PO IG Priorytet IX Pomoc techniczna

Celem Priorytetu 9 jest zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej w ramach PO IG. Cel priorytetu osiągnięty będzie poprzez: a) wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę poprzez: ¾ finansowanie zatrudnienia pracowników instytucji za wyjątkiem Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących, dla których Read more about PO IG Priorytet IX Pomoc techniczna[…]

PO IG Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

W ramach Priorytetu 8 wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Wsparcie tworzenia i świadczenia eusług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu mikro- i małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów Read more about PO IG Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki[…]

PO IG Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

W ramach Priorytetu 7 wspierane będą działania z zakresu budowy elektronicznej administracji. Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach: m.in. rozliczeń podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Read more about PO IG Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji[…]

PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

W ramach Priorytetu 6 wspierane będą działania polegające na silniejszym powiązaniu gospodarki polskiej z gospodarką międzynarodową poprzez przedstawienie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji. Działania te obejmują: wspieranie promocji eksportu21, budowę i rozwój systemu obsługi przedsiębiorców, wsparcie dla sieci obsługi inwestorów oraz działania związane ze zwiększeniem atrakcyjności Read more about PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym[…]

PO IG Priorytet V Dyfuzja innowacji

Wsparcie w ramach Priorytetu 5 przeznaczone jest na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. Przewidziane jest wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz Read more about PO IG Priorytet V Dyfuzja innowacji[…]

PO IG Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działania przewidziane w Priorytecie 4 obejmują dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania wyników prac B+R realizowanych przy wsparciu otrzymanym w ramach Priorytetu 1 PO IG na prowadzenie prac B+R. Niezależnie od umieszczenia instrumentów wsparcia w dwóch osiach priorytetowych (1. i 4.), wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie ich wyników będzie odbywało się poprzez wspólny system udzielania Read more about PO IG Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia[…]

PO IG Priorytet III Kapitał dla innowacji

W ramach Priorytetu 3 realizowane będą instrumenty niezbędne z punktu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu z wykorzystaniem funduszy kapitałowych, jak i sieci inwestorów (np. sieci aniołów biznesu). Przewidziane instrumenty są adresowane w szczególności do tych przedsiębiorców, których przedsięwzięcia charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, stosunkowo niską wartością, dużym potencjałem Read more about PO IG Priorytet III Kapitał dla innowacji[…]

PO IG Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

W ramach Priorytetu 2 oferowane będzie wsparcie dla inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą oraz, gdy będzie to niezbędne, w budynki i budowle, realizowanych przez ośrodki o wysokim potencjale badawczym. Ze środków priorytetu 2. przewiduje się przeznaczenie znaczącej kwoty na ww. inwestycje infrastrukturalne w dużych ośrodkach badawczych. Wsparcie otrzymają również projekty realizowane w zakresie Dużych Obiektów Infrastruktury Read more about PO IG Priorytet II Infrastruktura sfery B+R[…]