Prognozowanie – minisłowniczek dla początkujących

Autor jest w pełni świadomy, że artykuł niniejszy nie jest słownikiem w sensie formalnym (zarówno pod względem formy jak i zawartości merytorycznej). Ma on na celu przybliżenie osobom nie mającym wcześniej do czynienia z tematem (szczególnie od strony wysoce formalnej i naukowej) istoty pewnych narzędzi, które mogą być przydatne tak przy tworzeniu własnych prognoz jak i podczas zapoznawania się z wynikami cudzej pracy. Większość z niniejszych definicji powstała na podstawie ogólnodostępnych źródeł: tak angielsko- jak polskojęzycznych. Informacje te są jednak w większości w sposób istotny uzupełnione przemyśleniami oraz propozycjami autora popartymi praktyką. Autor od 9 lat inwestuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prognoza (predykcja) – Prognozą nazywamy stwierdzenie o wysokim prawdopodobieństwie (często zakłada się nawet stuprocentowe prawdobieństwo) zajścia lub nie zajścia w przyszłości (prognoza może ale nie musi zawierać określenia punktu w czasie bądź ram czasowych) określonego wydarzenia lub grupy wydarzeń (na przykład wygrania wyborów przez określoną partię polityczną lub ożywienia gospodarczego). […]