Europe. Dokument nakreśla proponowane przeze mnie warunki przyszłej współpracy pomiędzy Funduszem Inwestycyjnym REB Europe a moim przedsiębiorstwem o nazwie Abramowicz Trading Spółka Akcyjna. Proponowana przeze mnie współpraca między naszymi podmiotami miałaby polegać na wejściu przez Państwa Fundusz Inwestycyjny w charakterze inwestora strategicznego w Abramowicz Trading Spółka Akcyjna. Dokonałoby się to na drodze dwukrotnego powiększenia kapitału akcyjnego poprzez emisję miliona akcji serii B. Emisja ta byłaby kierowana do Funduszu Inwestycyjnego REB Europe, a jej wartość wynosiłaby pięć milionów złotych. Po jej dojściu do skutku, Fundusz Inwestycyjny REB Europe posiadałby połowę akcji Abramowicz Trading Spółka Akcyjna. Drugą połowę posiadałbym osobiście (akcje starej emisji). Celem takiej transakcji dla Abramowicz Trading Spółka Akcyjna byłby intensywny rozwój w kilkuletnim okresie po jej dokonaniu. Dla Funduszu Inwestycyjnego REB Europe byłyby to natomiast zyski realizowane przy dezinwestycji po upłynięciu wzmiankowanego okresu czasu.  Zawsze byłem głęboko osobiście przeświadczony co do ogromnego potencjału oraz perspektyw rozwoju Abramowicz Trading Spółka Akcyjna pod warunkiem pozyskania inwestora. Niniejszy biznesplan sporządzony przez najlepszych w kraju konsultantów w branży (między innymi Michała Polakiewicza z PMKG Consulting oraz Jakuba Złotnickiego z ARC 3) ukazuje, że niniejsze przeświadczenie ma mocne podstawy teoretyczne. Abramowicz Consulting Spółka Akcyjna potrzebuje nie tylko technologii oraz specjalistów (wspólnym mianownikiem tychże są pieniądze), ale również doświadczonych zarządców korporacyjnych, których to posiada Fundusz Inwestycyjny REB Europe. Liczę na to że informacje oraz prognozy przedstawione w niniejszym biznesplanie będą Funduszu Inwestycyjnego REB Europe co najmniej wystarczającymi do podpisanie umowy przedwstępnej objęcia udziałów w Abramowicz Trading Spółka Akcyjna. W sytuacji w której Fundusz Inwestycyjny REB Europe chciałby negocjować poszczególne założenia przedstawione w niniejszym dokumencie (tyczące się zarówno warunków współpracy między podmiotami, jak i wizji późniejszego rozwoju Abramowicz Trading Spółka Akcyjna), pozostajemy chętni zarówno do udzielania wyjaśnień, jak i ewentualnej negocjacji poszczególnych aspektów omówionych w niniejszym dokumencie.

 

 

z poważaniem

……………………………..

Marek Abramowicz

Prezes Zarządu

Abramowicz Trading Spółka Akcyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.