PO IG Działanie 6.1: Etap pierwszy – nadzieja, etap drugi – rozczarowanie?

Firmy zgłaszając swój akces do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” poniosły spore wydatki na przygotowanie się do programu, złożenie wniosków i ich wdrażanie. Tymczasem wiele z nich nie wie jeszcze, czy w ogóle zobaczy unijne pieniądze. Szefowie przedsiębiorstw i menadżerowie twierdzą często, że gdyby wiedzieli, że tak będzie wyglądać procedura pozyskania środków na wsparcie eksportu – długi czas oczekiwania, z wszelkimi biurokratycznymi szykanami i w sposób nie do końca przewidywalny, pewnie nie braliby udziału w tym konkursie. Swojej szansy szukaliby w Regionalnych Programach Operacyjnych. Albo wstrzymaliby się z eksportem swoich usług i produktów do czasu, kiedy koniunktura na rynkach byłaby lepsza, a dostęp do pieniędzy i funduszy prostszy.

Przykładem takiej firmy jest znany w Polsce, warszawski Leader Business Institute. Prowadzi ją Anna Cywińska MBA, ACC, która jest akredytowanym coachem ICF. Zajmuje się coachingiem menadżerskim i biznesowym. Jej firma, Leader Business Institute, wzięła odważnie udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”. Czy wzięłaby udział jeszcze raz, gdy jej właścicielka jest bogatsza o doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich tą drogą? Odpowiedź nie jest oczywista, ale…chyba nie. […]

Miliony dla małych, miliony dla średnich

Potężne pieniądze, bo prawie 460 milionów euro przeznaczy Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na wspieranie wspólnych przedsięwzięć polskich przedsiębiorstw w Internecie. Relacje B2B (Business to Business) prowadzone za pomocą Internetu to nie tylko korzyść dla firm polegająca na obniżeniu kosztów działania, ale również – i to jest kluczowe dla rozwoju tych relacji – szybkość przenoszenia rzeczy w biznesie najcenniejszej – informacji. W tym roku Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka doczeka się dwóch konkursów. Pierwsza runda aplikacyjna zostanie ogłoszona najprawdopodobniej pod koniec marca 2010 roku.

Poziom możliwego dofinansowania zależy od wielu czynników – statusu firmy, kategorii wydatków, a nawet lokalizacji w poszczególnych województwach. Najmniej, bo do 45 procent wydatków pozyskać można na szkolenie pracowników. Nieco więcej, bo połowę wydatków otrzymać może firma na usługi ekspertów i doradców. Inwestycje to poziom dofinansowania rzędu 70 procent. Najwięcej, bo 85 procent kosztów można w formie refundacji otrzymać za informacje o udziale w projekcie środków unijnych (czyli za ogłoszenia i informacje). […]

PO IG Priorytet IX Pomoc techniczna

Celem Priorytetu 9 jest zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej w ramach PO IG. Cel priorytetu osiągnięty będzie poprzez: a) wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę poprzez: ¾ finansowanie zatrudnienia pracowników instytucji za wyjątkiem Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących, dla których Read more about PO IG Priorytet IX Pomoc techniczna[…]

PO IG Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

W ramach Priorytetu 8 wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Wsparcie tworzenia i świadczenia eusług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu mikro- i małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów Read more about PO IG Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki[…]

PO IG Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

W ramach Priorytetu 7 wspierane będą działania z zakresu budowy elektronicznej administracji. Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach: m.in. rozliczeń podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Read more about PO IG Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji[…]

PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

W ramach Priorytetu 6 wspierane będą działania polegające na silniejszym powiązaniu gospodarki polskiej z gospodarką międzynarodową poprzez przedstawienie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji. Działania te obejmują: wspieranie promocji eksportu21, budowę i rozwój systemu obsługi przedsiębiorców, wsparcie dla sieci obsługi inwestorów oraz działania związane ze zwiększeniem atrakcyjności Read more about PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym[…]

PO IG Priorytet V Dyfuzja innowacji

Wsparcie w ramach Priorytetu 5 przeznaczone jest na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami. Przewidziane jest wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz Read more about PO IG Priorytet V Dyfuzja innowacji[…]

PO IG Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działania przewidziane w Priorytecie 4 obejmują dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania wyników prac B+R realizowanych przy wsparciu otrzymanym w ramach Priorytetu 1 PO IG na prowadzenie prac B+R. Niezależnie od umieszczenia instrumentów wsparcia w dwóch osiach priorytetowych (1. i 4.), wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie ich wyników będzie odbywało się poprzez wspólny system udzielania Read more about PO IG Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia[…]