Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

Bardzo ważną sprawą w działalności każdego przedsiębiorstwa jest płynność finansowa. Oznacza ona zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych za pomocą aktywów obrotowych. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się takie, których termin płatności nie przekracza 12 miesięcy. Natomiast aktywa obrotowe to przede wszystkim:

  • gotówka w kasie
  • rachunek bankowy i krótkoterminowe lokaty
  • inne aktywa pieniężne
  • krótkoterminowe należności
  • zapasy ( materiały, produkcja w toku, produkty, towary)

W praktyce każde przedsiębiorstwo powinno być w stanie regulować swoje zobowiązania za pomocą środków pieniężnych pochodzących z należności. Istotne staje się zatem odpowiednio szybkie ściąganie wierzytelności od odbiorców. Dobrze jeśli firma ma podpisane odpowiednie umowy z kontrahentami, które ułatwiają windykację długów. Często jednak takich umów nie ma i jedynym dokumentem poświadczającym dokonaną sprzedaż jest faktura. Aby uniknąć ewentualnych kłopotów, przedsiębiorstwo powinno sprzedawać towar z odroczonym terminem płatności tylko zaufanym klientom. W momencie gdy odbiorca zalega z płatnością jedynie kilka dni warto już wtedy wykonać telefon lub wysłać e-maila z przypomnieniem o zobowiązaniu odbiorcy. Gdy nadal przedsiębiorstwo nie uzyska wymaganej zapłaty to powinno wystosować oficjalne ponaglające pismo. W ostateczności dostawca powinien zwrócić się do firmy windykacyjnej. Wadą tej ostatniej formy ściągania długów jest wysoka prowizja pobierana przez windykatora. Zaletą jest to, że przynajmniej część zapłaty uda się firmie odzyskać.

W przypadku zobowiązań wobec dostawców, podmiot gospodarczy powinien starać się o możliwie długi termin spłaty kredytu kupieckiego. Jego maksymalne wydłużenie w czasie pozwoli firmie regulować zobowiązania wobec dostawców środkami pieniężnymi pozyskanymi ze sprzedaży towarów lub usług.

Aby zbadać swoją sytuację płatniczą firma może skorzystać ze wskaźników płynności finansowej. Najczęściej w teorii ekonomii spotyka się trzy rodzaje tych wskaźników:

  • Wskaźnik płynności bieżącej ( current ratio ), zwany inaczej wskaźnikiem płynności III stopnia.

[note]Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / pasywa bieżące[/note]

Szacuje się, że wielkość tego wskaźnika powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 1,3 – 2. Wadą tego miernika jest to, że w aktywach bieżących znajdują się zapasy, które czasami mogą być trudno zbywalne. Zależy to przede wszystkim od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo.

  • Wskaźnik płynności szybkiej ( quick ratio ), zwany inaczej wskaźnikiem płynności II stopnia

[note]Wskaźnik płynności szybkiej = aktywa bieżące – zapasy – czynne rozliczenia międzyokresowe/ zobowiązania bieżące[/note]

Powszechnie uważa się, że wielkość tego wskaźnika powinna wynosić 1. Wielkość ta oznacza, że przedsiębiorstwo jest w stanie regulować swoje zobowiązania za pomocą środków pieniężnych i krótkoterminowych należności.

  • Wskaźnik natychmiastowej płynności ( Cash ratio ), zwany inaczej wskaźnikiem płynności I stopnia

[note]Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
/ zobowiązania bieżące[/note]

Jego optymalna wielkość to 0,2. Pokazuje on jaka jest zdolność firmy do regulowania zobowiązań za pomocą najbardziej płynnych aktywów.

Zarówno w teorii jak i w praktyce można spotkać jeszcze inne mierniki płynności finansowej. Dobrze jest wybrać te właściwe dla danego przedsiębiorstwa, które ułatwią zarządzanie finansami. Zbyt niski poziom aktywów obrotowych może bowiem spowodować niewypłacalność firmy. Natomiast zbyt wysoki może oznaczać zamrożenie części aktywów i mniejszą rentowność firmy.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.