Matematyczne mierzenie stopnia realizacji biznesplanu – przykład

Proponowanym przez autora syntetycznym miernikiem realizacji biznesplanu może być mierzenie jej w sposób matematyczny – w procentach. Każdy cel otrzymuje swoją wagę liczbową w zależności od ważności oraz jest opisywany pod kątem jego realizacji. Następnie z tych danych wyliczana jest stosowna średnia ważona opisująca realizacje biznesplanu. Najlepiej zilustruje to poniższy przykład.

Przedsiębiorstwo MixPol Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się produkcją oraz dystrybucją świeżych soków z owoców. W biznesplanie przedstawionym na corocznym podsumowaniu działalności zawarło ono następujące cele na najbliższy rok obrotowy:

  1. Wprowadzenie produktów firmy na rynek wszystkich powiatów Dolnego Śląska ‑ do tej pory produkty obecne są jedynie w sklepach na terenie trzech powiatów regionu, łączna liczba powiatów to 29 (cel określono opisowo jako wysoce priorytetowy, liczbowo nadano mu ważność równą 8 w 10-stopniowej skali). […]

Kto ma prawo odejść od realizacji biznesplanu

Odchodzenie od wytyczonych celów lub potraktowanie ich w sposób bardzo luźny i „twórczy” będzie zawsze kuszące. Problem w tym, że czynienie nawet małego wyłomu w zasadach z dużym prawdopodobieństwem zaowocuje w przyszłości ich totalnym odrzuceniem. W związku z tym autor osobiście nie zaleca działań „w drodze wyjątku”, „w ostateczności” czy „ten ostatni raz”. Mści się to na dyscyplinie zarówno u przedsiębiorcy, jak i pracownika. W życiu prywatnym w długim okresie także nie daje to nic dobrego: kończymy wtedy zazwyczaj, jako osoba pozbawiona zasad (wbrew powszechnemu postrzeganiu wartości niematerialne odgrywają dużą rolę w biznesie). Naturalnie wielu czytelników nie będzie chciało przyjąć tego punktu widzenia i zechce potraktować dość nietypowo realizację swojego biznesplanu. Autor jest tego świadom – w związku z tym proponuje wskazanie, kiedy jest to dozwolone nawet nie tyle pod względem etycznym, co formalnym.

Rozpocznijmy od charakterystyki osób (interesariuszy) firmy, które są uprawnione do ewentualnego podjęcia tego typu decyzji (odejścia od realizacji biznesplanu lub modyfikacji jego założeń). Pamiętajmy, że samo bycie kompetentnym do podjęcia takiej decyzji jest warunkiem koniecznym (nie każdy może ją podjąć), ale nie dostatecznym (powinny zajść również inne przesłanki, omawiane dalej): […]

Co jeśli się nie udaje dobrze realizować przygotowanego biznesplanu?

Lektura „Sztuki Wojny” Sun Tzu oraz źródeł inspirowanych tym dziełem napawa o refleksję, że prawdziwe kompetencje nas jako wojskowych, menedżerów czy przedsiębiorców poznajemy nie wtedy gdy wszystko idzie jak po maśle (cele są wytyczane i realizowane), lecz właśnie wtedy, gdy mają miejsce poważne trudności. Dobry przywódca państwa lub firmy musi być w stanie zareagować w sposób odpowiedni na porażkę danego biznesplanu w sensie niewykonania jego celów. Większość ludzi niestety dość źle znosi sytuacje, w których życie bolenie weryfikuje ich aspiracje polityczne, biznesowe czy też sercowe.

O ile ktoś chce pokonywać trudności, to na samym początku musi przejść najtrudniejszy etap (zwany przez psychiatrę Alexandra Eldera w książce „Zawód inwestor giełdowy” „kamienistym dnem” – spowodowaną przez siebie sytuacją tak niedobrą, że zmuszającą do bardzo głębokiej refleksji nad swoim postępowaniem). Musi sam przed sobą uczciwie przyznać, że coś się nie udało oraz być gotowym do przyjęcia osobistej odpowiedzialności za porażkę (osobista odpowiedzialność nie zawsze występuje, jednak ma miejsce bardzo często, a niestety politycy czy biznesmeni, jako typ określany w psychologii pojęciem „samce alfa” mają ogromne trudności z pokorą). […]

Interpretacja współczynnika realizacji biznesplanu

Sama liczba nie powie wiele osobie niezapoznanej z zastosowaną procedurą. W związku z tym otrzymany wynik należy zinterpretować. Ocena tej wartości nie jest zestandaryzowana, toteż w różnych źródłach można zapoznać się z rozmaitymi jej wariantami. Można również samemu interpretować pozyskany wynik w sposób intuicyjny (wiedząc jedynie, że 0% oznacza absolutny brak realizacji wszystkich celów biznesplanu, a 100% oznacza realizacje wszystkich celów w pełni).

Sposób interpretacji stopnia realizacji biznesplanu proponowany przez autora jest następujący:

  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 0%-20% – biznesplan można uznać za niezrealizowany.
  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 20%-40% – biznesplan można uznać za zrealizowany w stopniu niskim.
  • Stopień realizacji biznesplanu na poziomie 40%-60% – biznesplan można uznać za zrealizowany w stopniu średnim. […]

Realizacja biznesplanów – niektóre aspekty praktyczne

Dość intuicyjnie ujmując (podejście analityczne znajduje się w dalszej części dokumentu), ze względu na realizację mierzoną ex post biznesplany można podzielić na:

  • Zrealizowane w całości – W wypadku jednego celu ma miejsce jego pełna realizacja (na przykład osiągnięcie przez firmę wartości księgowej równej milionowi złotych), w wypadku wielu celów ma miejsce pełna realizacja każdego z nich (na przykład osiągnięcie zakładanej wartości przez firmę oraz wprowadzenie jej na giełdę, biznesplan nie wymieniał żadnego innego celu).
  • Zrealizowane w części – Dla jednego celu ma miejsce jego częściowa realizacja (na przykład wprowadzenie produktu na rynek w jedynie kilku krajach Europy w miejsce zakładanego wprowadzenia go na rynki wszystkich krajów kontynentu). Dla wielu celów ma miejsce sytuacja, w której co najmniej jeden z nich nie został zrealizowany lub zrealizowano go jedynie częściowo. Częściową realizacją będzie osiągnięcie stanu opisanego w celach biznesplanu satysfakcjonujący, lecz jedynie w pewnym stopniu. Teoretycznie zatem samo zbudowanie dodatniej wartości rynkowej przedsiębiorstwa będzie można uznać za częściowy sukces, jednak może zostać uznane z zewnątrz na nietaktowne chwalenie się „częściową realizacją” biznesplanu w sytuacji w której w miejsce osiągnięcia wartości rynkowej przedsiębiorstwa na poziomie miliona złotych miało miejsce wypracowanie tej wartości na poziomie jedynie 100 tysięcy złotych. […]

Czy kiedyś skończysz rozwijać Twoją firmę?

Podzielę się z tobą sekretem, który znają najlepsi przedsiębiorcy. Tak naprawdę, nigdy nie skończysz rozwijać Twojej firmy. Zawsze będziesz starał się dodać, zmienić, ulepszyć jej elementy. Nigdy nie poprzestaniesz, nawet, jeśli osiągniesz wszystkie wyznaczone wcześniej cele. Wyznaczysz nowe i zaczniesz do nich dążyć.

Czy to dobrze? Jak najbardziej tak. Gdybyś przestał się rozwijać, szybko zorientowałbyś się że konkurencja którą wcześniej była daleko w tyle, nagle znalazła się obok Ciebie a nawet zaczęła Cię wyprzedzać.

Innowacyjność i nowe pomysły są i będą zawsze w cenie. Hucznie świętuj każdy sukces, jednak nie poprzestawaj w wysiłkach, aby ciągle być lepszy. […]

Przeplanowanie może zabić Twój biznes

Duża część artykułów o rozpoczynaniu biznesu opisuje proces planowania, tworzenie biznesplanu albo tworzenie planu marketingowego. Autorzy opisują w nich, jak stworzyć strona po stronie plan. Plan z wielkimi możliwościami i – być może – z dużym potencjałem sukcesu. Nie ma nic złego w planowaniu ;) Jeśli tak by było, jestem pewny, że tyle biznesowych potęg nie zawdzięczałoby swojego powodzenia odpowiedniej realizacji przygotowanych wcześniej strategii.

Jednak jest również ciemna strona planowania. Często stanowi ona pułapkę dla wielu błyskotliwych i inteligentnych przedsiębiorców. Tą pułapką, która sprawia, że wiele świetnych pomysłów nie ujrzy nigdy światła dziennego, jest nadmierne planowanie. […]