Podstawy marketingu międzynarodowego

Zgodnie z literaturą przedmiotu, działania marketingowe na rynkach zewnętrznych podzielić można na marketing: międzynarodowy, eksportowy, zagraniczny, wielonarodowy, globalny tudzież marketing na rynkach zagranicznych.

Marketing międzynarodowy dotyczy ogółu operacji marketingowych przedsiębiorstwa w kontekście jego działalności ekonomicznej prowadzonej poza granicami własnego państwa. Nie odnosi się przeto wyłącznie do eksportu, ale również innych form internacjonalizacji (zakładanie zagranicznych oddziałów, zawieranie kontraktów handlowych z kontrahentami spoza kraju w postaci spółek joint-venture, franchisingu, itd.). Klasyk przedmiotu F. Bradley definiuje marketing międzynarodowy jako: „identyfikację potrzeb i wymagań klientów, dostarczanie dóbr i usług, zapewniających firmie wyróżniającą przewagę rynkową, przekazywanie informacji o tych dobrach i usługach, jak też ich międzynarodową dystrybucję i wymianę przez jedną formę wejścia na rynki zagraniczne lub ich kombinację”. Termin „marketing międzynarodowy” zbieżny jest z określeniem „marketing na rynkach zagranicznych” i używane są one zamiennie. Stanowi on zarazem pojęcie przeciwstawne do marketingu na rynku lokalnym. […]

Globalizacja gospodarki a internacjonalizacja przedsiębiorstw.

W dobie globalizacji wszelkich dziedzin życia firmy stają przed koniecznością zwrócenia uwagi na rynki zagraniczne. Rosnąca zależność społeczeństw od produktów importowanych spowodowała internacjonalizację działań rynkowych przez wiele podmiotów gospodarczych – zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i wielkich korporacji czy koncernów. Przedsiębiorstwa, funkcjonujące w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych, muszą rozszerzyć spektrum działań poza ramy krajowe, nawet jeżeli ich rynki macierzyste cechuje dostateczna chłonność. Wiele gałęzi produkcji, handlu i usług przeistoczyło się w sektory o charakterze globalnym, natomiast podmioty uczestniczące w wymianie na rynkach międzynarodowych mogą dzięki globalizacji działań zredukować koszty i zarazem zwiększyć świadomość marki.

Wśród czynników, wpływających na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wskazać należy ich coraz większą koncentrację na działaniach marketingowych, których adresatami są konsumenci na całym świecie. Operacje marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych tworzą układ wzajemnie zależnych, zróżnicowanych i przekształcalnych elementów, stanowiących tzw. kompozycję marketingową (marketing-mix), co odnosi się do ustalania określonych własności produktu, ceny, promocji i dystrybucji. Z perspektywy firmy komponenty te są zmiennymi kontrolowanymi, uwarunkowanymi m.in. środkami, będącymi w jej dyspozycji, realizowaną strategią marketingową czy metodami zarządzania spółką. […]