Akcje na rynkach międzynarodowych – czyli jak złowić inwestora zagranicznego dla naszej firmy

Międzynarodowy rynek akcji stanowi trzeci segment rynku kapitałowego, który z jednej strony umożliwia gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw, z drugiej natomiast pozwala na osiąganie zysków poprzez sprawne zarządzanie tymi funduszami oraz lokowanie ich w wybranych krajach i walutach.

Akcja z definicji stanowi papier wartościowy, którego objęcie jest formalnym dokumentem stwierdzającym udział posiadacza waloru (akcjonariusza) w kapitale spółki. Dokument ów zawiera w sobie zarazem określone prawa korporacyjne, jak i majątkowe, wynikające z dysponowania nim, jak chociażby prawo właściciela akcji do uczestnictwa w podziale zysku w firmie w postaci dywidendy czy też prawo głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na wstępie omówienia udziałowych papierów wartościowych wypada przypomnieć, iż z akcjami związane są trzy rodzaje cen:

Cena (wartość) nominalna akcji – stanowi jednostkę podstawową kapitału akcyjnego. Jest ona wynikiem podzielenia wartości tegoż kapitału przez liczbę wyemitowanych akcji. Walory wyceniane według wartości nominalnej służą przede wszystkim do rozliczenia dywidendy i rozdysponowania jej pomiędzy udziałowców spółki.

Cena (wartość) emisyjna – jest ceną sprzedaży nowych papierów, wprowadzonych na rynek. Jest ona z reguły wyższa od nominalnej, jedynie czasami bywa jej równa. Różnica pomiędzy ceną emisyjną (kiedy jest ona wyższa) oraz ceną nominalną stanowi zysk na emisji, pokrywający koszty związanych z nią procedur, jak też ewentualnie powiększający kapitał zapasowy spółki.

Cena rynkowa – to natomiast wartość akcji, która kształtuje się swobodnie na rynku pod wpływem dynamicznie zmieniających się czynników popytowo-podażowych, również w dalszych transakcjach (na rynku wtórnym) kupna-sprzedaży, w tym na giełdzie (tj. w ramach obrotu regulowanego). […]

Słów kilka o paneuropejskim rynku kapitałowym i uczestnictwie w nim polskiej giełdy

Uczestnikami rynku finansowego, w szczególności zaś – jako jego segmentu- rynku kapitałowego, są inwestorzy dostarczający kapitał i angażujący go na tym rynku celem osiągnięcia zysku (mogą to być osoby fizyczne lub prawne), kapitałobiorcy (najczęściej przedsiębiorstwa, które sprzedają akcje, reprezentujące tytuł współwłasności firmy, będąc jednocześnie emitentami) oraz często pośrednicy w postaci instytucji finansowych organizujących rynek i usprawniających obrót (domy maklerskie, banki inwestycyjne), mogących również emitować instrumenty finansowe, zarówno we własnym, jak i cudzym imieniu oraz na własny lub cudzy rachunek. Z prawnego punktu widzenia (a więc z mocy ustaw) do papierów wartościowych, które mogą stanowić przedmiot publicznego obrotu, zaliczamy akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, wreszcie zaś „inne papiery wartościowe, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego”. W rozumieniu ustawy papierami wartościowymi są także zbywalne prawa majątkowe, wynikające z instrumentów, wspomnianych w poprzednim zdaniu, jak również inne prawa majątkowe, których cena bezpośrednio lub pośrednio uzależniona jest od ceny wspomnianych wcześniej PW (prawa pochodne, derywaty, opcje, kontrakty terminowe, jednostki indeksowe). […]

Rynek kapitałowy jako źródło funduszy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Temat przewodni kolejnej serii artykułów stanowić będą sposoby oraz źródła pozyskiwania kapitału dla celów finansowania działalności firmy, przy czym w pierwszej kolejności skoncentruję się na podmiotach większych, prowadzących operacje na szeroką skalę, będących w stanie sprostać konkurencji na rynku globalnym. Ich rozmiary, doświadczenie, wykwalifikowana kadra menedżerska tudzież standing finansowy implikują bowiem znaczne rozszerzenie spektrum możliwości w kwestii pozyskiwania środków na kontynuację czy też rozszerzenie zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obserwowany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (jakkolwiek niekoniecznie akurat na naszym rodzimym rynku, który pod tym względem pozostaje znacznie w tyle za krajami „starej” Unii Europejskiej) wzrost udziału zagranicznych funduszy średnio- i długoterminowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw pozostaje w ścisłej korelacji przede wszystkim z postępującym procesem ponadnarodowej integracji rynków kapitałowych, przyspieszonym przepływem informacji, rozwojem technik komunikacyjnych i informacyjnych, ogólnie zaś wiąże się z globalizacją we wszelkich jej wymiarach. Szczególnie udogodniony dostęp do zagranicznych rynków finansowych mają przy tym korporacje globalne, posiadające filie i oddziały w wielu zakątkach świata oraz mogące pozyskiwać środki finansowe na preferencyjnych warunkach, realizując przy okazji zyski nadzwyczajne, choćby za sprawą wykorzystania procedur arbitrażu walutowego i procentowego. […]