10 elementów sprawiających, że Twoja marka będzie zapamiętana

Jest wiele czynników, które powodują, że marki są w stanie przetrwać i rozwijać się przez lata obecności na rynku. Odpierają ataki konkurencji w swoich okopach i pozostają w doskonałych relacjach z klientami, od czasu do czasu ruszając na wojnę, która ma im przynieść nowe tereny. Czynniki wpływające na odniesienie sukcesu przez markę to: 1. Osobista Read more about 10 elementów sprawiających, że Twoja marka będzie zapamiętana[…]

Co to jest i do czego służy biznesplan?

Biznesplanem (od angielskiego business plan – plan biznesu) nazwiemy formalny dokument opisujący: Cele przedsięwzięcia – celowo nie używa się tu sformułowania „cele biznesowe”, gdyż biznesplany mogą mieć zastosowanie również dla organizacji non-profit takich jak kościoły (oczywiście w sensie religijnym a nie architektonicznym) czy organizacje charytatywne. Przyczyny, z których uznaje się przedstawione cele za osiągalne – Read more about Co to jest i do czego służy biznesplan?[…]

Co powinna zawierać część marketingowa studium wykonalności lub biznesplanu? Strategia i plan marketingowy w biznesplanie.

Część marketingowa studium wykonalności jak również biznesplanu powinna zawierać następujące elementy: strategię marketingową przedsięwzięcia oraz plan marketingowy.

Strategia marketingowa wyznacza podstawowy kierunek działalności przedsiębiorstwa. Odpowiada na pytania kim są klienci firmy, jakie mają potrzeby i w jaki sposób firma może je zaspokajać. Horyzont planowania strategicznego przy dużych projektach na stabilnych rynkach wynosi nawet kilkadziesiąt lat. W przypadku mniejszych przedsięwzięć lub operujących na burzliwych rynkach okres ten skraca się często do nawet kilku lat.
W budowie strategii często stosowane są techniki takie jak: […]

Rozmaite podejścia do planowania strategicznego

Otóż w praktyce działalności gospodarczej – zwłaszcza zaś firm z sektora MSP, a do niego należy gros polskich przedsiębiorstw – planowanie strategiczne rzadko jedynie prowadzone jest w sposób systematyczny. Często proces ów przebiega w zgoła odmienny sposób, nawet jeśli zarząd firmy nie jest świadom faktu, iż tym samym obiera jakieś inne podejście, wzmiankowane również w podręcznikach analizy strategicznej…

Często przybierane bywa stanowisko, zgodnie z którym „samowyłaniająca się strategia” rodzi się w toku oddziaływań wszystkich sfer działalności firmy z jej otoczeniem, które – wraz z procesami zachodzącymi wewnątrz przedsiębiorstwa – tworzą swoiste sprzężenie zwrotne z rynkiem. Każdy rodzaj interakcji przedstawicieli firmy z jej otoczeniem biznesowym, zaistniały w ramach działalności operacyjnej podmiotu, dostarczyć może nowych doświadczeń, umiejętności oraz wskazówek co do tego, jaki kierunek strategiczny powinniśmy obrać. Wspomniane wpływy dotyczyć mogą kontaktów z wszelkimi interesariuszami firmy, a więc: […]

Struktura biznesplanu

Jak już zostało wspomniane w artykule „Co to jest i do czego służy biznesplan?” , biznesplan jest dokumentem uniwersalnym oraz wielofunkcyjnym. Nie oznacza to oczywiście, że jeden biznesplan danego przedsięwzięcia może być automatycznie zastosowany do kilku celów (np. pozyskania wspólnika, wspomagania zarządzania oraz kampanii public relations jednocześnie).

Zazwyczaj przygotowuje się taki dokument „na miarę” pod określony cel. Jednakże (co niezwykle istotne) poszczególne moduły biznesplanu mogą być bardzo podobne lub nawet identyczne – wynika to z prostego faktu, że historia czy dane finansowe przedsiębiorstw są stałe. Tyczy się to szczególnie informacji o bieżącej działalności oraz historii przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem informacji finansowych (ze względu na wymogi podatkowo-prawne gromadzenie takich informacji jest naturalnym dla przedsiębiorstw). […]

Płynność finansowa w przedsiębiorstwie

Bardzo ważną sprawą w działalności każdego przedsiębiorstwa jest płynność finansowa. Oznacza ona zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych za pomocą aktywów obrotowych. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się takie, których termin płatności nie przekracza 12 miesięcy. Natomiast aktywa obrotowe to przede wszystkim:

  • gotówka w kasie
  • rachunek bankowy i krótkoterminowe lokaty
  • inne aktywa pieniężne
  • krótkoterminowe należności
  • zapasy ( materiały, produkcja w toku, produkty, towary)

W praktyce każde przedsiębiorstwo powinno być w stanie regulować swoje zobowiązania za pomocą środków pieniężnych pochodzących z należności. Istotne staje się zatem odpowiednio szybkie ściąganie wierzytelności od odbiorców. […]

Czym jest biznesplan?

Biznesplan jest narzędziem planistycznym, wykorzystywanym przez różne przedsiębiorstwa, do tego by ocenić opłacalność przedsięwzięć gospodarczych. Jest on zbudowany z wielu elementów składowych. Wszystko po to, by można było w szybki i prosty sposób sporządzić kompleksowy spis zadań, jakie stawia się przed firmą. Najistotniejszy element składowy biznesplanu. Niezwykle istotną częścią biznesplanu jest, przede wszystkim, ujęcie w Read more about Czym jest biznesplan?[…]

Nietypowe rozdziały (części składowe) biznesplanów.

Ze względu na to, że większość biznesplanów tworzonych jest „na miarę” (w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie w rodzaju znalezienia inwestora) oraz może dotyczyć bardzo różnych rodzajów przedsięwzięć (nie tylko małych firm czy wielkich korporacji, ale także organizacji typu non-profit), zarówno sam biznesplan, jak i jego poszczególne części mogą przyjąć bardzo nietypową formę lub treść. Rozważone tu Read more about Nietypowe rozdziały (części składowe) biznesplanów.[…]