Zalety i wady kredytu konsorcjalnego

Do pozytywnych aspektów pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytu konsorcjalnego przedsiębiorstwo zaliczyć może sposobność otrzymania środków w wysokości przekraczającej wielkość zdefiniowaną zapisami ustawy Prawo bankowe (dla pojedynczego kapitałobiorcy), ponadto dostępne dla klienta w ramach umowy kredytowej profesjonalne doradztwo finansowe, prowadzenie całości procesu negocjacji (zazwyczaj) z desygnowanym podmiotem, jak również finalizacja i podpisanie umowy z jednym partnerem oraz istnienie na czele konsorcjum instytucji banku wiodącego, co stanowi rozwiązanie ograniczające uciążliwość postępowań kontrolnych, prowadzonych przez banki w toku realizacji przedsięwzięcia przez firmę. Taka forma finansowania oznacza także zredukowanie liczby procedur i skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie kredytu w stosunku do sytuacji, kiedy klient aplikuje jednocześnie do kilku banków. Poza tym kredyty konsorcjalne, przede wszystkim poprzez zapewnienie długiego okresu kredytowania, dają możliwość sfinansowania przedsięwzięć najbardziej ryzykownych oraz długofalowo wzmacniających konkurencyjność firmy. […]

Rozwój i perspektywy rynku kredytów konsorcjalnych w Polsce (i nie tylko)

Kredyty konsorcjalne – podobnie jak emisje obligacji – stanowią sposób na sfinansowanie dużych i kompleksowych przedsięwzięć modernizacyjnych, wymagających zaangażowania znacznych środków finansowych, charakteryzujących się ponadto długim okresem zwrotu nakładów. Często są to inwestycje infrastrukturalne w takich branżach, jak energetyka, transport czy budownictwo, gdzie dominują projekty skomplikowane, przeprowadzane etapami, często na przestrzeni wielu lat, a do tego nie przynoszące natychmiastowych zysków (jeśli w ogóle są to przedsięwzięcia nastawione na zysk).

Do takich celów środki własne inwestora zazwyczaj nie wystarczą, toteż niezbędne jest finansowanie projektów modernizacyjnych ze źródeł zewnętrznych. Równolegle należy pamiętać, iż kredytodawcy wymagają odpowiednich zabezpieczeń udzielonego dofinansowania, natomiast wiele przedsiębiorstw, działających w sferze użyteczności publicznej (takich jak firmy energetyczne czy budujące infrastrukturę) już musi obsługiwać wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Przykładowo, rozpoczęte w latach 90-tych ubiegłego wieku modernizacje w spółkach sektora energetycznego przeprowadzano na bazie kontraktów długoterminowych, gwarantujących dopływ środków finansowych do producentów. Inwestycje wówczas rozpoczęte będą spłacane niekiedy nawet do 2025 r., jednak wciąż niezbędne jest podejmowanie nowych projektów i inwestycji, ze względu na wysokie tempo postępu technicznego i dynamikę przemian na globalnym rynku energetycznym. […]

Podział kredytów konsorcjalnych

W literaturze przedmiotu wyróżnia się zazwyczaj klasyfikację, uwzględniającą 4 rodzaje instrumentów międzynarodowego rynku kredytów konsorcjalnych: niesubskrybowany; częściowo subskrybowany; całkowicie subskrybowany; aranżowany bez syndykacji (zwany również niepodzielonym).

W przypadku tworzenia konsorcjum bankowego na potrzeby zgromadzenia finansowania w formie kredytu z syndykacją, możemy mieć do czynienia z jej pierwotną bądź wtórną wersją. W pierwszym przypadku, nim zawarta zostanie umowa z kredytobiorcą, najpierw dochodzi do zawiązania się konsorcjum i podpisania umów wzajemnych pomiędzy podmiotami gromadzącymi kapitał. W przypadku syndykacji wtórnej, pierwszym etapem udzielenia finansowania jest parafowanie umowy kredytowej, zaś dopiero w jej następstwie dochodzi do sformowania konsorcjum poprzez podpisanie stosownych dokumentów z innymi bankami. […]

Kredyty konsorcjalne – czym są i kto może ubiegać się o ich uzyskanie?

Rozpoczynając rozważania na temat możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo dodatkowych środków finansowych na eurowalutowym rynku kredytów konsorcjalnych, wypada przede wszystkim przybliżyć najpierw samą definicję eurowaluty. Pod tym pojęciem rozumieć należy jakąkolwiek walutę wymienialną, zdeponowaną w banku poza granicami kraju jej pochodzenia. Wspomniany rynek obejmuje zatem bankowe pożyczki terminowe udzielane w walutach, które nie stanowią z mocy prawa środków płatniczych w krajach pochodzenia dysponentów kapitału, udzielających kredytu. W roli kredytobiorców występować mogą natomiast zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak też inne banki oraz rządy państw.

Spośród walut, w których zazwyczaj denominowane są eurokredyty, najbardziej znaczący udział w rynku posiada dolar amerykański, co nie powinno być zaskoczeniem, a powiązane jest ściśle z dużym wolumenem eurodolarów deponowanych w bankach poza granicami USA. W odniesieniu do owych depozytów nie stosuje się przepisów o rezerwach obowiązkowych, toteż są one znacznie bardziej konkurencyjne aniżeli lokaty na rynku krajowym. […]

Jak obniżyć ratę kredytu?

Jeśli w dobie kryzysu nasza firma stanęła przed sporym problemem wywiązywania się ze spłaty kredytu, nie powinniśmy panikować ani rwać sobie włosów z głowy. Choć w tej trudnej sytuacji znalazło się niejedno przedsiębiorstwo, to na szczęście rozwiązanie naszego problemu jest o wiele łatwiejsze, aniżeli mogłoby się to na pozór wydawać. Otóż by obniżyć ratę kredytu Read more about Jak obniżyć ratę kredytu?[…]

Kto utrudnia dostęp do kredytów?

Kredyt bankowy jest najbardziej powszechnym źródłem finansowania inwestycji i praktycznie każdy biznesplan uwzględnia w jakimś stopniu korzystanie z tego źródła. Kredyt w czasach kryzysu pozyskać jednak trudno, a paradoksalnie województwa dodatkowo jeszcze utrudniają dostęp do nich, poprzez zakaz wykorzystywania dotacji unijnej jako zabezpieczenia kredytu. O co właściwie chodzi? Otóż modne stało się ostatnio stosowanie cesji Read more about Kto utrudnia dostęp do kredytów?[…]

Zabezpieczenia udzielanych kredytów.

Banki, aby zminimalizować lub nawet całkowicie wyeliminować ryzyko kredytowe oprócz szeregu istotnych posunięć jak sprawdzenie historii kredytowej przedsiębiorcy czy też ocenienie zdolności kredytowej, stosują tzw. prawne zabezpieczenia kredytowe.

Każdy bank ustala indywidualne dla siebie formy zabezpieczenia kredytów – im przedsiębiorca stara się o przyznanie większego kredytu, tym bardziej jest traktowany indywidualnie, a w niektórych przypadkach może podjąć negocjacje z bankiem. Nie można jasno sprecyzować zakresu zabezpieczeń, jakie stosują wszystkie banki, bowiem w przypadku indywidualnych negocjacji, bank często przystaje na propozycje potencjalnych kredytobiorców. […]

Warunki przyznania kredytu dla firmy.

Wraz z pogłębiającym się światowym kryzysem gospodarczym coraz więcej firm popada w finansowe tarapaty. Przedsiębiorcy, których firmy miały ulokowane w bankach nadwyżki finansowe, wybierają je, aby zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa – pieniądze te jednak nie zawsze wystarczają. A co mają zrobić firmy, które nie mają odłożonego złamanego grosza? Są dwa wyjścia: zawieszenie działalności gospodarczej, lub zaciągnięcie korzystnego kredytu. Nie mniej jednak znajdując się w beznadziejnej sytuacji, przyznanie kredytu bardzo często jest po prostu nieosiągalne. Jakie więc trzeba spełniać warunki? […]