Konsulting wczoraj i dziś – czyli od szerokiego spektrum usług ku specjalizacji

Kondycja branży „management consulting” jest ściśle powiązana z cyklicznym rozwojem globalnej gospodarki – w sektorze nastąpił zdecydowany regres w okresie kryzysu w latach 2001-03, podczas gdy jeszcze w latach 80-tych czy 90-tych minionego wieku najwięksi globalni gracze notowali wzrost przychodów na poziomie 20% rocznie. Aktualnie dają się zidentyfikować 4 podstawowe typy przedsiębiorstw z tej branży:

– zajmujące się głównie pomocą we wdrożeniu zarządzania strategicznego, dysponujące ugruntowanym wizerunkiem i rynkową renomą korporacje globalne, które jednak nie zdecydowały się na specjalizację pod kątem żadnego konkretnego sektora przemysłu, jak np. McKinsey czy BCG; […]

Zarządzanie przez rezultaty

Właściciel pewnej małej firmy wezwał agenta ubezpieczeniowego do swojego biura:
– Chciałbym ubezpieczyć od kradzieży wszystkie przedmioty, które tutaj pan widzi! Po chwili dodał jednak: – Z wyjątkiem tego zegara na ścianie. – A dlaczego jego akurat pan nie ubezpiecza?
– Ponieważ pracownicy, których zatrudniam, nie spuszczają go z oczu przez cały dzień.

Kładąc nacisk na osiąganie przez naszych podwładnych konkretnych, mierzalnych rezultatów, możemy zapewnić im całodzienne zajęcie i odciągnąć uwagę od nerwowego zerkania na zegarek co 5 minut, co przypomina zachowanie ucznia, nie mogącego wytrzymać spokojnie 3 kwadransów lekcji… Czy jednak istnieją jakoweś uniwersalne wskazówki co do tego, w jaki sposób zaangażować podwładnych w proces uzyskiwania wyników? Pytanie to adekwatne jest zwłaszcza w branży sprzedażowej, gdzie powszechnie wykorzystywany system motywacyjny obejmuje bodźce finansowe w postaci premii czy prowizji od sprzedaży.

W związku z metodą ZPR warto przytoczyć znaną anegdotkę o studencie, który oblewając kolejny egzamin, lamentuje nad uchem profesora, iż „przecież tyle się uczył”… Profesora nie interesuje jednak sam proces uczenia się, lecz jego wynik końcowy, a więc to, czy student się NAuczył. Nasuwa się wniosek, iż technika ZPR wiele ma wspólnego z omawianym ZPC, bowiem zakłada definiowanie konkretnych celów dla poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy, następnie zaś rozliczanie ich z osiągniętych w danym okresie rezultatów. W ZPR kluczowe ogniwo stanowi wszakże nie sposób realizacji planowych priorytetów, lecz wymiernie uzyskane wyniki. W przypadku, gdy są one wyrażone w postaci wskaźników zyskowności, technika przyjmuje nazwę ZPZ. […]

Zarządzanie przez zadania

Szef do pracownika:
– Mam dla Ciebie zadanie. – Słucham? – Wejdź na stronę praca.pl. – Wszedłem, panie kierowniku. – A teraz szukaj sobie nowej pracy.

Omawiając kolejną koncepcję zarządzania, czyli ZPZ, z pewnością nie takie zadania będziemy mieli na uwadze… Na początek warto zacytować dobrze znane studentom zarządzania prawo Parkinsona, mówiące o tym, iż „człowiek wykonuje swe zadanie tak długo, ile ma czasu do dyspozycji”. Ze spostrzeżenia tego wynika wniosek, że pracownikom określać należy możliwie krótkie, lecz zarazem realne, czasy realizacji zadań, bowiem to wpłynie na nich motywująco i zmobilizuje do pracy. Przyjmując optykę teoretyka, ZPZ polega na „definiowaniu przez menedżera jasno określonych i dopingujących zadań rzeczowych oraz na zlecaniu ich do wykonania konkretnym podwładnym, z każdorazowym uwzględnieniem terminów finalizacji”. Zazwyczaj owo określenie terminu nie jest sztywne, lecz mieści się on w zakresie dopuszczalnych widełek. […]

Zarządzanie przez delegowanie uprawnień

Dyrektor przedsiębiorstwa wchodzi niespodziewanie do warsztatu remontowego i zastaje tam praktykanta.
– Czy majster zlecił ci jakąś robotę chłopcze?- Tak, panie dyrektorze. – A jaką? – Mam go obudzić, gdyby się pan pojawił.

Z pewnością nie taki sposób delegacji uprawnień mamy na myśli, biorąc pod uwagę motywacyjną funkcję tej koncepcji zarządzania… Istotą sprawnego kierowania każdą organizacją jest wszakże osiąganie celów przy pomocy zasobów ludzkich – członków zespołu, którymi menedżer kieruje. Jednym z komponentów tak pojmowanego procesu zarządzania jest scedowanie na niższy szczebel kierowniczy części uprawnień kadry menedżerskiej, nie mających wymiaru strategicznego. Fundament, na którym opiera się idea ZPD, stanowi jednak przekazanie nie tylko praw, ale i określonego zakresu odpowiedzialności za wykonanie zadań swym podwładnym. […]

CRM w przedsiębiorstwie.

CRM czyli Customer Relationship Management oznacza system zarządzania relacjami z klientami. Jest to pewnego rodzaju filozofia funkcjonowania firmy, która na pierwszym miejscu stawia klientów przedsiębiorstwa. Następuje zatem odejście od krótkoterminowego zysku firmy. System bowiem zakłada, że najważniejszym celem każdego przedsiębiorstwa są właściwe relacje z klientami. Choć CRM funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat,  jest on nadal mało docenianym stylem zarządzania. Firmy zarówno średnie jak i te duże bardzo rzadko decydują się na wprowadzenie systemów informatycznych klasy CRM.

Jednak uruchomienie takiego systemu bardzo ułatwia pracę handlowcom oraz wspomaga obsługę po sprzedażową. Program ten może być w formie oddzielnej aplikacji lub stanowić  jeden z modułów zintegrowanego systemu informatycznego takiego jak SAP czy IFS. […]

Zatrudnianie na zasadzie telepracy.

Z każdym mijającym rokiem coraz częściej słyszy się o zjawisku wykonywania telepracy, nie mniej jednak w dalszym ciągu podejście wielu pracodawców do zatrudniania osób w ramach tzw. pracy wykonywanej na odległość, jest sceptyczne.

Telepraca jest niezwykle oszczędną formą zatrudnienia – wszak utrzymanie biura i opłacanie składek pracownikom do tanich nie należy. Wielu pracodawców martwi się o całkowity brak kontroli nad podwładnymi, a w rzeczywistości wielokrotne badania wykazały, że wydajność telepracowników wynosi grubo ponad 70%, czyli jest aż o 10% większa aniżeli tych stale inwigilowanych w tradycyjnym miejscu pracy. Ponadto nowoczesne technologie umożliwiają stały kontakt pomiędzy dwiema stronami – służą do tego m.in. udostępniane pracownikom narzędzia do komunikacji VOIP, jak również tradycyjne komunikatory głosowe, wśród których prym wiedzie niezastąpiony i darmowy Skype.

Jaka umowa?

Telepracownicy są osobami wykonującymi swoją pracę poza zakładem pracy, a jej wyniki przesyłają za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub – co zdarza się niezwykle rzadko, wyniki te dostarczają osobiście do siedziby firmy np. pod koniec każdego tygodnia. […]