Co to jest i do czego służy biznesplan?

Biznesplanem (od angielskiego business plan – plan biznesu) nazwiemy formalny dokument opisujący:

Cele przedsięwzięcia – celowo nie używa się tu sformułowania „cele biznesowe”, gdyż biznesplany mogą mieć zastosowanie również dla organizacji non-profit takich jak kościoły (oczywiście w sensie religijnym a nie architektonicznym) czy organizacje charytatywne.

Przyczyny, z których uznaje się przedstawione cele za osiągalne – mówiąc prościej: Powody, które pozwalają nam wierzyć, że coś się powiedzie.

Sposoby realizacji przedstawionych celów – Podpunkt jest dość zrozumiały.

Istotnym jest, że biznesplan w zasadzie nie musi zawierać wszystkich wymienionych elementów a także to, że może kłaść akcent tylko na jeden lub dwa z nich pozostałe traktując po macoszemu. Wynika to z zapotrzebowania, na jakie ma odpowiadać biznesplan.

Powody, dla których sporządzany jest biznesplan można dla porządku podzielić na kilka grup:

  • Poszukiwanie wspólnika (inwestora) dla przedsięwzięcia – tyczy się to zarówno małych niedoinwestowanych przedsięwzięć, jak i wielkich korporacji. Biznesplan może przyjąć zarówno formę kilkustronicowych wyliczeń rentowności sporządzanych „na kolanie” dla osiedlowego sklepiku czy siłowni potrzebujących wspólnika, jak i opasłego prospektu emisyjnego spółki planującej pierwszą (IPO – initial public offering; z angielskiego: oferta pierwotna) lub kolejną emisję akcji bądź udziałów na rynek publiczny (nie do końca precyzyjnie utożsamiany z giełdą). Szczególnym rodzajem wspólników są tzw. fundusze venture capital oraz private equity, a także inne rodzaje tzw. inkubatorów oraz aniołów biznesu. Biznesplan odgrywa tu kluczową rolę ze względu na to, że potencjalny inwestor angażując swoje środki ponosi tu ryzyko ich utraty. Biznesplan ma za zadanie ukazać celowość oraz sensowność wchodzenia lub niewchodzenia w dane przedsięwzięcie.
  • Pozyskanie kredytu bądź pożyczki – niektórzy kwestionują konieczność przygotowywania biznesplanu przy ubieganiu się o finansowanie w postaci na przykład kredytowej bądź pochodzącej z emisji papierów dłużnych (np. obligacji korporacyjnych). Sytuacja jest tu jednak o tyle bardziej problematyczna, ponieważ pożyczkobiorca lub kredytodawca (zwracam uwagę na rozróżnienie pomiędzy tymi terminami) pomimo nie posiadają udziału w zyskach przedsięwzięcia (istnieją tu pewne wyjątki, takie jak na przykład tzw. obligacje zamienne), ponoszą jednak poważne ryzyko niewypłacalności zaciągającego zobowiązanie dłużne (tzw. default risk). Oznacza to, że są oni żywo zainteresowani co najmniej przetrwaniem wierzyciela (tu definiowanego jako nieogłoszenie przez niego upadłości). Oznacza to, że istotnym dla nich będzie nie tylko bieżący majątek pożyczającego, ale również spożytkowanie oraz prognozowany stan tego majątku w trakcie wymagalności zobowiązań (np. zapadalności obligacji – z angielskiego bond maturity lub terminów spłat kolejnych rat kredytu). W związku z tym powszechnie wymaganym przez banki przy składaniu wniosku będzie załączenie biznesplanu.
  • Pozyskanie dotacji – w subiektywnej ocenie autora jest to najbardziej kontrowersyjny cel, dla którego realizacji biznesplan jest narzędziem. Dotacje są narzędziem ręcznej ingerencji państwa (bezpośrednio lub pośrednio) w gospodarkę. Mówiąc najprościej, państwo (także za pośrednictwem np. tak zwanej Unii Europejskiej) nakłada obciążenia fiskalne na jedne podmioty w celu przeznaczenia części z nich dla innych podmiotów. Podmioty „ubiegające się o dotacje” de facto walczą o cudze pieniądze odebrane pod przymusem, zatem uczestniczą w wysoce niemoralnym procederze. Biznesplany (w tym przypadku obarczone nierzadko ogromnymi wymaganiami formalnymi takimi jak na przykład dopuszczalny kolor atramentu) mają tu pełnić rolę pomocnicza dla urzędnika: teoretycznie mają mu wskazywać, jakość (lub jej brak) danego projektu oraz przyczynić się do przyznania bądź odrzucenia wniosku o tzw. dotację. Praktyka uczy jednak, że niezwykle często ich treść oraz forma pełni rolę negatywną (jest pretekstem do odrzucania projektów), podczas gdy rolę rzeczywistego bodźca dla urzędnika spełniają dobre, osobiste kontakty z tą osobą.
  • Efektywne zarządzanie – oczywistym jest, że co najmniej szczebel zarządczy przedsiębiorstwa musi wiedzieć, w jakim kierunku ma ono zmierzać. Niektóre filozofie oraz techniki zarządcze (m.in. TQM – total quality managament; z angielskiego: totalne zarządzanie jakością) wymagają również, aby z celami oraz sposobami ich osiągania przez przedsiębiorstwo byli zapoznani pracownicy wszystkich szczebli w celu maksymalizacji efektywności ich działań. Wydaje się to być w stu procentach zrozumiałe, szczególnie w przedsiębiorstwach w których błąd lub wyjątkowo pozytywne osiągnięcia pojedynczego pracownika może mieć duży wpływ na firmę jako całość (przykładem mogą być duże złożone przedsiębiorstwa operujące w „delikatnych” obszarach takich jak wysokie technologie bądź bezpieczeństwo fizyczne takie jak NASA lub agencje wywiadowcze).
  • Inne – w zasadzie są to formy pośrednie oraz pochodne: czyli np. konkursy dla przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców (nagrodami mogą być tu na przykład kredyty na preferencyjnych zasadach). Edukacyjne walory oraz interdyscyplinarność tego typu dokumentów (przydatna jest wiedza m.in. z zakresu badań operacyjnych, marketingu, rachunkowości, prognozowania zjawisk gospodarczych oraz wielu innych) sprawiają, że biznesplany są również idealnym materiałem do ćwiczeń dla uczniów czy studentów. Biznesplan może jednak spełniać również istotna rolę w kształtowaniu relacji z otoczeniem spółki (w wąskim tego słowa znaczeniu określamy to jako public relations, w szerszym mamy na myśli relacje spółki z otoczeniem biznesowym określanym jako interesariusze – są to zarówno udziałowcy, klienci, kontrahenci itp.). Warto tu jednak zauważyć, że uczciwie sporządzony, ujawniony oraz realizowany biznesplan może w tym wypadku zaszkodzić spółce, jako że jej zamiary są w takiej sytuacji doskonale czytelne dla chociażby konkurencji. Stąd też niewiele spółek (w szczególności w krajach o młodych gospodarkach takich jak Polska) stosuje tego typu narzędzie poprawiania relacji ze swoim otoczeniem.

Powyższe informacje wskazują jednoznacznie na fakt uniwersalności oraz wielofunkcyjności biznesplanów. Jasnym wnioskiem z tego wynikającym będzie to, że przytoczona definicja biznesplanu jest dość luźna oraz że najlepszym sposobem zapoznawania się z tajnikami biznesplanowania będzie ukazywanie ich na dobrze dobranych przykładach.

W opinii autora biznesplanowanie jest syntezą nauki oraz sztuki.

Karol Szczepański

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.