Inne techniki motywacyjne

Szef:
– To już piąty raz w tym tygodniu że się spóźniasz w pracy! Jaki z tego wniosek…?!
– Że dziś jest piątek…

Sztampowość i powtarzalność zadań oraz warunków działania z pewnością nie działa motywacyjnie na pracownika, niezależnie od tego, na jakim stanowisku zasiada. Również stosowanie stale jednakowych technik motywacyjnych wobec pracownika po pewnym czasie prowadzi do spadku ich skuteczności. Potrzeby ludzkie są wprawdzie niemożliwe do zaspokojenia w pełni i stanowią „studnię bez dna”, jednak podlegają nieustannej ewolucji – dlatego też warto wykroczyć niekiedy poza utarte schematy i sposoby postępowania, sięgając po niestandardowe metody wzbudzania zaangażowania personelu. W dzisiejszych czasach, gdy wagi nabierają kompetencje miękkie i zasoby kapitału ludzkiego w firmie, efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa zdeterminowana jest w dużej mierze tym, jak skutecznie kierownictwo potrafi zdopingować zespół do ofiarnej pracy na rzecz organizacji. Dlatego poniżej zasygnalizuję istnienie pewnych innowacyjnych technik motywowania, które warto wziąć pod uwagę w zarządzaniu nowoczesną firmą. […]

Zarządzanie przez kontrolę

„Z regulaminu organizacji pracy: w naszej firmie obowiązuje dress code. Sugerujemy ubierać się zgodnie z wynagrodzeniem, jeżeli pracownik jest widziany w butach za 1.500 zł i teczką za 5.000 zł, zarząd zakłada, że pracownikowi bardzo dobrze się powodzi i nie potrzebuje podwyżki.”

W literaturze przedmiotu kontrola często uważana jest za czwartą – po planowaniu, organizowaniu i motywowaniu – funkcję zarządzania, jednak zetknąć się również można z odmiennym poglądem, zgodnie z którym służy ona głównie celom motywacyjnym i mobilizować powinna podwładnych do bardziej efektywnej pracy. Idealna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy pracownicy sami z siebie chętnie i z entuzjazmem wykonują swe zadania, stosując samokontrolę, zaś oficjalny proces kontroli ze strony kierownictwa ograniczony jest do niezbędnego minimum. Nadzór kierowniczy oznacza sprawdzanie stopnia i sposobu osiągania celów, jakie wcześniej zdefiniowano w dokumentach firmy i postawiono przed konkretnymi członkami załogi. Ponadto jego element stanowi wprowadzanie ewentualnej korekty do pierwotnych założeń, zmierzających do usunięcia barier w ich realizacji tudzież zapobiegania opóźnieniom i nieprawidłowościom. Istota czynności kontrolnych sprowadza się do analizy komparatywnej (porównaniu poddany zostaje końcowy efekt działania z wynikiem zaplanowanym), a także bieżącego doglądania pracy podwładnych. […]

Zarządzanie przez motywację

– Szefie, muszę dostać podwyżkę, ja z tej pensji nie mogę wyżyć! – Niech się Kowalski lepiej zastanowi, jak wyżyje bez tej pensji… Ideą przewodnią kolejnej metody zarządzania – ZPM – jest odpowiedź na pytanie, które stawia sobie każdy chyba kierownik: co należy uczynić, aby podległy mu zespół pracował efektywnie i z entuzjazmem? Zrozumienie owego Read more about Zarządzanie przez motywację[…]

Zarządzanie przez innowacje

Szef do pracownika:
– Miarka się przebrała, zwalniam pana!
– Zwalniam? Jestem naprawdę mile zaskoczony szefie, bo zawsze myślałem, że niewolników się sprzedaje!

Kolejna motywacyjna metoda zarządzania znana jest także pod nazwą „Management by Breakthrough”, co przetłumaczyć można jako „Zarządzanie przez Punkty Przełomowe”. Jej filozofia przewodnia zakłada (podobnie jak większość nowoczesnych technik kierowania) wzrost zaangażowania wszystkich członków personelu w działaniu na rzecz osiągnięcia celów strategicznych firmy, co ma zostać zrealizowane przede wszystkim poprzez zmianę podejścia menedżerów do podwładnych. Autorytarny styl kierowania zastąpiony zostaje partnerskim, dzięki czemu pracownicy wykazać się mogą innowacyjnością tudzież kreatywnością. Koncepcja ZPI zmierza do rozwoju firmy poprzez implementację szeroko zakrojonych zmian w kluczowych dziedzinach działalności biznesu. Ów ofensywny styl zarządzania doskonale sprawdza się w gospodarce wolnorynkowej i w warunkach intensyfikacji walki konkurencyjnej, kiedy to ekspansja wymaga porzucenia zachowawczych strategii, prowadzących do stagnacji w przedsiębiorstwie, a w ostatecznym efekcie skutkujących utratą udziału rynkowego – zgodnie z powiedzeniem „kto stoi w miejscu, ten się cofa”… Umiejętność efektywnego zarządzania zmianami i nieustannej adaptacji otoczenia wewnętrznego firmy do zmiennych warunków działania w środowisku międzynarodowym, pozwala – ale nie gwarantuje – osiągać sukcesy w rywalizacji z konkurentami. […]

Zarządzanie przez wyjątki (odchylenia)

Co różni szefa od pracownika?

1. Szef nie śpi – szef odpoczywa.
2. Szef nie je – szef regeneruje siły.
3. Szef nie pije – szef degustuje.
4. Szef nie flirtuje – szef szkoli personel.
5. Kto przychodzi do szefa ze swoimi przekonaniami – wychodzi z przekonaniami szefa.
6. Kto ma przekonania szefa – robi karierę.
7. Szanuj szefa swego – możesz mieć gorszego.
8. Szef nie wrzeszczy – szef dobitnie wyraża swoje poglądy.
9. Szef nie drapie się w głowę – szef rozważa decyzje.
10. Szef nie zapomina – szef nie zaśmieca pamięci zbędnymi informacjami.

…ostatni z powyższych punktów jest kluczowy w kolejnej omawianej idei motywacyjnego zarządzania. Jak wspomniałam, koncepcja ZPW stanowi niejako kontynuację i uzupełnienie metody ZPD. Kluczowa różnica polega na tym, iż w przypadku tej ostatniej meritum stanowi zakres i sposób przekazywania kompetencji na niższy szczebel decyzyjny, zaś ideą ZPW jest usprawnienie procesu komunikacji w drugą stronę, czyli dostarczania „z dołu w górę” informacji o pojawiających się odchyleniach od ustalonych standardów tudzież wdrożenie efektywnych procedur reagowania na owe sytuacje wyjątkowe przez kierowników wyższych szczebli. […]

Zarządzanie przez cele

Tato – spytał Jasiu – czy tę budowę ogrodzili, żeby nikt nie widział, co tam robią?
– Nie, synku, żeby nikt nie widział, że tam nic nie robią…

To jeden z całej serii dobrze znanych dowcipów o małym Jasiu – ten akurat dotyczy… rynku pracy, konkretnie zaś istotności motywowania, jako tej spośród funkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, która w dzisiejszych czasach nabiera coraz większej wagi. Kompetencje miękkie wszystkich pracowników nabierają kardynalnego znaczenia, podobnie jak umiejętność wywierania wpływu i skutecznego mobilizowania personelu do działania w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych. Dlatego też kolejną serię naszych artykułów poświęcimy metodom motywowania tudzież kontroli pracowników organizacji, rozpoczynając od – kluczowej w procedurze zarządzania strategicznego – metody Zarządzania przez Cele (ZPC), zwanej z angielskiego MBO (Management by Objectives). […]