Beneficjent – kategoria pojemna i zróżnicowana – czyli kto może liczyć na unijne środki?

Jako potencjalni beneficjenci unijnych funduszy strukturalnych zapewne znajdujemy się w grupie określanej mianem „przedsiębiorców” i to właśnie ta kategoria będzie nas w największym stopniu interesowała w toku rozpatrywania możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Wspólnoty. Trzeba jednak zaznaczyć, iż podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie są bynajmniej tą grupą, która otrzyma największy „zastrzyk finansowy” z Unii w latach 2007-2013. Pod tym względem bezsprzecznie dominują bowiem samorządy – blisko połowa kwoty finansowego wsparcia trafi w bieżącym okresie programowania właśnie do jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. Największą pulę środków pozyskać mogą samorządy lokalne, znacznie mniej powiatowe i wojewódzkie, co również stanowi wyraz unijnej zasady subsydiarności, w ramach której wsparcie powinno być realizowane na jak najniższym szczeblu władz, najbardziej świadomym problemów, jakich doświadczają obywatele w jego bezpośredniej bliskości. Jednak to właśnie samorząd województwa znajduje się na pozycji niejako uprzywilejowanej, gdyż w systemie wdrażania polityki strukturalnej zarządy województw pełnią rolę szczególną. To one dysponują środkami EFRR w ramach regionalnych programów operacyjnych, jak również pełnią funkcję instytucji pośredniczących w systemie realizacji PO Kapitał Ludzki, zarządzając w tym przypadku środkami EFS. […]

Konkurs w ramach działania 6.3 w województwie śląskim zawieszony

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że konkurs do działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie śląskim zostaje zawieszony z dniem 19 października bieżącego roku. Decyzja Dyrektora Instytucji Organizującej Konkurs wynika z przekroczenia przez łączną ilość złożonych wniosków progu 100 procent Read more about Konkurs w ramach działania 6.3 w województwie śląskim zawieszony[…]

Warsztaty „wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL” w Sieradzu

Regionalny Ośrodek Europejskich Funduszy Społecznych w Sieradzu organizuje szkolenie o tematyce „Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Warsztaty te potrwają osiem godzin prowadzone przez pana Michała Fetera w budynku Regionalne Izby Gospodarczej przy ulicy Pułaskiego 5 w Sieradzu. Odbędą się one 14 października bieżącego roku o godzinie 9. Celem szkolenia jest Read more about Warsztaty „wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL” w Sieradzu[…]

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu Priorytety VII- Promocja integracji społecznej w województwie łódzkim

Do dnia 30 listopada bieżącego roku będzie trwać nabór wniosków do Priorytetu VII o temacie: Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Konkurs organizowany jest w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie łódzkim. Wnioski można składać w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na ulicy Wólczańskiej 49 w pokoju 6 Read more about Rozpoczęcie rekrutacji do projektu Priorytety VII- Promocja integracji społecznej w województwie łódzkim[…]