Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Działania 6.2 PO KL w województwie łódzkim w 2009 roku

Poniżej przedstawiamy spis dotacji dostępnych dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Projekty są realizowane na terenie województwa łódzkiego i rozpoczną się, lub już się rozpoczęły w roku 2009.Zapraszamy równocześnie do skorzystania z naszej oferty pozyskania dotacji z Działania Read more about Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Działania 6.2 PO KL w województwie łódzkim w 2009 roku[…]

Jak pozyskać dotację unijną na start?

Wiele firm ma problem z rozkręceniem własnego biznesu ze względu zbyt małych środków na start. Jak więc pozyskać odpowiednie fundusze na to, aby móc otworzyć własne przedsiębiorstwo? Większość osób boi się zakładać własny biznes ze względu na niewystarczające środki finansowe, strach przed nadmierną konkurencją na rynku, źle opracowanym biznesplanem lub brakiem pomocy ze strony różnych Read more about Jak pozyskać dotację unijną na start?[…]

Wsparcie dla nowych firm w Małopolsce.

Zakończyła się I edycja projektu Szkoła Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i Biznes realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz Wszechnicę UJ. Dwanaście najlepszych pomysłów zostało uhonorowanych dotacjami unijnymi rzędu 40 000 złotych. Droga do zwycięstwa była długa i trudna. W grudniu 2008 roku do konkursu stanęło ponad 300 wniosków, których autorzy przedstawiali Read more about Wsparcie dla nowych firm w Małopolsce.[…]

Pomoc z Unii dla zwalnianych.

W czasie kryzysu miejsce pracy jest często dobrem ekskluzywnym. Przedsiębiorstwa tnąc koszty często decydują się na masowe zwalnianie pracowników, dla których znalezienie nowej pracy w obecnej sytuacji często graniczy z cudem. Na szczęście mogą oni teraz liczyć na pomoc Europy. W ramach Pakietu Antykryzysowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwalniani będą mogli od tej pory liczyć na Read more about Pomoc z Unii dla zwalnianych.[…]

Nowelizacja opisu Priorytetu VI Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zawiadamia, iż 1 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

Dokonano zmian w większości priorytetów. Osoby, które zastanawiają się nad sfinansowaniem otwarcia działalności gospodarczej z dotacji z środków unijnych powinny zainteresować zmiany w Priorytecie VI: […]

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Działanie 6.2 PO KL

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapraszamy do zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tym Działaniem.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą przygotowania formularza i biznesplanu w celu otrzymania dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzi na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

1. Kto może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu oraz nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego ani nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. […]

Dlaczego jest realizowany Priorytet VI?

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej państwa, szczególnie w kontekście dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, które wpływają na strukturę rynku pracy.

Jednocześnie, ze względu na terytorialne zróżnicowanie poziomu bezrobocia, a także lepszą możliwość rozpoznania specyficznych problemów występujących w wymiarze lokalnym i regionalnym, pomoc kierowana do osób bezrobotnych i biernych zawodowo będzie realizowana przede wszystkim na poziomie regionu, przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej w skali regionalnej. […]