Zarządzanie przez kontrolę

„Z regulaminu organizacji pracy: w naszej firmie obowiązuje dress code. Sugerujemy ubierać się zgodnie z wynagrodzeniem, jeżeli pracownik jest widziany w butach za 1.500 zł i teczką za 5.000 zł, zarząd zakłada, że pracownikowi bardzo dobrze się powodzi i nie potrzebuje podwyżki.”

W literaturze przedmiotu kontrola często uważana jest za czwartą – po planowaniu, organizowaniu i motywowaniu – funkcję zarządzania, jednak zetknąć się również można z odmiennym poglądem, zgodnie z którym służy ona głównie celom motywacyjnym i mobilizować powinna podwładnych do bardziej efektywnej pracy. Idealna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy pracownicy sami z siebie chętnie i z entuzjazmem wykonują swe zadania, stosując samokontrolę, zaś oficjalny proces kontroli ze strony kierownictwa ograniczony jest do niezbędnego minimum. Nadzór kierowniczy oznacza sprawdzanie stopnia i sposobu osiągania celów, jakie wcześniej zdefiniowano w dokumentach firmy i postawiono przed konkretnymi członkami załogi. Ponadto jego element stanowi wprowadzanie ewentualnej korekty do pierwotnych założeń, zmierzających do usunięcia barier w ich realizacji tudzież zapobiegania opóźnieniom i nieprawidłowościom. Istota czynności kontrolnych sprowadza się do analizy komparatywnej (porównaniu poddany zostaje końcowy efekt działania z wynikiem zaplanowanym), a także bieżącego doglądania pracy podwładnych. […]