PO IG Priorytet V Dyfuzja innowacji

Wsparcie w ramach Priorytetu 5 przeznaczone jest na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. Przewidziane jest wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz Read more about PO IG Priorytet V Dyfuzja innowacji[…]