Innowacje i nowatorstwo w unijnych biznesplanach

Województwo kujawsko-pomorskie już szykuje się do przyszłorocznych konkursów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeszcze w tym roku ruszy konkurs dla instytucji wdrażających, które będą dysponować środkami dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Dotychczas rolę taką pełniło pięć organizacji – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Ta czwórka operatorów działała na terenie całego województwa, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Świeckiej oferowało wsparcie jedynie mieszkańcom tego regionu. Wszystkie te organizacje w tym roku wsparły pieniędzmi ponad 800 przedsiębiorców. Co ciekawe, niezwykle rzadko zdarzało się (a przecież to właśnie jest magnesem dla wielu przyszłych beneficjentów), że wypłacano maksymalną dopuszczalną kwotę wsparcia – 40 tysięcy złotych. Przeciętnie było to około 30 tysięcy złotych. Jak się dowiedzieliśmy, nie wynikało to z chęci oszczędzania i przekazania pieniędzy większej liczbie podmiotów, a pewnych samoograniczeń, które nakładali na siebie sami wnioskodawcy.

Firmy, które powstały dzięki funduszom unijnym, są o wiele lepiej „prześwietlane” i monitorowane niż te, które zakładane są z pomocą funduszy z powiatowych urzędów pracy. Mają też, choć na podsumowania jeszcze zbyt wcześnie, program funkcjonuje bowiem od roku, większe szanse na utrzymanie się na rynku. […]

Nowelizacja opisu Priorytetu VI Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zawiadamia, iż 1 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

Dokonano zmian w większości priorytetów. Osoby, które zastanawiają się nad sfinansowaniem otwarcia działalności gospodarczej z dotacji z środków unijnych powinny zainteresować zmiany w Priorytecie VI: […]

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Działanie 6.2 PO KL

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapraszamy do zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tym Działaniem.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą przygotowania formularza i biznesplanu w celu otrzymania dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzi na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

1. Kto może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu oraz nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego ani nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. […]

Dlaczego jest realizowany Priorytet VI?

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej państwa, szczególnie w kontekście dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, które wpływają na strukturę rynku pracy.

Jednocześnie, ze względu na terytorialne zróżnicowanie poziomu bezrobocia, a także lepszą możliwość rozpoznania specyficznych problemów występujących w wymiarze lokalnym i regionalnym, pomoc kierowana do osób bezrobotnych i biernych zawodowo będzie realizowana przede wszystkim na poziomie regionu, przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej w skali regionalnej. […]