Akcje na rynkach międzynarodowych – czyli jak złowić inwestora zagranicznego dla naszej firmy

Międzynarodowy rynek akcji stanowi trzeci segment rynku kapitałowego, który z jednej strony umożliwia gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw, z drugiej natomiast pozwala na osiąganie zysków poprzez sprawne zarządzanie tymi funduszami oraz lokowanie ich w wybranych krajach i walutach.

Akcja z definicji stanowi papier wartościowy, którego objęcie jest formalnym dokumentem stwierdzającym udział posiadacza waloru (akcjonariusza) w kapitale spółki. Dokument ów zawiera w sobie zarazem określone prawa korporacyjne, jak i majątkowe, wynikające z dysponowania nim, jak chociażby prawo właściciela akcji do uczestnictwa w podziale zysku w firmie w postaci dywidendy czy też prawo głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na wstępie omówienia udziałowych papierów wartościowych wypada przypomnieć, iż z akcjami związane są trzy rodzaje cen:

Cena (wartość) nominalna akcji – stanowi jednostkę podstawową kapitału akcyjnego. Jest ona wynikiem podzielenia wartości tegoż kapitału przez liczbę wyemitowanych akcji. Walory wyceniane według wartości nominalnej służą przede wszystkim do rozliczenia dywidendy i rozdysponowania jej pomiędzy udziałowców spółki.

Cena (wartość) emisyjna – jest ceną sprzedaży nowych papierów, wprowadzonych na rynek. Jest ona z reguły wyższa od nominalnej, jedynie czasami bywa jej równa. Różnica pomiędzy ceną emisyjną (kiedy jest ona wyższa) oraz ceną nominalną stanowi zysk na emisji, pokrywający koszty związanych z nią procedur, jak też ewentualnie powiększający kapitał zapasowy spółki.

Cena rynkowa – to natomiast wartość akcji, która kształtuje się swobodnie na rynku pod wpływem dynamicznie zmieniających się czynników popytowo-podażowych, również w dalszych transakcjach (na rynku wtórnym) kupna-sprzedaży, w tym na giełdzie (tj. w ramach obrotu regulowanego). […]

Strategia jako wyznacznik sukcesu firm w ekspansji na rynki zagraniczne

Na koniec krótka lekcja z tematyki ekspansji rynkowej i podboju rynków zagranicznych, jakże istotna dla podmiotów naszej ojczystej gospodarki, której siłą napędową jest wciąż prężnie rozwijający się eksport… Strategie marketingowe – wedle jednej z definicji – oznaczają „formę wejścia na rynek zagraniczny w kontekście marketingowym”. Zgodnie z tą hipotezą warunkują one przyszłą, długofalową aktywność firmy Read more about Strategia jako wyznacznik sukcesu firm w ekspansji na rynki zagraniczne[…]