Zasady zwrotu podatku VAT

Zgodnie z nowymi zasadami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli firma w danym okresie rozliczeniowym wykazała nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, ustawodawca przewidział dla dwie możliwości odzyskania nadpłaconej należności. W myśl artykułu 87 ust. 1 możemy więc przenieść takową na następny okres rozliczeniowy, lub zażądać jej zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy.

Ustawodawca zakłada, iż sam zwrot podatku VAT nastąpić winien w terminie 60 dni liczonym od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji VAT). Należność przelana zostanie na nasz rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Czego możemy żądać?

Zgodnie z artykułem 87 ust. 3, mamy prawo żądać od fiskusa zwrotu nadpłaconego podatku we wspomnianym terminie 60 dni, jednak wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej wysokość podatku naliczonego od nabycia towarów lub usług, które zaliczyliśmy do środków trwałych lub też wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji powiększonej o kwotę stanowiącą 22% naszego obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%. Nadwyżka przekraczająca wspomnianą kwotę podlega zwrotowi w terminie 180 dni. Warto więc zauważyć, iż zgodnie z poprzednim stanem prawnym, kwota ta nie podlegała zwrotowi bezpośredniemu, i mogła być ona jedynie uwzględniona w rozliczeniu następnego okresu. […]

Zasady wystawiania faktur VAT

W oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług, na każdym zarejestrowanym płatniku podatku VAT ciąży obowiązek udokumentowania obrotu fakturami VAT. W praktyce oznacza to, iż wszyscy podatnicy zobowiązani są do wystawienia faktury, stwierdzającej dokonanie sprzedaży

Choć ustawodawca nie określił jednolitego wzoru faktury, to jednak każda faktura VAT powinna stwierdzać potwierdzenie dokonania, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową, czyli po prostu cenę netto, podstawę opodatkowania tj. wartość netto, stawkę i kwotę podatku, kwota należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Zarówno wszystkie zasady wystawiania faktur VAT, jak i zasady wystawiania innych związanych z fakturami dokumentów, odnaleźć można w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, póz. 971) zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie faktur. […]

Podatek od darowizny.

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem bezpośrednim i pobierany jest na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r. Nr 45, poz. 207 z późn. zm. – tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn wiąże się z nabyciem własności będącej tudzież znajdującej się na terenie Polski, a odbywa się poprzez:

  • w drodze dziedziczenia (testament)
  • darowizna
  • zasiedzenie
  • zniesienie współwłasności (nieodpłatne)
  • zachowku
  • nieodpłatnego użytkowania, renty czy służebności […]

Podatki pośrednie i bezpośrednie w Polsce.

Podatek jest to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa.  Spotykamy się z nim na co dzień, niezależnie od tego czym się w życiu zajmujemy. Robiąc zakupy w sklepie często płacimy przynajmniej jeden podatek, a mianowicie VAT. Jest to międzynarodowy skrót, którym w Polsce oznacza się podatek od towarów i usług. Jest to najczęściej spotykana forma opodatkowania, która stanowi, główny dochód w budżecie państwa. Jeśli w naszym koszyku znajduje się jeszcze alkohol i papierosy, to zapłacimy również podatek akcyzowy. Akcyza i VAT są to podatki pośrednie, które są „ukryte” w cenie towarów i usług, a które faktycznie płaci konsument.

We współczesnej gospodarce, to właśnie tego typu pieniężne świadczenia są podstawą wpływów budżetowych. Społeczeństwo łatwiej bowiem godzi się na płacenie podatków, które są w pewien sposób niewidoczne. […]

Formy opodatkowania przedsiębiorstwa.

Wraz z momentem, kiedy dokonujemy rejestracji w urzędzie skarbowym musimy zgłosić formę opodatkowania działalności podatkiem dochodowym. Wyboru dokonać możemy z kilku opcji, jakimi są zasady ogólne, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, podatek tonażowy oraz karta podatkowa. W zależności, którą z tych opcji wybierzemy to nasze podatki będą korzystne w większym lub mniejszym dla nas stopniu. Zasady Read more about Formy opodatkowania przedsiębiorstwa.[…]