Typowe komponenty struktury organizacyjnej – czyli z czego składa się nasza firma?

Skoro wiemy już, jak definiuje się przedsiębiorstwo jako swego rodzaju system, a także jakimi charakteryzuje się ono właściwościami, najwyższy czas, aby przejść do meritum serii naszych tekstów dotyczących firmowej struktury.

W organizacji produkcyjnej lub handlowej, jaką jest podmiot gospodarczy, do elementów składowych tej struktury zaliczamy wszelkiego rodzaju komórki organizacyjne oraz stanowiska pracy, powiązane ze sobą rozmaitymi relacjami służbowymi, funkcjonalnymi, informacyjnymi czy też korporacyjnymi.

Wyjaśniając pojęcie organizacji, zwrócić trzeba uwagę na jej ważny atrybut, jakim jest sposób jej wewnętrznego uporządkowania – wspominaliśmy już, że ów sposób musi przede wszystkim powodować, aby wszystkie części składowe miały swój udział w powodzeniu organizacji jako całości.

Ponieważ sam termin „organizacja” bywa w literaturze przedmiotu definiowany w trzech znaczeniach: czynnościowym, rzeczowym (instytucjonalnym) oraz atrybutowym (strukturalnym), pojawia się potrzeba zaakcentowania, iż nas interesuje przede wszystkim ostatnie z nich. […]