Kto przydziela dotacje?

Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że bardzo zauważalna w Polsce „moda” na biznesplanowanie, zakładanie oraz prowadzenie przedsiębiorstw ma swoje źródła w rozwoju różnorodnych programów wspierania i motywowania przedsiębiorczości, z których najważniejsze są bezpośrednie dotacje pieniężne dla przedsiębiorstw. Dotacje w Polsce mają dwa źródła: pierwsze wewnętrzne, czyli pochodzące bezpośrednio z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostek samorządowych (gmin, powiatów, oraz województw) rozdysponowywane przez organy państwowe (lub wymienione jednostki samorządowe) typu: ministerstwa, Powiatowe Urzędy Pracy (tak zwane PUP‑y), Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) czy też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON), drugie zewnętrzne, których dysponentem są Wspólnoty Europejskie (użycie tego zwrotu zamiast popularnego „Unia Europejska” jest celowe pod względem formalnoprawnym, jako że sama Unia Europejska nie posiada osobowości prawnej i w związku z tym nie może bezpośrednio przydzielać dotacji; oba te zwroty mogą być jednakże używane zamiennie w niniejszym opracowaniu), a ostatecznymi sponsorami państwa członkowskie Wspólnot (czyli de facto również my wszyscy). Niestety, ale listy wszystkich instytucji przydzielających lub potencjalnie mogących przydzielić dotację nie można zamknąć. Jest tak ze względu na mnogość instytucji mających prawo do dotowania przedsiębiorstw, projektów biznesowych czy innych rodzajów aktywności nie traktowanych jako biznes per se (na przykład produkcji rolnej czy twórczości artystycznej). Nieścisłość prawa pogłębia ten chaos. Żeby nie pozostać gołosłownym wystarcza samo przytoczenie artykułu 118. Ustawy o Finansach publicznych (gwoli samego przykładu, nie jest to przepis będący bardzo istotnym w kontekście kompetencji w przydzielaniu dotacji przez instytucje państwowe): […]

Nabór wniosków do Poddziałania 7.2.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim organizowany przez Urząd Marszałkowski jest nabór wniosków do konkursu PKL, aby wziąć udział w Poddziałaniu 7. 2. 2 Wsparcie Ekonomii Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim należy dostarczyć wypełniony wniosek w terminie do 30 listopada 2009 roku do jednego z urzędów: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w pokoju nr Read more about Nabór wniosków do Poddziałania 7.2.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim[…]

Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania o numerze 9.1. 2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim. Wnioski należy złożyć w terminie do 16 listopada bieżące roku w jednym z kilku miejscach: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Read more about Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim[…]

Szkolenie „Fundusze strukturalne dla regionu” w Inowrocławiu

W dniu 12 października bieżącego roku odbędzie się bezpłatnie szkolenie o tematyce: „Fundusze strukturalne dla regionu”, organizatorem tego wydarzenia jest Ośrodek Komicji Europejskiej Europe Direct. Będzie ono miało miejsce w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na ulicy Poznańskiej 43/45 w Inowrocławiu w godzinach od 10-15. Szkolenie to ma na celu pomóc osobom, które pragną otworzyć własną Read more about Szkolenie „Fundusze strukturalne dla regionu” w Inowrocławiu[…]

Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania o numerze 9.1. 2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim. Wnioski należy złożyć w terminie do 16 listopada bieżące roku w jednym z kilku miejscach: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Read more about Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim[…]

Nabór do Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

Ogłoszono nabór wniosków do Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez pracy w województwie mazowieckim. Termin składania aplikacji rozpoczął się 1 września 2009 roku i trwać będzie do momentu wyczerpania całościowych środków. Aplikacje można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie w godzinach normalnego urzędowania. O dotację ubiegać się mogą wszystkie podmioty prawne z wyłączeniem Read more about Nabór do Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim[…]

Nabór wniosków w ramach Priorytetu VII

Rozpoczęto nabór aplikacji do Programu Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII mających na celu promocję integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim. Planowany termin składania wniosków to: 22 września 2009 roku do 23 października bieżącego roku. Aplikacje należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. O dotację mogą się starać wszystkie podmioty prawne oprócz osób fizycznych. Dofinansowanie Read more about Nabór wniosków w ramach Priorytetu VII[…]

Dotacja dla firm z województwa łódzkiego

W jaki sposób przetrwać nękający nasz kraj kryzys? Dobrym rozwiązaniem dla właścicieli firm i przedsiębiorstw jest postaranie się o odpowiednie dofinansowanie. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej i najczęściej możne je uzyskać na zasadzie przystąpienia do różnego typu konkursów wniosków bądź biznesplanów. Po dofinansowanie mogą startować firmy, które wprowadzają nowoczesne technologie oraz usługi na rynek, muszą Read more about Dotacja dla firm z województwa łódzkiego[…]