Unia zapłaci połowę naszych pensji.

Na lata 2007 – 2013 Polska otrzymała ogromne fundusze z Brukseli, które mają pomóc w rozwoju naszej gospodarki. W czasach kryzysu, dotacje unijne nabrały dla przedsiębiorców dodatkowego znaczenia i często są jedynym ratunkiem na przetrwanie. Zazwyczaj firmy wykorzystują pieniądze otrzymane z Unii do rozwoju, jednak coraz większy odsetek wniosków dotyczy dotacji na pensję pracownicze, które Read more about Unia zapłaci połowę naszych pensji.[…]

Dotacje unijne lekarstwem na całe zło?

O dotacjach europejskich słyszał już niemal każdy, a coraz więcej przedsiębiorców posiada już w tej kwestii osobiste doświadczenia. Jak się jednak okazuje, nie dla wszystkich dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej jest rzeczą dobrą. W pierwotnym założeniu pieniądze z Unii miały wyrównać szansę i rozwój regionów. Niestety, jak się okazuję w praktyce dotację wędrują nie do Read more about Dotacje unijne lekarstwem na całe zło?[…]

Nowelizacja opisu Priorytetu VI Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zawiadamia, iż 1 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

Dokonano zmian w większości priorytetów. Osoby, które zastanawiają się nad sfinansowaniem otwarcia działalności gospodarczej z dotacji z środków unijnych powinny zainteresować zmiany w Priorytecie VI: […]

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Działanie 6.2 PO KL

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapraszamy do zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tym Działaniem.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą przygotowania formularza i biznesplanu w celu otrzymania dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzi na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

1. Kto może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu oraz nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego ani nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. […]

Dlaczego jest realizowany Priorytet VI?

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej państwa, szczególnie w kontekście dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, które wpływają na strukturę rynku pracy.

Jednocześnie, ze względu na terytorialne zróżnicowanie poziomu bezrobocia, a także lepszą możliwość rozpoznania specyficznych problemów występujących w wymiarze lokalnym i regionalnym, pomoc kierowana do osób bezrobotnych i biernych zawodowo będzie realizowana przede wszystkim na poziomie regionu, przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej w skali regionalnej. […]

Dotacje unijne na działalność gospodarczą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziana jest  możliwość udzielenia wsparcia dla przyszłych lub istniejących przedsiębiorców w ramach Działania 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: […]