Kwity depozytowe – nowy-stary sposób na finansowanie inwestycji

W ostatnim artykule o tematyce wykorzystania zagranicznych rynków kapitałowych jako źródła finansowania firmy przedstawiony zostanie międzynarodowy rynek kwitów depozytowych, rozwijający się już od lat 20-tych ubiegłego stulecia, jednak dopiero obecnie przeżywający szczególny rozkwit. Giełdy, które zdecydowały się na wprowadzenie do swej oferty tego rodzaju papierów wartościowych, poszczycić się mogą dynamicznym rozwojem. Wśród nich są NYSE, NASDAQ, AMEX, London Stock Exchange oraz parkiet luksemburski. Mimo, iż wymagania stawiane spółkom przez trzy pierwsze ze wspomnianych giełd są stosunkowo wysokie, to jednak prestiż, jaki daje notowanie na nich walorów przedsiębiorstwa, jest niewątpliwy. Mniejsze spółki wykorzystać mogą łagodniejsze wymogi np. giełdy berlińskiej, luksemburskiej lub frankfurckiej, pragnąc pozyskać dodatkowe fundusze dzięki emisji kwitów depozytowych. Coraz bardziej różnorodna staje się również struktura geograficzna przedsiębiorstw wykorzystujących tę formę finansowania zewnętrznego. Już nie tylko spółki z Europy Zachodniej decydują się na wykorzystanie zalet tych papierów wartościowych, ale także przedsiębiorstwa z Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej. […]

Akcje na rynkach międzynarodowych – czyli jak złowić inwestora zagranicznego dla naszej firmy

Międzynarodowy rynek akcji stanowi trzeci segment rynku kapitałowego, który z jednej strony umożliwia gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na rozwój przedsiębiorstw, z drugiej natomiast pozwala na osiąganie zysków poprzez sprawne zarządzanie tymi funduszami oraz lokowanie ich w wybranych krajach i walutach.

Akcja z definicji stanowi papier wartościowy, którego objęcie jest formalnym dokumentem stwierdzającym udział posiadacza waloru (akcjonariusza) w kapitale spółki. Dokument ów zawiera w sobie zarazem określone prawa korporacyjne, jak i majątkowe, wynikające z dysponowania nim, jak chociażby prawo właściciela akcji do uczestnictwa w podziale zysku w firmie w postaci dywidendy czy też prawo głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Na wstępie omówienia udziałowych papierów wartościowych wypada przypomnieć, iż z akcjami związane są trzy rodzaje cen:

Cena (wartość) nominalna akcji – stanowi jednostkę podstawową kapitału akcyjnego. Jest ona wynikiem podzielenia wartości tegoż kapitału przez liczbę wyemitowanych akcji. Walory wyceniane według wartości nominalnej służą przede wszystkim do rozliczenia dywidendy i rozdysponowania jej pomiędzy udziałowców spółki.

Cena (wartość) emisyjna – jest ceną sprzedaży nowych papierów, wprowadzonych na rynek. Jest ona z reguły wyższa od nominalnej, jedynie czasami bywa jej równa. Różnica pomiędzy ceną emisyjną (kiedy jest ona wyższa) oraz ceną nominalną stanowi zysk na emisji, pokrywający koszty związanych z nią procedur, jak też ewentualnie powiększający kapitał zapasowy spółki.

Cena rynkowa – to natomiast wartość akcji, która kształtuje się swobodnie na rynku pod wpływem dynamicznie zmieniających się czynników popytowo-podażowych, również w dalszych transakcjach (na rynku wtórnym) kupna-sprzedaży, w tym na giełdzie (tj. w ramach obrotu regulowanego). […]

Kwity depozytowe i zagraniczny rynek kapitałowy jako źródło finansowania działań firmy

Perspektywy rynku kwitów depozytowych, mimo iż nie jest to instrument nowy, wydają się być stabilne. Zainteresowanie tą formą poszukiwania źródeł finansowania ze strony przedsiębiorstw nie jest może oszałamiająco duże, niemniej jednak z roku na rok zwiększa się na świecie liczba programów emisji owych papierów wartościowych. Podczas, gdy na początku na 90-tych ubiegłego wieku było ich niespełna tysiąc, to 10 lat później liczba ta zwiększyła się o 60% do 1600, co daje wzrost średnio o 70 emisji w ciągu roku. Systematycznie rośnie również procent emisji kwitów lokowanych na rynku amerykańskim, w szczególności zaś na giełdach AmEx, NYSE oraz w systemie NASDAQ. W 1992r. miejscem obrotu 1/4 wszystkich programów kwitów depozytowych były te właśnie rynki, podczas gdy w ostatnich latach odsetek ten wzrósł do niemal 40%. W 2008r. największy udział w globalnym wolumenie obrotu miały tego rodzaju walory spółek z Wielkiej Brytanii (15%), Holandii i Finlandii (11%), Tajwanu (9%), RPA (8%) oraz Francji (7%). Warto jeszcze w tym kontekście zauważyć, iż najwięcej przedsiębiorstw emitujących kwity depozytowe pochodzi z Europy. Spółki z Europy Środkowo-Wschodniej coraz chętniej wykorzystują walory tego rodzaju w poszukiwaniu kapitału za pośrednictwem rynku finansowego, jak również w działaniach prywatyzacyjnych. W ostatnich latach na globalnym rynku kapitałowym, wziąwszy pod uwagę wielkość obrotów papierami wartościowymi poszczególnych spółek, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się kwity depozytowe firm: Ericsson oraz Nokia Corporation, jak również China Telecom, sprywatyzowanej dzięki emisji tych właśnie instrumentów. […]

Globalizacja gospodarki a internacjonalizacja przedsiębiorstw.

W dobie globalizacji wszelkich dziedzin życia firmy stają przed koniecznością zwrócenia uwagi na rynki zagraniczne. Rosnąca zależność społeczeństw od produktów importowanych spowodowała internacjonalizację działań rynkowych przez wiele podmiotów gospodarczych – zarówno drobnych przedsiębiorców, jak i wielkich korporacji czy koncernów. Przedsiębiorstwa, funkcjonujące w obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych, muszą rozszerzyć spektrum działań poza ramy krajowe, nawet jeżeli ich rynki macierzyste cechuje dostateczna chłonność. Wiele gałęzi produkcji, handlu i usług przeistoczyło się w sektory o charakterze globalnym, natomiast podmioty uczestniczące w wymianie na rynkach międzynarodowych mogą dzięki globalizacji działań zredukować koszty i zarazem zwiększyć świadomość marki.

Wśród czynników, wpływających na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wskazać należy ich coraz większą koncentrację na działaniach marketingowych, których adresatami są konsumenci na całym świecie. Operacje marketingowe prowadzone na rynkach zagranicznych tworzą układ wzajemnie zależnych, zróżnicowanych i przekształcalnych elementów, stanowiących tzw. kompozycję marketingową (marketing-mix), co odnosi się do ustalania określonych własności produktu, ceny, promocji i dystrybucji. Z perspektywy firmy komponenty te są zmiennymi kontrolowanymi, uwarunkowanymi m.in. środkami, będącymi w jej dyspozycji, realizowaną strategią marketingową czy metodami zarządzania spółką. […]