Co powinna zawierać część marketingowa studium wykonalności lub biznesplanu? Strategia i plan marketingowy w biznesplanie.

Część marketingowa studium wykonalności jak również biznesplanu powinna zawierać następujące elementy: strategię marketingową przedsięwzięcia oraz plan marketingowy.

Strategia marketingowa wyznacza podstawowy kierunek działalności przedsiębiorstwa. Odpowiada na pytania kim są klienci firmy, jakie mają potrzeby i w jaki sposób firma może je zaspokajać. Horyzont planowania strategicznego przy dużych projektach na stabilnych rynkach wynosi nawet kilkadziesiąt lat. W przypadku mniejszych przedsięwzięć lub operujących na burzliwych rynkach okres ten skraca się często do nawet kilku lat.
W budowie strategii często stosowane są techniki takie jak:

 • analiza SWOT, służąca do badania szans i zagrożeń w otoczeniu firmy oraz siły i słabości tkwiących wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • analiza pięciu sił Portera oceniająca siłę przedsiębiorstwa na rynku,
 • BCG – metoda opracowana przez Boston Consulting Group, pozwalająca na ocenę siły produktów na rynku,
 • metoda General Electric, pozwalająca ocenić atrakcyjność rynku i pozycję jaką zajmuje na nim firma,
 • analiza tzw. kluczowych czynników sukcesu, które są niezbędne do osiągnięcia założonych celów.

Plan marketingowy jest uszczegółowieniem strategii w wymiarze krótkookresowym. Powinien zawierać następujące elementy:

 • opis rynku w aspekcie potencjalnych klientów,
 • opis rynku w aspekcie konkurencji,
 • przewidywane zmiany w otoczeniu konkurencyjnym oraz konsumpcyjnym,
 • skrócony opis możliwości produkcyjnych firmy (szerzej jest o tym mowa w części techniczno-organizacyjnej),
 • sprecyzowanie celów i zadań marketingowych,
 • opis produktu,
 • planowane ceny,
 • kanały dystrybucji,
 • metody promocji,
 • harmonogram działań wraz z budżetem,
 • przewidywane efekty działań marketingowych.

Ze względu na rolę jaką pełni część marketingowa w studium wykonalności jak również w biznesplanie, najważniejsza jest prognoza przychodów wraz z wyszczególnieniem ich źródeł ich pochodzenia. Przedziały czasowe (miesiące, kwartały, lata) muszą być zsynchronizowane z prognozami dotyczącymi kosztów, które są zawarte w części techniczno-organizacyjnej. Stosowane metody przy budowie planów marketingowych, to oprócz wymienionych wyżej w części strategicznej stanowią:

 • badania ankietowe rynku,
 • analizy rynku z wykorzystaniem dostępnych danych (roczniki statystyczne, artykuły branżowe, internet),
 • prognozowanie trendów,
 • analiza konkurencji (badanie cen, oferty, planów, kondycji finansowej, itd).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.