Marketing-mix na rynku globalnym w ujęciu teoretycznym

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo przyjmie już ogólną, konkurencyjną strategię marketingową (określaną w literaturze jako „zestaw instrumentów i działań, za sprawą których firma planuje przejście z obecnego punktu położenia, do pożądanej pozycji rynkowej w przyszłości”), podjąć się może opracowania szczegółowego planu kompozycji marketingowej. Oznacza to w praktyce zdefiniowanie metod działania, treści i formy przekazów promocyjnych tudzież kanałów zbytu, skierowanych do konkretnych segmentów rynkowych, których właściwy dobór zapewni firmie skuteczność w realizacji celów.

Marketing-mix stanowi jedną z kluczowych koncepcji i dominujących idei nowoczesnego marketingu, pozwalającą m.in. na wyznaczenie założeń budżetowych firmy i opracowanie zasad planu marketingowego. Może być on z powodzeniem adaptowany do potrzeb rynków zagranicznych, aczkolwiek w warunkach międzynarodowych wymaga specyficznych zachowań. Przytaczając definicję P. Kotlera: „marketing-mix jest zestawem instrumentów, poddających się kontroli przedsiębiorstwa, dzięki którym ma ono możliwość wpływania na rynek w celu uzyskania zamierzonych reakcji nabywców”. Zgodnie z ideą kompozycji 4P, elementy marketingu-mix stanowią: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja. […]

Segmentacja rynku w aspekcie teoretycznym, jej etapy i zdefiniowanie rynku

W literaturze marketingowej segmentacja rynku definiowana jest jako jego podział na stosunkowo jednolite grupy odbiorców (czyli rzeczone segmenty), określone ze względu na podobieństwo cech, co implikuje z kolei analogiczny charakter popytu na produkty. Celem tego procesu jest doprowadzenie do skoncentrowania działań promocyjnych przedsiębiorstwa na najbardziej lukratywnej docelowej grupie nabywców, których będzie ono mogło najprawdopodobniej pozyskać, Read more about Segmentacja rynku w aspekcie teoretycznym, jej etapy i zdefiniowanie rynku[…]

Istota strategii jako wyniku planowania strategicznego

W literaturze przedmiotu przyjmuje się zazwyczaj podział na trzy zasadnicze fazy zarządzania strategicznego, spośród których pierwszą stanowi opracowanie strategii, zwane inaczej planowaniem strategicznym. Po dokonaniu najwłaściwszego wyboru z puli opcji, dostarczonych w toku dogłębnej analizy otoczenia podmiotu, przechodzimy do etapu implementacji, następnie zaś monitorowania na bieżąco postępów w realizacji zdefiniowanego planu. Tak w skrócie wygląda owa procedura, wszelako każda ze wspomnianych faz warta jest baczniejszej uwagi…

Punkt wyjściowy w procesie zarządzania stanowi zawsze planowanie, zaś nas interesować będzie przede wszystkim strategiczne planowanie operacji marketingowych, jako warunkujących oparte na wzajemnym zaufaniu i satysfakcji relacje z klientami firmy. Zakres problematyki, ujętej w planie strategicznym, dotyczy metod adaptacji działań przedsiębiorstwa, które mogą być zastosowane celem właściwego wykorzystania możliwości, wynikających z otoczenia. Proces planowania rozpatrywać można jako układ następujących po sobie etapów […]